ครูแดร์

คาราบาว, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ครูแดร์ แอ๊ด คาราบาว

G | G | D | G |

ครูแดร์Gผู้เผยแพร่ความรู้GเปิดประตูG7อบรมเด็กนักเรียCให้รู้รัCกสามัคคีพากเพีGยรมีชีวิGตห่างไกลยาเสพติD7

ครูแดGร์อยู่ห่างไกลตามชายแดGถึงแร้นแค้G7นอย่างไรไม่เคยCคิดขอเพียงเขCาและเธอ ลูกศิGษย์มีชีวิD7ตที่เป็นไทยสมบูGรณ์

D7 | G |

ครูแดGร์แน่วแน่แก้ปัญหGด้วยปัญญG7าความรักอบอุ่Cใจกล้าหาCญ เสียสละเป็นทุGหนุนแนวทาGงผู้พิทักษ์สันติราD7ษฎร์

เขาเป็นครูGผู้มีหัวใจตำรวGร่วมออกตรG7วจ มุ่งหน้าไปรับใช้CชาติเติมความฝันCให้เด็กน้อยด้อยโอกาGได้หวังวาD7ดอนาคตอันสดใสG

ประเทศไทยCต้องห่างไกลยาเสพติCพาชีวิCตเยาวชนให้พ้นภัGคือภารEmะของพวกเราตำรวจไทยAmสวมหัวใAmจ ครูผู้กล้า ครูแดD7ร์ภัยกันดาCรไม่เคยหวั่นไม่พรั่นพรึCมุ่งไปถึCงด้วยจิตใจอันแน่วแGน่ในภารEmกิจตอบแทนแผ่นดินแมAmตามแนวธรรD7มพระเจ้าอยู่หัวภูมิพG

C | C | C | G || Em | Am | Am D7 |C | C | C | G || Em | Am | D7 | G |

** |

ครูแดGร์ ครูแดDร์ ครูแดEmร์คือเพื่อนแท้Emร่วมทางสร้างชาติไทDย..ให้มั่นคG

G | G || G |