หนี

 Klear สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หนี Klear วงเคลียร์
สังกัดค่าย: GMM Grammy

E | E |C | C |
E | E |C | C |

ฉัEนเดินอยู่คนEเดียว  ผู้CคนแปลกตCร่าEงกายเริ่มอ่อEนล้า..  C | C

ต้องทAmนอยู่อย่างนี้Amไปนานเท่าไหE | Eร่..เหมือAmนอยู่ข้างในร่าAmงของใครที่ไม่E.. ใช่C..  ฉันB7

อยากหนีEออกไปจากตรงEนี้อยากจะมีชีวิCตดังใจต้องกาCร..จะขอEเป็นอย่างที่เป็นEฉันไม่ว่าจะดีจะร้าCยอย่างไB7

E | E |C | C |

หลาEยคราวบอกตัวEเอง  ฉันCต้องอดทCแต่นี่Eคือที่ ๆ ทุกEข์ทน..  C | C

* | ** |

E | E | C | C | ( x2 )

* | ** |

และฉันจะหนีEออกไปจากตรงEนี้และฉันจะมีชีวิCตดังใจต้องกาCร..จะขอEเป็นอย่างที่เป็นEฉันไม่ว่าจะดีจะร้าCย..อย่างไB7

E | E |C | C |
E | E |C | B7 |
E | E |C | C |
E | E |C | B7 | E |คอร์ดเพลง หนี Klear (วงเคลียร์)

เนื้อเพลง หนี Klear เคลียร์ฉันเดินอยู่คนเดียว ผู้คนแปลกตา ร่างกายเริ่มอ่อนล้า ต้องทนอยู่อย่างนี้ไปนานเท่าไหร่ เหมือนอยู่ข้างในร่างของใครที่ไม่ ใช่ ฉัน อยากหนีออกไปจากตรงนี้ อยากจะมีชีวิตดังใจต้องการ จะขอเป็นอย่างที่เป็นฉัน ไม่ว่าจะดีจะร้ายอย่างไร หลายคราวบอกตัวเอง ฉันต้องอดทน แต่นี่คือที่ๆทุกข์ทน และฉันจะหนีออกไปจากตรงนี้ และฉันจะมีชีวิตดังใจต้องการ จะขอเป็นอย่างที่เป็นฉัน ไม่ว่าจะดีจะร้ายอย่างไร