เบิ่งแคมน้องแหน่

แคทมี่ อ่างคำ, แนวเพลง: หมอลำ, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

A C Dm |G | G || G | Dm | Dm |F | Dm | A# | C |F | Dm | A# | C || C |

ได้ข่าวบ้านเฮDmาสิมีงาCนหมอลำDmผู้ใหญ่ใจป้ำA# งันหมอลำCวงใหFญ่หล่าได้ยินข่าDmว  มื้อแลงสิไปให้ไGmด้ลำโพงข้างขวาข้างซ้าCย..ตุ่มบะ ตุ่มบะ ตุ่มบCะ  พ้อกันเด้อจ้Amา.. ผู้บ่าว    | Dm F | Dm

แต่ติดที่ว่Dmา คือสิได้ไปCคนเดีDmยวน้องแค่อยากเสีA#ยว กะคนมันเคียCวดอกหนFหมู่น้องกะมีDm  แต่เป็นเด็กเรียนนั่นนGmน้องสิปูสาดถ่Cา..ดึงดืด ดึงดืด ดึงดืCด  คันอ้ายสิมAmานำกัDm

F | Dm | A# C | Dm |

มาเบิ่งแคมน้องแหFน่  มาเบิ่งแคมน้องแหDmน่เห็นว่าน้องผู้แหA#ล่  กะอยากมีหมู่ฟังลำCมาเบิ่งแคมน้องบ่F  มาเบิ่งแคมน้องบ่Dmอ้ายผู้หน้าหล่อ A#ๆ  กะอย่าใจร้ายใจดำCเห็นว่าน้องบ่งาA#ม.. กะแค่อยากมีAmหมู่ฟังลำDmอ้ายผู้หล่อล่ำGm  มาเบิ่งแคCม..น้องFแหน่

จักเป็นจั่งไDmด๋ คันบ่ได้เบิ่CงหมอลำDmตีลังกาหัวคะมำA#  จั่งแม่นถืกใจCข่อยหลาFโดดเด้าจ้ำ Gmๆ   จ้ำ ๆ จ้ำ ๆ จ้ำ ๆGm   โอ๊ยเกีDmยกขี้ดิGmน ล่ะเหม็นแหงดเกือบตGmายอยากได้โบกน้อยโบกใหญ่C | Cอีหล่าสิจัดให้.. Am | Am        อ้ายมาเบิ่งแคมนำกัDm

Dm | C || A# | A | A |Dm | Dm | Dm | Dm |F | Dm | A# | C |F | Dm | A# | C | C |

* |

F | Dm | A# | C |

** | ** |

F | Dm | A# | C | ( x2 )Dm C || A Dm |