Alone

Soul Out, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

C G | Am Em | F C | D | G | F |

C ไม่มีอะไรย้ำเตือน ก็ไม่รู้GตัวเองเหมือนกันAm  ว่าตัวคนเดียวนะมันเงียบเหFงาเท่าไหGร่C  จนวันที่ลมหนาวมา สะกิดใจGให้มันสั่นไหว  ก็เริ่Fมรู้สึกอ้างว้าCงในใจ เกิดอยาDกมีใครขึ้นมG

มันหนAmาว.. ใส่เสื้อหนา ๆ ยังหนEmาว..ต้องโทษที่ความเหน็บหนFาว..มันทำให้ใจไม่ดีG

(ก็ นา นัน หนาCว) ถ้าได้กอดใครGซักคน ก็คงAmจะไม่ AloneEm แบบนี้F กอดตัวเองทุกCนาที  ไม่Dรู้จะอบอุ่นGเมื่อไร(ก็ นา นัน หนCาว) อยากยืนกอดใครGซักคนใครAm Alone อย่างฉันEmบ้างไหมช่วFยเข้ามาใกล้ชิCให้ใจหายหนาDว นันหนาว นันหนาว ข้าง ๆ ฉันGทีจะมีบ้างไหม

C G | Am Em | F C | D | G | F |

 C มองคนที่เดินสวนไป  แต่ละคนGมีใครข้างกายAm  ยิ่งเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอิจฉFาทุกทีG C กุมมือตัวเองทุกวัน  ไม่มีใครGกุมมืออย่างนี้  ดูหนัFงคนเดียวไม่พบCวิธีจะโรDแมนติกได้เลG

* | ** |

C G | Am Em | F C | D | G |

* |

(ก็ นา นัน หนาCว) ถ้าได้กอดใครGซักคน ก็คงAmจะไม่ AloneEm แบบนี้F กอดตัวเองทุกCนาที  ไม่Dรู้จะอบอุ่นGเมื่อไร(ก็ นา นัน หนCาว) อยากยืนกอดใครGซักคนใครAm Alone อย่างฉันEmบ้างไหมช่วFยเข้ามาใกล้ชิCให้ใจหายหนาDว นันหนาว นันหนาว ข้าง ๆ ฉันGทีจะมีบ้างไหC