คงมาลัย

คาราบาว, แอ๊ด คาราบาวแนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

C | G | C | G |C | G || D | G || D | G || G |

ร้อยมาลCา..จากหัวใจG   ร้อยมาลัDย..จากธนบัGตรเป็นอีกครั้Cงที่ประเทศชาGติ ธารน้ำใจDคนไทยไหลรวGรวมเป็นหนี่Cงพึ่งพากัGน  ทุ่มแรงใDจแรงกายเหงื่อท่วGคนละก้าCวเพื่อมีส่วนร่วGม.. รักษาผู้ป่วDยโรงพยาบGาล

C | G || D | G || D | G || G |

ร้อยเมตตCากรุณGา  ร้อยศรัทธDาคนแสนคนล้าGสองข้างทาCงที่ตูนวิ่งผ่าGน ภาพยืนยัDนความหวังยังมีGใต้จรดเหนืCอเพื่อส่วนรวGม เมื่อใครสักคDนลุกขึ้นทำดีGสังคมไทCยไม่เคยริบหGรี่ สานสามัคคีDท่วมท้นศรัทGธา

G ฟ้ามืดครึ้มฝนCจะตก..C คนเจ็บป่วยต้องรักGษาG หมอไม่ใช่เทวดAm ยังต้องพึ่งพาDทั้งยาทั้งเครื่องมืGอ     D

ก้าDวคนละก้าวใกล้ไกEmล คือน้ำใจCคนไทยที่ใสซื่Gคล้องพวงAmมาลัยให้ชายชื่Emอ  อาทิวราDห์ คงมาลัG

C | G | C | G |C | G || D | G || D | G |

* | ** |

D |

ก้าDวคนละก้าวใกล้ไกEmล  คือน้ำใCจคนไทยที่ยิ่งใหGญ่รักษAmาความดีนี้คงไEmว้  ดุจดังพวงมาลDา คงมาลัย  G | G7

C | G | C | G |C | G || D | G || D | G || G |