วิ่งบนถนน สะเทือนถึงหัวใจ

 คาราบาว เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วิ่งบนถนนสะเทือนถึงหัวใจ แอ๊ด คาราบาว

G Am Bm | C | D | G Am Bm | C | D |

เพียงกล้Gาที่จะก้าGว  ทางที่ไกCล จะใกล้ลGก้าวแรEmกที่หยัดยGง  ย่อมสะเทืAmอน..ทั้งธรณีDทุกก้Gาวน่ะมีมนG7ต์  ก้าวเพื่อคนCผู้ทุกขี Gสองเท้Emาที่ก้าวนี้Am  วางชีวีDลงเดิมพัน

G Am Bm | C | D | G Am Bm | C | D |

จากเบตFง.. ถึงแม่สาGย..เหงื่อหยดราFย.. เป็นตันตัGปวดเจ็Emบเหน็บหนาวนั้Amน.. หนักหนานัDกเกินมโน..

G Am Bm | C | D | G Am Bm | C | D |

ตูนวิ่GงบนถนGน  มหาชCนชุมไชโยGตื่นเต้Emน ต่างตาโตG  ต้อยไต่เต้Amา ก้าวตามไปDคือก้าGวคนละก้าG7ว  ก่อเกิดก้าCวที่ยิ่งใหGญ่ก้าวนอEmกสู่ก้าวใAmน  ก้าวเข้าไปDหัวใจคน

G Am Bm | C | D | G Am Bm | C | D |G | G | C | G || Em | G | Am | D |G | G7 | C | G || Em | Am | D

ก้าGว.. คAmน.. ลBmะ.. ก้าCว    Dก้าGว.. คAmน.. ลBmะ.. ก้าCว    D

จากเบตFง.. ถึงแม่สาGย..เหงื่อหยดราFย.. เป็นตันตัGปวดเจ็Emบเหน็บหนาวนั้Amน.. หนักหนานัDกเกินมโน..

G Am Bm | C | D | G Am Bm | C | D |

ตูนวิ่GงบนถนGน  มหาชCนชุมไชโยGตื่นเต้Emน ต่างตาโตG  ต้อยไต่เต้Amา ก้าวตามไปDคือก้าGวคนละก้G7าว  ก่อเกิดก้าCวที่ยิ่งใหGญ่ก้าวนอEmกสู่ก้าวใAmน  ก้าวเข้าไปDหัวใจคG

คือก้าGวคนละก้G7าว  ก่อเกิดก้าCวที่ยิ่งใหGญ่ก้าวนอEmกสู่ก้าวใAmน  ก้าวเข้าไปD.. หัวใจคน

G Am Bm | C D |

ก้าGว.. คAmน.. ลBmะ.. ก้าCว    Dก้าGว.. คAmน.. ลBmะ.. ก้าCว    D     Gคอร์ดเพลง วิ่งบนถนนสะเทือนถึงหัวใจ แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง วิ่งบนถนนสะเทือนถึงหัวใจ แอ๊ด คาราบาวเพียงกล้าที่จะก้าว ทางที่ไกล จะใกล้ลง ก้าวแรกที่หยัดยง ย่อมสะเทือนทั้งธรณี ทุกก้าวน่ะมีมนต์ ก้าวเพื่อคนผู้ทุกขี สองเท้าที่ก้าวนี้ วางชีวีลงเดิมพัน จากเบตง ถึงแม่สาย เหงื่อหยดราย เป็นตันตัน ปวดเจ็บเหน็บหนาวนั้น หนักหนานักเกินมโน ตูนวิ่งบนถนน มหาชนชุมไชโย ตื่นเต้น ต่างตาโต ต้อยไต่เต้า ก้าวตามไป คือก้าวคนละก้าว ก่อเกิดก้าวที่ยิ่งใหญ่ ก้าวนอกสู่ก้าวใน ก้าวเข้าไปหัวใจคน ก้าว คน ละ ก้าว ก้าว คน ละ ก้าว จากเบตง ถึงแม่สาย เหงื่อหยดราย เป็นตันตัน ปวดเจ็บเหน็บหนาวนั้น หนักหนานักเกินมโน ตูนวิ่งบนถนน มหาชนชุมไชโย ตื่นเต้น ต่างตาโต ต้อยไต่เต้า ก้าวตามไป คือก้าวคนละก้าว ก่อเกิดก้าวที่ยิ่งใหญ่ ก้าวนอกสู่ก้าวใน ก้าวเข้าไปหัวใจคน คือก้าวคนละก้าว ก่อเกิดก้าวที่ยิ่งใหญ่ ก้าวนอกสู่ก้าวใน ก้าวเข้าไป หัวใจคน ก้าว คน ละ ก้าว ก้าว คน ละ ก้าว