เบิ่งแคมน้องแหน่

 แคทมี่ อ่างคำ เบิ่งแคมน้องแหน่ หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เบิ่งแคมน้องแหน่ แคทมี่ อ่างคำ ท็อปไลน์

A C Dm |G | G || G | Dm | Dm |F | Dm | A# | C |F | Dm | A# | C || C |

ได้ข่าวบ้านเฮDmาสิมีงาCนหมอลำDmผู้ใหญ่ใจป้ำA# งันหมอลำCวงใหFญ่หล่าได้ยินข่าDmว  มื้อแลงสิไปให้ไGmด้ลำโพงข้างขวาข้างซ้าCย..ตุ่มบะ ตุ่มบะ ตุ่มบCะ  พ้อกันเด้อจ้Amา.. ผู้บ่าว    | Dm F | Dm

แต่ติดที่ว่Dmา คือสิได้ไปCคนเดีDmยวน้องแค่อยากเสีA#ยว กะคนมันเคียCวดอกหนFหมู่น้องกะมีDm  แต่เป็นเด็กเรียนนั่นนGmน้องสิปูสาดถ่Cา..ดึงดืด ดึงดืด ดึงดืCด  คันอ้ายสิมAmานำกัDm

F | Dm | A# C | Dm |

มาเบิ่งแคมน้องแหFน่  มาเบิ่งแคมน้องแหDmน่เห็นว่าน้องผู้แหA#ล่  กะอยากมีหมู่ฟังลำCมาเบิ่งแคมน้องบ่F  มาเบิ่งแคมน้องบ่Dmอ้ายผู้หน้าหล่อ A#ๆ  กะอย่าใจร้ายใจดำCเห็นว่าน้องบ่งาA#ม.. กะแค่อยากมีAmหมู่ฟังลำDmอ้ายผู้หล่อล่ำGm  มาเบิ่งแคCม..น้องFแหน่

จักเป็นจั่งไDmด๋ คันบ่ได้เบิ่CงหมอลำDmตีลังกาหัวคะมำA#  จั่งแม่นถืกใจCข่อยหลาFโดดเด้าจ้ำ Gmๆ   จ้ำ ๆ จ้ำ ๆ จ้ำ ๆGm   โอ๊ยเกีDmยกขี้ดิGmน ล่ะเหม็นแหงดเกือบตGmายอยากได้โบกน้อยโบกใหญ่C | Cอีหล่าสิจัดให้.. Am | Am        อ้ายมาเบิ่งแคมนำกัDm

Dm | C || A# | A | A |Dm | Dm | Dm | Dm |F | Dm | A# | C |F | Dm | A# | C | C |

* |

F | Dm | A# | C |

** | ** |

F | Dm | A# | C | ( x2 )Dm C || A Dm |คอร์ดเพลง เบิ่งแคมน้องแหน่ แคทมี่ อ่างคำ ท็อปไลน์

เนื้อเพลง เบิ่งแคมน้องแหน่ แคทมี่ อ่างคำ ท็อปไลน์ได้ข่าวบ้านเฮาสิมีงานหมอลำ ผู้ใหญ่ใจป้ำ งันหมอลำวงใหญ่ หล่าได้ยินข่าว มื้อแลงสิไปให้ได้ ลำโพงข้างขวาข้างซ้าย ตุ่มบะ ตุ่มบะ ตุ่มบะ พ้อกันเด้อจ้า ผู้บ่าว แต่ติดที่ว่า คือสิได้ไปคนเดียว น้องแค่อยากเสียว กะคนมันเคียวดอกหนา หมู่น้องกะมี แต่เป็นเด็กเรียนนั่นนะ น้องสิปูสาดถ่า ดึงดืด ดึงดืด ดึงดืด คันอ้ายสิมานำกัน มาเบิ่งแคมน้องแหน่ มาเบิ่งแคมน้องแหน่ เห็นว่าน้องผู้แหล่ กะอยากมีหมู่ฟังลำ มาเบิ่งแคมน้องบ่ มาเบิ่งแคมน้องบ่ อ้ายผู้หน้าหล่อๆกะอย่าใจร้ายใจดำ เห็นว่าน้องบ่งาม กะแค่อยากมีหมู่ฟังลำ อ้ายผู้หล่อล่ำ มาเบิ่งแคมน้องแหน่ จักเป็นจั่งได๋ คันบ่ได้เบิ่งหมอลำ ตีลังกาหัวคะมำ จั่งแม่นถืกใจข่อยหลาย โดดเด้าจ้ำๆจ้ำๆจ้ำๆจ้ำๆโอ๊ย เกียกขี้ดิน ล่ะเหม็นแหงดเกือบตาย อยากได้โบกน้อยโบกใหญ่ อีหล่าสิจัดให้ อ้ายมาเบิ่งแคมนำกัน