คำยินดี

  Klear   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คำยินดี Klear (วงเคลียร์)

D# | A# | ( x2 )

D# ฉันมายินดีให้กับรักA#ที่สดใสD# ยินดีที่เธอได้พบเจA#อ.. คนที่ดีD คนที่ควรคู่รัGmกของเธF คนที่เข้Cากันมากกว่าฉัF

D# ฉันหวังจะยืนที่ตรงนั้A#น..ข้าง ๆ เธอD# ได้เดินร่วมทางกันเหมือนเดิA# แต่ก็รู้D  น่าเสียใจเมื่อมัGmนสายเกิF ไม่มีแล้Cmวที่เคยรักกัF

ในวันนี้D#maj7..  มีเพียงDmถ้อยคำส่งท้ายลาก่อนรักD#maj7ที่เคยงดงาA#ไม่โกรธCmเคืองเธอเลย มีแDmค่คำยินดี..และคำD#อวยพรจากฉันให้เธF

ขอให้ความรัA#กมีแต่ความสุขใจDmไม่ว่าสิ่งไหGmนเข้ากันหมดทุกอย่Dmางขอให้ความรักD#maj7เขาและเธอไม่มีจืดDmจางมีเขาเคียงข้าCmง ไม่มีความทุกข์ใFขอให้ความรัA#กดียิ่งกว่าที่ฝัDmไม่มีDเปลี่ยนผัGmน รักกันหมดหัวใDmขอใFmห้..เธA#อ.. นั้นD#maj7ได้คู่เคียงกันตลอDmดไปถึงแม้ฉันยังCไม่เปลี่ยนใจและรักCmได้เพียงแต่เธอFอยู่เหมือนเดิม

D# | A# | ( x2 )

D# ซ่อนน้ำตาไว้ใต้รอยยิ้A#มที่ให้ไปD# ไม่มีใครรู้ความเป็นจริA# ว่าฉันฝืDน.. เก็บเรื่องความรู้สึGmกทุกสิ่งF กดมันไCว้จนใFจปวดร้าว A# | F

A# | Dm | Gm | Dm |D#maj7 | Dm | Cm | F |

ขอให้ความรัA#กดียิ่งกว่าที่ฝัDmขอให้คนนั้Gmนดีกว่าฉันทุกอย่Dmางให้เขาคอยรัD#maj7ก คอยดูแลและอยู่เคียงDmข้างแบบที่ฉันเอCmงไม่เคยทำให้เธFขอให้คาดหวัA#งแล้วไม่ต้องผิดพลั้Dmไม่เหมือDนความหGmลังที่เธอเคยพบเจDmขอใFmห้..ครA#าว..นี้ไD#maj7ด้อย่างใจเธออยู่เสDmมอถึงแม้ฉันยังCมีแต่เธอและรัCmกได้เพียงแต่เธFออยู่เหมือนเดิม

A# | Dm D | Gm | Dm |

ขอใFmห้..เธA#อ.. นั้นD#maj7ได้คู่เคียงกันตลอDmดไปถึงแม้ฉันยังCไม่เปลี่ยนใจและรักCmได้เพียงแต่เธอFอยู่เหมือนเดิม

D# | A# | ( x2 )คอร์ดเพลง คำยินดี Klear (วงเคลียร์)

เนื้อเพลง คำยินดี Klear (วงเคลียร์)ฉันมายินดีให้กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอได้พบเจอ คนที่ดี คนที่ควรคู่รักของเธอ คนที่เข้ากันมากกว่าฉัน ฉันหวังจะยืนที่ตรงนั้นข้างๆเธอ ได้เดินร่วมทางกันเหมือนเดิม แต่ก็รู้ น่าเสียใจเมื่อมันสายเกิน ไม่มีแล้วที่เคยรักกัน ในวันนี้ มีเพียงถ้อยคำส่งท้าย ลาก่อนรักที่เคยงดงาม ไม่โกรธเคืองเธอเลย มีแค่คำยินดี และคำอวยพรจากฉันให้เธอ ขอให้ความรักมีแต่ความสุขใจ ไม่ว่าสิ่งไหนเข้ากันหมดทุกอย่าง ขอให้ความรักเขาและเธอไม่มีจืดจาง มีเขาเคียงข้าง ไม่มีความทุกข์ใด ขอให้ความรักดียิ่งกว่าที่ฝัน ไม่มีเปลี่ยนผัน รักกันหมดหัวใจ ขอให้เธอ นั้นได้คู่เคียงกันตลอดไป ถึงแม้ฉันยังไม่เปลี่ยนใจ และรักได้เพียงแต่เธออยู่เหมือนเดิม ซ่อนน้ำตาไว้ใต้รอยยิ้มที่ให้ไป ไม่มีใครรู้ความเป็นจริง ว่าฉันฝืน เก็บเรื่องความรู้สึกทุกสิ่ง กดมันไว้จนใจปวดร้าว ขอให้ความรักดียิ่งกว่าที่ฝัน ขอให้คนนั้นดีกว่าฉันทุกอย่าง ให้เขาคอยรัก คอยดูแลและอยู่เคียงข้าง แบบที่ฉันเองไม่เคยทำให้เธอ ขอให้คาดหวังแล้วไม่ต้องผิดพลั้ง ไม่เหมือนความหลังที่เธอเคยพบเจอ ขอให้คราวนี้ได้อย่างใจเธออยู่เสมอ ถึงแม้ฉันยังมีแต่เธอ และรักได้เพียงแต่เธออยู่เหมือนเดิม ขอให้เธอ นั้นได้คู่เคียงกันตลอดไป ถึงแม้ฉันยังไม่เปลี่ยนใจ และรักได้เพียงแต่เธออยู่เหมือนเดิม