อกหักเท่ากับโสด

  วุฒิ ป่าบอน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อกหักเท่ากับโสด วุฒิ ป่าบอน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สหายโตนแพรทองเรียบเรียง: สุวรรณ์ นาคบุตร

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

น้ำลายมันฟรีC  พูดกี่ครั้งกี่ทีAmก็ได้หากไม่รักแล้วก็ไFป เธอไม่ต้องอธิบาGฉันไม่อยากฟังคำCแก้ตัว

ประสบการFณ์มันสอน ก่อนหน้านี้Gก็เคยเจออกหักนะเหEmรอบอกเธอแล้วกัน..ว่าฉันAmเริ่มชินเมื่อวันนี้Fมันยังไม่เจอคนที่รักGฉักจริงก็ไม่เป็นไFรจะคิดอะไรมากมาGย สักวันก็คงCจะต้องเจอ

อกหักเรื่องเล็Fก ไม่เห็นจะเป็นGอะไรอัพเดตหัวใEmจบอกใครเขาไปว่าเราAmนั้นโสดบอกสถานFะชัดเจนยาวโลGด ว่าพี่โสCดนะคร้าบบบเรื่องมันเศร้Fา.. ขอเหล้าGเข้ม ๆวันนี้Emขอเปลี่ยนประเด็นมาเป็นผสมDmโซดาขอบคุณเธFอที่ทำให้ฉันได้รู้Gว่าอกหักFเรื่องเล็ก อกเล็Gกสิจ๊ะ พี่ว่าCเรื่องใหญ่

ก็แค่Amอกหัก จะไปคิดEmอะไรไม่มีใคFรก็เท่ากับว่GาเราโสCถึงพูAmดให้ตาย ก็คงไร้Emประโยชน์อยู่ในโหมFดที่คนโสGดต้องเข้าCใจเขาทิ้Amงเราแล้วจะไปคิดEmอะไรเขามีใหFม่ เราก็หGาใหม่ไCด้ก็แค่ผู้หญิAmงที่มันไม่Emจริงใจปล่อยไFป ปล่อยไป  iG don't care

ค่ำคืนนี้Cมีไหม มีไหมใAmครโสดได้โปรFดยกมือ ยกแก้Gวขึ้นมาฉลอCงให้กับความรักAmที่ผ่านมาเมื่อเขาFไม่เห็นค่าก็อย่Gาไปเห็นเขาสุCขเถิดเราจะเศร้Amาทำไมกันเมื่อเยFกันไม่มันส์ก็ฟันGแล้วทิ้งไปสายอ่อCยมีหลัวไม่ชัAmวร์ก็หลบไปสายโสดFมีไหม ใครรู้Gตัวว่าโสด ขอมือ(C)หน่อย     (G)

F | G |Em | Am |F | G |C | C |
F | G |Em | Am |F | G |F | G |C | C |

* | ** | ** |

C | Am |F | G |

อกหักเท่ากับโสด..

C | Am |F | G |

อกหักเท่ากับCโสด..ฟังเพลง - อกหักเท่ากับโสด วุฒิ ป่าบอน - YouTube

เนื้อเพลง อกหักเท่ากับโสด วุฒิ ป่าบอน น้ำลายมันฟรี พูดกี่ครั้งกี่ทีก็ได้ หากไม่รักแล้วก็ไป เธอไม่ต้องอธิบาย ฉันไม่อยากฟังคำแก้ตัว ประสบการณ์มันสอน ก่อนหน้านี้ก็เคยเจอ อกหักนะเหรอบอกเธอแล้วกัน ว่าฉันเริ่มชิน เมื่อวันนี้มันยังไม่เจอคนที่รักฉักจริง ก็ไม่เป็นไรจะคิดอะไรมากมาย สักวันก็คงจะต้องเจอ อกหักเรื่องเล็ก ไม่เห็นจะเป็นอะไร อัพเดตหัวใจบอกใครเขาไปว่าเรานั้นโสด บอกสถานะชัดเจนยาวโลด ว่าพี่โสดนะคร้าบบบ เรื่องมันเศร้า ขอเหล้าเข้มๆวันนี้ขอเปลี่ยนประเด็นมาเป็นผสมโซดา ขอบคุณเธอที่ทำให้ฉันได้รู้ว่า อกหักเรื่องเล็ก อกเล็กสิจ๊ะ พี่ว่าเรื่องใหญ่ ก็แค่อกหัก จะไปคิดอะไร ไม่มีใครก็เท่ากับว่าเราโสด ถึงพูดให้ตาย ก็คงไร้ประโยชน์ อยู่ในโหมดที่คนโสดต้องเข้าใจ เขาทิ้งเราแล้วจะไปคิดอะไร เขามีใหม่ เราก็หาใหม่ได้ ก็แค่ผู้หญิงที่มันไม่จริงใจ ปล่อยไป ปล่อยไป i don't care ค่ำคืนนี้มีไหม มีไหมใครโสด ได้โปรดยกมือ ยกแก้วขึ้นมา ฉลองให้กับความรักที่ผ่านมา เมื่อเขาไม่เห็นค่าก็อย่าไปเห็นเขา สุขเถิดเราจะเศร้าทำไมกัน เมื่อเยกันไม่มันส์ก็ฟันแล้วทิ้งไป สายอ่อยมีหลัวไม่ชัวร์ก็หลบไป สายโสดมีไหม ใครรู้ตัวว่าโสด ขอมือหน่อย อกหักเท่ากับโสด อกหักเท่ากับโสด