เบ็ดร้างแหร้าย

บ่าววี, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

A F#m | Bm E |A F#m | Bm E |D E | A E |

เกลียวคลื่Aนยังสาด  ชายหาดF#mยังขาวพี่บ่าDวยังคงคอยน้อEโขดหิAนตรงนี้  ก่อนนี้F#mเราสองนั่งมอBmงขอบน้ำจรดฟ้Eเห็นนกAนางนวลที่มัF#mนโผบิน โฉบDลงกินลูกปลEค่ำลงAคืนรัง เช้ายัF#mงกลับมาแต่น้องDหายหน้า ไม่มาEแล

เราเคยอยู่Aสองคน ที่บนเกาF#mะเสม็ดน้องชอบC#mตกเบ็ด  พี่ทอดF#mแหไหนบอDกรักกัน  ยึดมั่Bmนรักแท้แล้วมาEผันแปรเปลี่ยนไป  A A7

  หลDบไปอยู่บ้านเกิEดที่ร้อยเอ็A  อยู่ภูเก็F#mตหรือเมืองเพชรD เดี๋ยวนี้ตกเบ็Eดอยู่กับใคร A A7 หรือชายทางนั้Dนช่วยเกี่ยวเหยื่อให้E..อย่างดีA คันเบ็ดคงยาF#mวใหญ่กว่าพี่Bm.. ใช่หม้าEย..

เกลียวคลื่Aนยังสาด ชายหาF#mดยังขาวแต่สาDวไม่เคียงข้างกาEคันเบ็Aดเก่าร้าง..ที่ไม่F#mมีสาย ยังเก็Bmบไว้ให้อย่างดีEแหผืนAร้าย ๆ พอได้F#mหาปลา  หลบมDาอยู่กินกับพี่Eได้เลิAกตกเบ็ดคนเดียF#mวเสียที  ผู้ชาBmยคนนี้EยังรA E

A F#m | Bm E |A F#m | Bm E |D E | A A7 |

** |

เกลียวคลื่Aนยังสาด ชายหาF#mดยังขาวแต่สาDวไม่เคียงข้างกาEคันเบ็Aดเก่าร้าง..ที่ไม่F#mมีสาย ยังเก็Bmบไว้ให้อย่างดีEแหผืนAร้าย ๆ พอได้F#mหาปลา  หลบมDาอยู่กินกับพี่Eได้เลิAกตกเบ็ดคนเดียF#mวเสียทีผู้ชาBmยคนนี้Eยังรอ   A F#mผู้ชาBmยคนนี้ยังรEอ..  รักเธAอ...