บางอารมณ์

วงกลม, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

บางอารมณ์ วงกลม TMG

E A | ( x2 )B | E |

อาจมีบางครั้Eงที่ใจฉันมันหวั่นAไหว..เผลอใจB.. นอกลู่นอกทางไปบ้Eาง..แค่เพียG#mงเสี้ยวอารมณ์... C#m  ของใจคนเท่านั้นก็ไม่ได้คิG#mด..อะไรมากมายเกินเลยC#mไปแค่รู้Aสึกดี  เมื่อฉันBมีเขาอยู่ใกล้ ๆE

หวั่นไหF#mวไปตาม.. ห้วG#mงอารมณ์ไม่ได้คิดAอะไร มันเป็นสัญชาติญาณของหัวBใจ     | A B

คนไหนคนนั้นAก็แล้วกัน  ไม่คิดปันใC#mจก็แล้วกันขอให้เธอมั่นAใจ..กับคำBที่ฉันให้ไEว้เธออย่าหวั่Aนไหวก็แล้วกัน  ถ้าฉัC#mนนั้นคิดจะนอกใจฉันคงทำB..ไปตั้งนานแล้Eฉันคงไม่ทนF#mอยู่กับเธออย่างนี้C#mหรอกให้เธอนั้Aน..แค่เพียงบางเสี้ยBวอารมณ์ของหัวC#mใจ

อาจมีบางครั้Eงที่ใจฉันมันอ่อนAไหว..มันตอบสนอBงค่อนข้างไวต่อความรู้สึEก..แค่เพียG#mงเสี้ยวอารมณ์... C#m  ของใจคนเท่านั้นก็ไม่ได้คิG#mด..อะไรมากมายเกินเลยC#mไปแค่รู้Aสึกดี  เมื่อฉันBมีเขาอยู่ใกล้ ๆE

คนไหนคนนั้นAก็แล้วกัน  ไม่คิดปันใC#mจก็แล้วกันขอให้เธอมั่นAใจ..กับคำBที่ฉันให้ไEว้เธออย่าหวั่Aนไหวก็แล้วกัน  ถ้าฉัC#mนนั้นคิดจะนอกใจฉันคงทำB..ไปตั้งนานแล้Eฉันคงไม่ทนF#mอยู่กับเธออย่างนี้C#mหรอกให้เธอนั้Aน..แค่เพียงบางเสี้ยBวอารมณ์ของหัวใจ

C#m | G#m || C#m | A B |E | F#m G#m | A | B |

** |

A แค่เพียงบางเสี้ยBวอารมณ์ของหัวC#mใจ

A B || E | E