รักเธอให้น้อยลง

 มาตัง สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

A# A#sus4 | ( x2 )

ฉันA#รู้ดีว่าควA#sus4รรักเธอให้น้อยA#ลง       A#sus4เพรA#าะฝืนไปก็คงA#sus4เสียใจอยู่อย่าA#งนี้       A#sus4มัDmนผ่านไปแล้Gmว  ฉันก็ควDmรลืมทุกอย่GmางอยากจะขอG#ให้มันได้ลบหรือเลือนลางจาFงหายไปยิ่งดี

อยากจะลืA#ม...  Dmลืมว่าใจCmยังคงคิดถึงFเธออยู่เสมA#อ..   Dmลืมว่าใCmจยังคงละเมFอถึงเธอคนนี้D#ลืมทุกอย่Dmาง..ในหัวใCmจ  ขอเพียFงนับจากนี้Dmไป..  Gmอย่าได้พบCmได้เจอ อย่าได้เพ้Fอถึงเธอก็พอ

A# A#sus4 | A# F |

นึกA#ถึงเธอเมื่อไรA#sus4 ฉันได้แต่เสียA#ใจ      A#sus4เห็นA#เธอดีกับใคA#sus4ร หัวใจก็อ่อA#นล้า     A#sus4มอDmงผ่านวันนี้Gm  เหมือนจะมีDmเพียงน้ำตGmเมื่อได้รู้G#ว่าเธอจะไม่หวนคืนมามาFรักกันเหมือนเดิม

* |

A# ไม่อยากจะทรCmมาน..  Dm ไม่อยากรักเธอGmจนตาย ไม่อยากเสียD#เวลา.. ไม่อยากรักFแล้วเสียน้ำตา

A# A#sus4 | ( x3 )Gsus4 | G |

อยากจะลืCม... Emลืมว่าใจDmยังคงคิดถึงGเธออยู่เสมCอ..  Emลืมว่าใDmจยังคงละเมGอถึงเธอคนนี้Fลืมทุกอย่Emาง..ในหัวใDmจ  ขอเพียGงนับจากนี้Emไป..  Amอย่าได้พบDmได้เจอ อย่าได้เพ้Gอถึงเธอก็พอ

** |

C Csus4 | ( x2 ) | C |คอร์ดเพลง รักเธอให้น้อยลง มาตัง The star 11


เนื้อเพลง รักเธอให้น้อยลง BANDWAGONฉันรู้ดีว่าควรรักเธอให้น้อยลง เพราะฝืนไปก็คงเสียใจอยู่อย่างนี้ มันผ่านไปแล้ว ฉันก็ควรลืมทุกอย่าง อยากจะขอให้มันได้ลบหรือเลือนลาง จางหายไปยิ่งดี อยากจะลืม ลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอ ลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้ ลืมทุกอย่างในหัวใจ ขอเพียงนับจากนี้ไป อย่าได้พบได้เจอ อย่าได้เพ้อถึงเธอก็พอ นึกถึงเธอเมื่อไร ฉันได้แต่เสียใจ เห็นเธอดีกับใคร หัวใจก็อ่อนล้า มองผ่านวันนี้ เหมือนจะมีเพียงน้ำตา เมื่อได้รู้ว่าเธอจะไม่หวนคืนมา มารักกันเหมือนเดิม ไม่อยากจะทรมาน ไม่อยากรักเธอจนตาย ไม่อยากเสียเวลา ไม่อยากรักแล้วเสียน้ำตา อยากจะลืม ลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอ ลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้ ลืมทุกอย่างในหัวใจ ขอเพียงนับจากนี้ไป อย่าได้พบได้เจอ อย่าได้เพ้อถึงเธอก็พอ