วิ่งบนถนน สะเทือนถึงหัวใจ

คาราบาว, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

G Am Bm | C | D | G Am Bm | C | D |

เพียงกล้Gาที่จะก้าGว  ทางที่ไกCล จะใกล้ลGก้าวแรEmกที่หยัดยGง  ย่อมสะเทืAmอน..ทั้งธรณีDทุกก้Gาวน่ะมีมนG7ต์  ก้าวเพื่อคนCผู้ทุกขี Gสองเท้Emาที่ก้าวนี้Am  วางชีวีDลงเดิมพัน

G Am Bm | C | D | G Am Bm | C | D |

จากเบตFง.. ถึงแม่สาGย..เหงื่อหยดราFย.. เป็นตันตัGปวดเจ็Emบเหน็บหนาวนั้Amน.. หนักหนานัDกเกินมโน..

G Am Bm | C | D | G Am Bm | C | D |

ตูนวิ่GงบนถนGน  มหาชCนชุมไชโยGตื่นเต้Emน ต่างตาโตG  ต้อยไต่เต้Amา ก้าวตามไปDคือก้าGวคนละก้าG7ว  ก่อเกิดก้าCวที่ยิ่งใหGญ่ก้าวนอEmกสู่ก้าวใAmน  ก้าวเข้าไปDหัวใจคน

G Am Bm | C | D | G Am Bm | C | D |G | G | C | G || Em | G | Am | D |G | G7 | C | G || Em | Am | D

ก้าGว.. คAmน.. ลBmะ.. ก้าCว    Dก้าGว.. คAmน.. ลBmะ.. ก้าCว    D

จากเบตFง.. ถึงแม่สาGย..เหงื่อหยดราFย.. เป็นตันตัGปวดเจ็Emบเหน็บหนาวนั้Amน.. หนักหนานัDกเกินมโน..

G Am Bm | C | D | G Am Bm | C | D |

ตูนวิ่GงบนถนGน  มหาชCนชุมไชโยGตื่นเต้Emน ต่างตาโตG  ต้อยไต่เต้Amา ก้าวตามไปDคือก้าGวคนละก้G7าว  ก่อเกิดก้าCวที่ยิ่งใหGญ่ก้าวนอEmกสู่ก้าวใAmน  ก้าวเข้าไปDหัวใจคG

คือก้าGวคนละก้G7าว  ก่อเกิดก้าCวที่ยิ่งใหGญ่ก้าวนอEmกสู่ก้าวใAmน  ก้าวเข้าไปD.. หัวใจคน

G Am Bm | C D |

ก้าGว.. คAmน.. ลBmะ.. ก้าCว    Dก้าGว.. คAmน.. ลBmะ.. ก้าCว    D     G