ไต่เต้า (เต้าไต่)

  ใหม่ สิบล้อ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไต่เต้า (เต้าไต่) ใหม่ สิบล้อ Superstar

D | D |D | D |
D | D |D | D |

เธออยากดัDง หวังจะรวยโอ้คนสวDย มันช่วยไม่ได้อกไข่ดาDว มันน่าน้อยใจเธออยากเป็นดDารานักแสดง

เข้GาคลินิกเติมDแต่ง เหมือAนรถยนต์ที่โมBmดิฟายอวGบอั๋นอึ๋มได้Dดั่งใจ ยัดซิAลิโคน นมเธBmอโต้โต

จะไต่เต้Gา จะไต่เต้Dา จะไต่เต้Aา หรือเอาเต้าไBmต่จะไต่เต้Gา จะไต่เต้Dา จะไต่เต้Aา หรือเอาเต้าไBmต่

D | D |D | D |
D | D |D | D |

ได้เข้าวงกาDร เป็นนักแสดงฟอร์มยังไม่แรDง เป็นตัวประกอบรายได้น้อDย แถมไม่ค่อยชอบคำตอบสุดท้าDย ถ่ายนู้ดดีกว่า

ชื่อGเสียงก็ไหลDหลั่ง  ได้Aตังค์แถมควาBmมดังหนุ่Gมใหญ่ หนุ่มน้อDยแทบคลั่งแจกรAถ แจกบ้าน จวนจะอยู่Bmฟรี ๆ

* |

G | D |A | Bm |
G | D |A | Bm |

G | D |A | Bm |
G | D |A | Bm |

ความโด่งดัDง มันแค่แป๊บเดียวความเหี่ยวแห้Dงเข้ามาตามวัยหมดความสาDว ใครจะสนใจเงินก็หมดไปDกับของฟุ่มเฟือย

ก้Gมมองหน้าอDกแล้วเหนื่อยที่มัAนปื่อยลง เต้าแตBmกกระจายไปฉีดGไม่ดี มีอันDตรายเต้าบูดAเน่าไป ไม่มีBmเต้าไต่

* |

ไปทำเต้Gา นมมันเน่Dา นมมันเน่Aา จะเอาอะไรไBmต่ไม่มีเต้Gา นมมันเน่Dา นมมันเน่Aา เอาหัวนมBmไต่

D | D | ( x4 )ฟังเพลง - ไต่เต้า (เต้าไต่) ใหม่ สิบล้อ Superstar - YouTube

เนื้อเพลง ไต่เต้า (เต้าไต่) ใหม่ สิบล้อ Superstar เธออยากดัง หวังจะรวย โอ้คนสวย มันช่วยไม่ได้ อกไข่ดาว มันน่าน้อยใจ เธออยากเป็นดารานักแสดง เข้าคลินิกเติมแต่ง เหมือนรถยนต์ที่โมดิฟาย อวบอั๋นอึ๋มได้ดั่งใจ ยัดซิลิโคน นมเธอโต้โต จะไต่เต้า จะไต่เต้า จะไต่เต้า หรือเอาเต้าไต่ จะไต่เต้า จะไต่เต้า จะไต่เต้า หรือเอาเต้าไต่ ได้เข้าวงการ เป็นนักแสดง ฟอร์มยังไม่แรง เป็นตัวประกอบ รายได้น้อย แถมไม่ค่อยชอบ คำตอบสุดท้าย ถ่ายนู้ดดีกว่า ชื่อเสียงก็ไหลหลั่ง ได้ตังค์แถมความดัง หนุ่มใหญ่ หนุ่มน้อยแทบคลั่ง แจกรถ แจกบ้าน จวนจะอยู่ฟรีๆ ความโด่งดัง มันแค่แป๊บเดียว ความเหี่ยวแห้งเข้ามาตามวัย หมดความสาว ใครจะสนใจ เงินก็หมดไปกับของฟุ่มเฟือย ก้มมองหน้าอกแล้วเหนื่อย ที่มันปื่อยลง เต้าแตกกระจาย ไปฉีดไม่ดี มีอันตราย เต้าบูดเน่าไป ไม่มีเต้าไต่ ไปทำเต้า นมมันเน่า นมมันเน่า จะเอาอะไรไต่ ไม่มีเต้า นมมันเน่า นมมันเน่า เอาหัวนมไต่