ขี้ฮ้ายกะมีหัวใจ

 กี้ พงษ์ศักดิ์ ขี้ฮ้ายกะมีหัวใจ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขี้ฮ้ายกะมีหัวใจ กี้ พงษ์ศักดิ์

D | A |

อ้ายมันบ่หล่Dอ.. บ่รวยส่ำเขาดอกหBmล่าบ่มีปัญญGา..สิเป็Aนผู้บ่าวขอF#mงเจ้าได้พ้อหน้Gากะดีแค่ไหGmน  เว้าปลอบใF#mจ..ว่าบ่Bmให้เศร้ายามใEmด๋สิมีผู้สาGว..ขางกายสักคA

ตกDหลุมฮักผู้ใF#mด๋ บ่เคยสมBmหวังทั้Gงที่อ้ายจริงจัง กะยังบ่มีAค่าให้เจ้DาไปเบิดหัวใF#mจ  ได้เป็นแค่คนBmฮ่วมฟ้าอยู่ไกลเกินกว่Emา.. ที่สองเฮAาสิมาฮักDกัน

คนหน้าตGาขี้ฮ้ายคืออ้าย กะมีหัวใF#mจอยู่เด้Bmหล่าเฝ้าฮักEmโตเจ้าคือหมAาเฝ้าปลากระป๋Dองมีแต่ใจGฮ้าง ๆ เน่า ๆ ไผสิเอF#mา บ่เบิ่งBmเจ้าของสถานEmะเป็นแฟนน้Gอง กะต้อAงทำใจD

G | F#m |Em A | D A |

* | ** |

สถานEmะสิเป็นแฟนน้Aอง..  อ้ายยอมตัดใDจ...คอร์ดเพลง ขี้ฮ้ายกะมีหัวใจ กี้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อเพลง ขี้ฮ้ายกะมีหัวใจ กี้ พงษ์ศักดิ์อ้ายมันบ่หล่อ บ่รวยส่ำเขาดอกหล่า บ่มีปัญญาสิเป็นผู้บ่าวของเจ้า ได้พ้อหน้ากะดีแค่ไหน เว้าปลอบใจว่าบ่ให้เศร้า ยามใด๋สิมีผู้สาวขางกายสักคน ตกหลุมฮักผู้ใด๋ บ่เคยสมหวัง ทั้งที่อ้ายจริงจัง กะยังบ่มีค่า ให้เจ้าไปเบิดหัวใจ ได้เป็นแค่คนฮ่วมฟ้า อยู่ไกลเกินกว่า ที่สองเฮาสิมาฮักกัน คนหน้าตาขี้ฮ้ายคืออ้าย กะมีหัวใจอยู่เด้หล่า เฝ้าฮักโตเจ้าคือหมาเฝ้าปลากระป๋อง มีแต่ใจฮ้างๆเน่าๆไผสิเอา บ่เบิ่งเจ้าของ สถานะเป็นแฟนน้อง กะต้องทำใจ สถานะสิเป็นแฟนน้อง อ้ายยอมตัดใจ