Alone

Soul Out, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง Alone Soul Out

C G | Am Em |
F C | D | G | F |

 C ไม่มีอะไรย้ำเตือน ก็ไม่รู้Gตัวเองเหมือนกัน Am  ว่าตัวคนเดียวนะมันเงียบเหFงาเท่าไหGร่ C  จนวันที่ลมหนาวมา สะกิดใจGให้มันสั่นไหว    ก็เริ่Fมรู้สึกอ้างว้าCงในใจ เกิดอยาDกมีใครขึ้นมG

มันหนAmาว.. ใส่เสื้อหนา ๆ ยังหนEmาว..ต้องโทษที่ความเหน็บหนFาว..มันทำให้ใจไม่ดีG

(ก็ นา นัน หนาCว) ถ้าได้กอดใครGซักคน   ก็คงAmจะไม่ AloneEm แบบนี้ F กอดตัวเองทุกCนาที  ไม่Dรู้จะอบอุ่นGเมื่อไร  (ก็ นา นัน หนCาว) อยากยืนกอดใครGซักคน  ใครAm Alone อย่างฉันEmบ้างไหม  ช่วFยเข้ามาใกล้ชิC  ให้ใจหายหนาDว นันหนาว นันหนาว ข้าง ๆ ฉันGที  จะมีบ้างไหม

C G | Am Em |
F C | D | G | F |

   C มองคนที่เดินสวนไป  แต่ละคนGมีใครข้างกาย Am  ยิ่งเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอิจฉFาทุกทีG   C กุมมือตัวเองทุกวัน  ไม่มีใครGกุมมืออย่างนี้    ดูหนัFงคนเดียวไม่พบCวิธีจะโรDแมนติกได้เลG

* | ** |

C G | Am Em |
F C | D | G |

* |

(ก็ นา นัน หนาCว) ถ้าได้กอดใครGซักคน   ก็คงAmจะไม่ AloneEm แบบนี้ F กอดตัวเองทุกCนาที  ไม่Dรู้จะอบอุ่นGเมื่อไร  (ก็ นา นัน หนCาว) อยากยืนกอดใครGซักคน  ใครAm Alone อย่างฉันEmบ้างไหม  ช่วFยเข้ามาใกล้ชิC  ให้ใจหายหนาDว นันหนาว นันหนาว ข้าง ๆ ฉันGที  จะมีบ้างไหCคอร์ดเพลง Alone Soul Out

เนื้อเพลง Alone Soul Out ไม่มีอะไรย้ำเตือน ก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกัน ว่าตัวคนเดียวนะมันเงียบเหงาเท่าไหร่ จนวันที่ลมหนาวมา สะกิดใจให้มันสั่นไหว ก็เริ่มรู้สึกอ้างว้างในใจ เกิดอยากมีใครขึ้นมา มันหนาว ใส่เสื้อหนาๆยังหนาว ต้องโทษที่ความเหน็บหนาว มันทำให้ใจไม่ดี (ก็ นา นัน หนาว) ถ้าได้กอดใครซักคน ก็คงจะไม่ Alone แบบนี้ กอดตัวเองทุกนาที ไม่รู้จะอบอุ่นเมื่อไร (ก็ นา นัน หนาว) อยากยืนกอดใครซักคน ใคร Alone อย่างฉันบ้างไหม ช่วยเข้ามาใกล้ชิด ให้ใจหายหนาว นันหนาว นันหนาว ข้างๆฉันที จะมีบ้างไหม มองคนที่เดินสวนไป แต่ละคนมีใครข้างกาย ยิ่งเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอิจฉาทุกที กุมมือตัวเองทุกวัน ไม่มีใครกุมมืออย่างนี้ ดูหนังคนเดียวไม่พบวิธีจะโรแมนติกได้เลย (ก็ นา นัน หนาว) ถ้าได้กอดใครซักคน ก็คงจะไม่ Alone แบบนี้ กอดตัวเองทุกนาที ไม่รู้จะอบอุ่นเมื่อไร (ก็ นา นัน หนาว) อยากยืนกอดใครซักคน ใคร Alone อย่างฉันบ้างไหม ช่วยเข้ามาใกล้ชิด ให้ใจหายหนาว นันหนาว นันหนาว ข้างๆฉันที จะมีบ้างไหม