คงมาลัย

 คาราบาว เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คงมาลัย แอ๊ด คาราบาว

C | G | C | G |C | G || D | G || D | G || G |

ร้อยมาลCา..จากหัวใจG   ร้อยมาลัDย..จากธนบัGตรเป็นอีกครั้Cงที่ประเทศชาGติ ธารน้ำใจDคนไทยไหลรวGรวมเป็นหนี่Cงพึ่งพากัGน  ทุ่มแรงใDจแรงกายเหงื่อท่วGคนละก้าCวเพื่อมีส่วนร่วGม.. รักษาผู้ป่วDยโรงพยาบGาล

C | G || D | G || D | G || G |

ร้อยเมตตCากรุณGา  ร้อยศรัทธDาคนแสนคนล้าGสองข้างทาCงที่ตูนวิ่งผ่าGน ภาพยืนยัDนความหวังยังมีGใต้จรดเหนืCอเพื่อส่วนรวGม เมื่อใครสักคDนลุกขึ้นทำดีGสังคมไทCยไม่เคยริบหGรี่ สานสามัคคีDท่วมท้นศรัทGธา

G ฟ้ามืดครึ้มฝนCจะตก..C คนเจ็บป่วยต้องรักGษาG หมอไม่ใช่เทวดAm ยังต้องพึ่งพาDทั้งยาทั้งเครื่องมืGอ     D

ก้าDวคนละก้าวใกล้ไกEmล คือน้ำใจCคนไทยที่ใสซื่Gคล้องพวงAmมาลัยให้ชายชื่Emอ  อาทิวราDห์ คงมาลัG

C | G | C | G |C | G || D | G || D | G |

* | ** |

D |

ก้าDวคนละก้าวใกล้ไกEmล  คือน้ำใCจคนไทยที่ยิ่งใหGญ่รักษAmาความดีนี้คงไEmว้  ดุจดังพวงมาลDา คงมาลัย  G | G7

C | G | C | G |C | G || D | G || D | G || G |คอร์ดเพลง คงมาลัย แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง คงมาลัย แอ๊ด คาราบาวร้อยมาลาจากหัวใจ ร้อยมาลัยจากธนบัตร เป็นอีกครั้งที่ประเทศชาติ ธารน้ำใจคนไทยไหลรวม รวมเป็นหนี่งพึ่งพากัน ทุ่มแรงใจแรงกายเหงื่อท่วม คนละก้าวเพื่อมีส่วนร่วม รักษาผู้ป่วยโรงพยาบาล ร้อยเมตตากรุณา ร้อยศรัทธาคนแสนคนล้าน สองข้างทางที่ตูนวิ่งผ่าน ภาพยืนยันความหวังยังมี ใต้จรดเหนือเพื่อส่วนรวม เมื่อใครสักคนลุกขึ้นทำดี สังคมไทยไม่เคยริบหรี่ สานสามัคคีท่วมท้นศรัทธา ฟ้ามืดครึ้มฝนจะตก คนเจ็บป่วยต้องรักษา หมอไม่ใช่เทวดา ยังต้องพึ่งพาทั้งยาทั้งเครื่องมือ ก้าวคนละก้าวใกล้ไกล คือน้ำใจคนไทยที่ใสซื่อ คล้องพวงมาลัยให้ชายชื่อ อาทิวราห์ คงมาลัย ก้าวคนละก้าวใกล้ไกล คือน้ำใจคนไทยที่ยิ่งใหญ่ รักษาความดีนี้คงไว้ ดุจดังพวงมาลา คงมาลัย