อ้ายมีเหตุผล

 เบิ้ล ปทุมราช ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อ้ายมีเหตุผล เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบิ้ล ปทุมราชเรียบเรียง: เติ้ล เส้นเล็กสังกัดค่าย: อาร์สยาม

A#m | Fm | D#m G# | C# |
D#m Fm | A#m G# F# | D#m G# | A#m |

   ฮัA#mกที่เจ้าให้มา..มันมีค่Fmาสำหรับโตอ้าย F#  อ้ายบ่เคG#ยสิทำร้ายC#มัน   อ้ายนี้D#mแค่เพียงเจียมG#ตัว   ก่อนทูนหัC#ว.. สิมFm/Cา..  พัวF#พัน   โปรดอย่D#mามาถิ่มความฝันที่อ้ายเลยFหนา

    บ่เคยA#mให้ใจกับไผ  ทั้งหัวใจFmกะมีแต่เจ้า F#   ผู้แส่ ผู้สาG#ว บ่เคยสิหัวC#ซา    แต่ต้องยอD#mมรับความเป็นFm7จริง    เพื่อผู้หญิA#mงที่อ้าG#ยเห็นF#ค่า    ให้คนใหD#mม่ที่เขาเข้ามG#า..ดูแลให้A#mดี

สำหรับอ้าF#ยแล้วเจ้านั้นมีG#ค่าที่ผ่านมFmาอ้ายฮักเจ้าA#mจริงให้เกียF#รติน้องเป็นผู้หญิG#ง..ที่อ้ายนั้นC#มีอยากเอ่ยปาF#กเรียกเธอว่าแฟG#เดินควงแขFmนสักครั้งก็ยัA#mงดีอยากให้ฮู้F#ว่าที่เฮ็ดแบบนี้G# อ้ายมีเหตุA#mผล

A#m | Fm |F# G# | C# |
D#m Fm | A#m G# F# |D#m Fm | A#m |

* | ** |

แค่อยากบอF#กให้น้องเข้าใG#อ้ายบ่เคFmยคบใครหลายA#mคนมีแต่เจ้F#าผู้เดียวหน้ามG#ล เชื่อใจอ้ายC#เด้ออ้ายฮักเจ้าF#บ่ได้อีหลีG#  ทั้งที่ใจFmนั้นมีแต่เธA#mยังหวังดีF#กับน้องเสมG#อ บ่เคยเปลี่ยนA#mใจยังหวังดีF#กับน้องเสมG#อ.. บ่เคยรักใคA#mคอร์ดเพลง อ้ายมีเหตุผล เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม

เนื้อเพลง อ้ายมีเหตุผล เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยามฮักที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับโตอ้าย อ้ายบ่เคยสิทำร้ายมัน อ้ายนี้แค่เพียงเจียมตัว ก่อนทูนหัว สิมา พัวพัน โปรดอย่ามาถิ่มความฝันที่อ้ายเลยหนา บ่เคยให้ใจกับไผ ทั้งหัวใจกะมีแต่เจ้า ผู้แส่ ผู้สาว บ่เคยสิหัวซา แต่ต้องยอมรับความเป็นจริง เพื่อผู้หญิงที่อ้ายเห็นค่า ให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดี สำหรับอ้ายแล้วเจ้านั้นมีค่า ที่ผ่านมาอ้ายฮักเจ้าจริง ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อ้ายนั้นมี อยากเอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟน เดินควงแขนสักครั้งก็ยังดี อยากให้ฮู้ว่าที่เฮ็ดแบบนี้ อ้ายมีเหตุผล แค่อยากบอกให้น้องเข้าใจ อ้ายบ่เคยคบใครหลายคน มีแต่เจ้าผู้เดียวหน้ามล เชื่อใจอ้ายเด้อ อ้ายฮักเจ้าบ่ได้อีหลี ทั้งที่ใจนั้นมีแต่เธอ ยังหวังดีกับน้องเสมอ บ่เคยเปลี่ยนใจ ยังหวังดีกับน้องเสมอ บ่เคยรักใคร