บางอารมณ์

 วงกลม สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บางอารมณ์ วงกลม TMG

E A | ( x2 )B | E |

อาจมีบางครั้Eงที่ใจฉันมันหวั่นAไหว..เผลอใจB.. นอกลู่นอกทางไปบ้Eาง..แค่เพียG#mงเสี้ยวอารมณ์... C#m  ของใจคนเท่านั้นก็ไม่ได้คิG#mด..อะไรมากมายเกินเลยC#mไปแค่รู้Aสึกดี  เมื่อฉันBมีเขาอยู่ใกล้ ๆE

หวั่นไหF#mวไปตาม.. ห้วG#mงอารมณ์ไม่ได้คิดAอะไร มันเป็นสัญชาติญาณของหัวBใจ     | A B

คนไหนคนนั้นAก็แล้วกัน  ไม่คิดปันใC#mจก็แล้วกันขอให้เธอมั่นAใจ..กับคำBที่ฉันให้ไEว้เธออย่าหวั่Aนไหวก็แล้วกัน  ถ้าฉัC#mนนั้นคิดจะนอกใจฉันคงทำB..ไปตั้งนานแล้Eฉันคงไม่ทนF#mอยู่กับเธออย่างนี้C#mหรอกให้เธอนั้Aน..แค่เพียงบางเสี้ยBวอารมณ์ของหัวC#mใจ

อาจมีบางครั้Eงที่ใจฉันมันอ่อนAไหว..มันตอบสนอBงค่อนข้างไวต่อความรู้สึEก..แค่เพียG#mงเสี้ยวอารมณ์... C#m  ของใจคนเท่านั้นก็ไม่ได้คิG#mด..อะไรมากมายเกินเลยC#mไปแค่รู้Aสึกดี  เมื่อฉันBมีเขาอยู่ใกล้ ๆE

คนไหนคนนั้นAก็แล้วกัน  ไม่คิดปันใC#mจก็แล้วกันขอให้เธอมั่นAใจ..กับคำBที่ฉันให้ไEว้เธออย่าหวั่Aนไหวก็แล้วกัน  ถ้าฉัC#mนนั้นคิดจะนอกใจฉันคงทำB..ไปตั้งนานแล้Eฉันคงไม่ทนF#mอยู่กับเธออย่างนี้C#mหรอกให้เธอนั้Aน..แค่เพียงบางเสี้ยBวอารมณ์ของหัวใจ

C#m | G#m || C#m | A B |E | F#m G#m | A | B |

** |

A แค่เพียงบางเสี้ยBวอารมณ์ของหัวC#mใจ

A B || E | Eคอร์ดเพลง บางอารมณ์ วงกลม TMG

เนื้อเพลง บางอารมณ์ วงกลม TMG( x2 ) อาจมีบางครั้งที่ใจฉันมันหวั่นไหว เผลอใจ นอกลู่นอกทางไปบ้าง แค่เพียงเสี้ยวอารมณ์ ของใจคนเท่านั้น ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเกินเลยไป แค่รู้สึกดี เมื่อฉันมีเขาอยู่ใกล้ๆหวั่นไหวไปตาม ห้วงอารมณ์ ไม่ได้คิดอะไร มันเป็นสัญชาติญาณของหัวใจ คนไหนคนนั้นก็แล้วกัน ไม่คิดปันใจก็แล้วกัน ขอให้เธอมั่นใจกับคำที่ฉันให้ไว้ เธออย่าหวั่นไหวก็แล้วกัน ถ้าฉันนั้นคิดจะนอกใจ ฉันคงทำไปตั้งนานแล้ว ฉันคงไม่ทนอยู่กับเธออย่างนี้หรอก ให้เธอนั้นแค่เพียงบางเสี้ยวอารมณ์ของหัวใจ อาจมีบางครั้งที่ใจฉันมันอ่อนไหว มันตอบสนองค่อนข้างไวต่อความรู้สึก แค่เพียงเสี้ยวอารมณ์ ของใจคนเท่านั้น ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเกินเลยไป แค่รู้สึกดี เมื่อฉันมีเขาอยู่ใกล้ๆคนไหนคนนั้นก็แล้วกัน ไม่คิดปันใจก็แล้วกัน ขอให้เธอมั่นใจกับคำที่ฉันให้ไว้ เธออย่าหวั่นไหวก็แล้วกัน ถ้าฉันนั้นคิดจะนอกใจ ฉันคงทำไปตั้งนานแล้ว ฉันคงไม่ทนอยู่กับเธออย่างนี้หรอก ให้เธอนั้นแค่เพียงบางเสี้ยวอารมณ์ของหัวใจ แค่เพียงบางเสี้ยวอารมณ์ของหัวใจ