ในอ้อมกอดเขา

 Motif สตริง อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ในอ้อมกอดเขา Motif โมทีฟ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภัทรเมธ รัมมณีย์เรียบเรียง/ดนตรี: สราวุธ มิ่งขวัญสังกัดค่าย: RS

C Em | F G |
C Em | F G | C |

เรื่องราCวต่าง ๆ ระหว่างFเธอกับเขากับเรื่องราCวเก่า ๆ ระหว่าFงเราสองคG

พบความCแตกต่าง อะไรบ้าFงที่ผ่านพ้นเรื่องเรCาสองคนและเธอกับเขFาเป็นอย่างไG

รักเคยดื่Fมด่ำฉ่ำGหวาน ฉันEmยังจำจากวันนั้Amไม่รู้ว่าเธFอ..วันGนี้..นั้นเป็นFอย่างไร..และเขารักเธGอเท่าฉันไหม?

ในอ้อมกอดเขCาเหมือนกัEmน..กับอ้อFมกอดฉันหรือเปล่Gเมื่อเขาบอกรัCก รักเธEmอ เธอจะซึ้Fงเท่าฉันไหGในรอยรัAmก.. ที่ฉันฝาEmกไว้มันคงช้ำFเมื่อเขาซ้ำรอGยลงไปแทนฉัC

C Em | F G |
C Em | F G |

เรื่องราวCเก่า ๆ ก็ยังFคงคั่งค้าง..เหมือนเดิCมไม่ต่าง..จากวัFนที่เคยรักเธGวันนี้Cแตกต่าง ข้างเธFอมีเขาเสมอฉันเคยCรักเธอ แต่เขFานั้นไม่เคG

* | ** | ** |

วันนี้เขFาจะซ้ำรอยใจGลงไป.. แทนฉัน

C | F | ( x2 ) | Cmaj7 |คอร์ดเพลง ในอ้อมกอดเขา Motif โมทีฟ

เนื้อเพลง ในอ้อมกอดเขา Motif โมทีฟ เรื่องราวต่างๆระหว่างเธอกับเขา กับเรื่องราวเก่าๆระหว่างเราสองคน พบความแตกต่าง อะไรบ้างที่ผ่านพ้น เรื่องเราสองคนและเธอกับเขาเป็นอย่างไร รักเคยดื่มด่ำฉ่ำหวาน ฉันยังจำจากวันนั้น ไม่รู้ว่าเธอ วันนี้ นั้นเป็นอย่างไร และเขารักเธอเท่าฉันไหม? ในอ้อมกอดเขาเหมือนกัน กับอ้อมกอดฉันหรือเปล่า เมื่อเขาบอกรัก รักเธอ เธอจะซึ้งเท่าฉันไหม ในรอยรัก ที่ฉันฝากไว้ มันคงช้ำเมื่อเขาซ้ำรอยลงไปแทนฉัน เรื่องราวเก่าๆก็ยังคงคั่งค้าง เหมือนเดิมไม่ต่าง จากวันที่เคยรักเธอ วันนี้แตกต่าง ข้างเธอมีเขาเสมอ ฉันเคยรักเธอ แต่เขานั้นไม่เคย วันนี้เขาจะซ้ำรอยใจลงไป แทนฉัน