เพราะ

 Bandwagon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพราะ BANDWAGON แบนด์วากอน

E C#m | F#m B |
E C#m | F#m B |

เพราะน้ำตาEในอกยังรินC#mไหลรดหัวใจF#mให้แหลกสลาBเพราะว่าวัEนเวลาที่โหC#mดร้าย..ยังทำร้าF#mยฉันได้ทุกวัB

เพราF#mะว่าเธอไม่รัBก..และไม่เห็Eนฉันเป็BนคนสำC#m...   คัBเพราF#mะฉันยังไม่ลืมBวันที่เคยรัEก..เธE7

เพราะว่าฝันAร้าย.. ยังหลอกหลG#mอนฉันอยู่ทุกคืC#mเพราะว่ารัF#mกไม่อาจจะฝืBน..ให้เธอนั้นEคืนกลับมาหE7เพราะว่ารักAเธอ.. แต่สุดท้G#mายจบลงด้วยน้ำC#mตาเพราะว่ารัF#mก..หมดเวลF#7าเมื่อไหร่ไม่รู้B7..

เพราะน้ำตาEในอกยังรินC#mไหลรดหัวใจF#mให้แตกสลาBเพราะว่าวันEเวลาที่โหดC#mร้ายทุก ๆ วัF#mน..บอกว่าฉันBยังรักเธE

E C#m | F#m B |
E C#m | F#m B |

เพราF#mะว่าเธอไม่รัBก..และไม่เห็Eนฉันเป็BนคนสำC#m...   คัBเพราF#mะฉันยังไม่ลืมBวันที่เคยรัEก..เธE7

เพราะว่าฝันAร้าย.. ยังหลอกหลG#mอนฉันอยู่ทุกคืC#mเพราะว่ารัF#mกไม่อาจจะฝืBน..ให้เธอนั้นEคืนกลับมาหE7เพราะว่ารักAเธอ.. แต่สุดท้าG#mยจบลงด้วยน้ำC#mตาเพราะว่ารัF#mก..หมดเวลF#7าเมื่อไหร่ไม่B7 C7รู้..

เพราะน้ำตาFในอกยังรินDmไหลรดหัวใจGmให้แหลกสลาCเพราะว่าวันFเวลาที่โหดDmร้าย..ทุก ๆ วัGmบอกว่าฉัCนยังรักเF Dm | Gmธอ..บอกว่าฉัCนยังรักเF Dm | Gmธอ..บอกว่าฉัCนยังรักเF Dm | Gmธอ..บอกว่าฉัCนยังรักเF Dm | Gmธอ..บอกว่าฉัCนยังรักเF Dm | Gmธอ..บอกว่าฉัCนยังรักเธอ..

F Dm | Gm C | ( x3 ) | F |คอร์ดเพลง เพราะ BANDWAGON แบนด์วากอน


เนื้อเพลง เพราะ BANDWAGON แบนด์วากอนเพราะน้ำตาในอกยังรินไหล รดหัวใจให้แหลกสลาย เพราะว่าวันเวลาที่โหดร้าย ยังทำร้ายฉันได้ทุกวัน เพราะว่าเธอไม่รัก และไม่เห็นฉันเป็นคนสำ คัญ เพราะฉันยังไม่ลืมวันที่เคยรักเธอ เพราะว่าฝันร้าย ยังหลอกหลอนฉันอยู่ทุกคืน เพราะว่ารักไม่อาจจะฝืนให้เธอนั้นคืนกลับมาหา เพราะว่ารักเธอ แต่สุดท้ายจบลงด้วยน้ำตา เพราะว่ารักหมดเวลาเมื่อไหร่ไม่รู้ เพราะน้ำตาในอกยังรินไหล รดหัวใจให้แตกสลาย เพราะว่าวันเวลาที่โหดร้าย ทุกๆวันบอกว่าฉันยังรักเธอ เพราะว่าเธอไม่รัก และไม่เห็นฉันเป็นคนสำ คัญ เพราะฉันยังไม่ลืมวันที่เคยรักเธอ เพราะว่าฝันร้าย ยังหลอกหลอนฉันอยู่ทุกคืน เพราะว่ารักไม่อาจจะฝืนให้เธอนั้นคืนกลับมาหา เพราะว่ารักเธอ แต่สุดท้ายจบลงด้วยน้ำตา เพราะว่ารักหมดเวลาเมื่อไหร่ไม่รู้ เพราะน้ำตาในอกยังรินไหล รดหัวใจให้แหลกสลาย เพราะว่าวันเวลาที่โหดร้ายทุกๆวัน บอกว่าฉันยังรักเธอ บอกว่าฉันยังรักเธอ บอกว่าฉันยังรักเธอ บอกว่าฉันยังรักเธอ บอกว่าฉันยังรักเธอ บอกว่าฉันยังรักเธอ