เพราะ

Bandwagon, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

E C#m | F#m B | ( x2 )

เพราะน้ำตาEในอกยังรินC#mไหลรดหัวใจF#mให้แหลกสลาBเพราะว่าวัEนเวลาที่โหC#mดร้าย..ยังทำร้าF#mยฉันได้ทุกวัB

เพราF#mะว่าเธอไม่รัBก..และไม่เห็Eนฉันเป็BนคนสำC#m...   คัBเพราF#mะฉันยังไม่ลืมBวันที่เคยรัEก..เธE7

เพราะว่าฝันAร้าย.. ยังหลอกหลG#mอนฉันอยู่ทุกคืC#mเพราะว่ารัF#mกไม่อาจจะฝืBน..ให้เธอนั้นEคืนกลับมาหE7เพราะว่ารักAเธอ.. แต่สุดท้G#mายจบลงด้วยน้ำC#mตาเพราะว่ารัF#mก..หมดเวลF#7าเมื่อไหร่ไม่รู้B7..

เพราะน้ำตาEในอกยังรินC#mไหลรดหัวใจF#mให้แตกสลาBเพราะว่าวันEเวลาที่โหดC#mร้ายทุก ๆ วัF#mน..บอกว่าฉันBยังรักเธE

E C#m | F#m B | ( x2 )

เพราF#mะว่าเธอไม่รัBก..และไม่เห็Eนฉันเป็BนคนสำC#m...   คัBเพราF#mะฉันยังไม่ลืมBวันที่เคยรัEก..เธE7

เพราะว่าฝันAร้าย.. ยังหลอกหลG#mอนฉันอยู่ทุกคืC#mเพราะว่ารัF#mกไม่อาจจะฝืBน..ให้เธอนั้นEคืนกลับมาหE7เพราะว่ารักAเธอ.. แต่สุดท้าG#mยจบลงด้วยน้ำC#mตาเพราะว่ารัF#mก..หมดเวลF#7าเมื่อไหร่ไม่รู้..   | B7 C7 |

เพราะน้ำตาFในอกยังรินDmไหลรดหัวใจGmให้แตกสลCายเพราะว่าวันFเวลาที่โหดDmร้ายทุก ๆ วัGmน..บอกว่าฉัCนยังรักเธอ          | F Dm | Gm             บอกว่าฉันCยังรักเธอ..          | F Dm | Gm             บอกว่าฉันCยังรักเธอ..          | F Dm | Gm             บอกว่าฉันCยังรักเธอ..          | F Dm | Gm             บอกว่าฉันCยังรักเธอ..          | F Dm | Gm             บอกว่าฉันCยังรักเธอ..

F Dm | Gm C | F |F Dm | Gm C | F |