เบ็ดร้างแหร้าย

 บ่าววี เบ็ดร้างแหร้าย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เบ็ดร้างแหร้าย บ่าววี อาร์สยาม

A F#m | Bm E |A F#m | Bm E |D E | A E |

เกลียวคลื่Aนยังสาด  ชายหาดF#mยังขาวพี่บ่าDวยังคงคอยน้อEโขดหิAนตรงนี้  ก่อนนี้F#mเราสองนั่งมอBmงขอบน้ำจรดฟ้Eเห็นนกAนางนวลที่มัF#mนโผบิน โฉบDลงกินลูกปลEค่ำลงAคืนรัง เช้ายัF#mงกลับมาแต่น้องDหายหน้า ไม่มาEแล

เราเคยอยู่Aสองคน ที่บนเกาF#mะเสม็ดน้องชอบC#mตกเบ็ด  พี่ทอดF#mแหไหนบอDกรักกัน  ยึดมั่Bmนรักแท้แล้วมาEผันแปรเปลี่ยนไป  A A7

  หลDบไปอยู่บ้านเกิEดที่ร้อยเอ็A  อยู่ภูเก็F#mตหรือเมืองเพชรD เดี๋ยวนี้ตกเบ็Eดอยู่กับใคร A A7 หรือชายทางนั้Dนช่วยเกี่ยวเหยื่อให้E..อย่างดีA คันเบ็ดคงยาF#mวใหญ่กว่าพี่Bm.. ใช่หม้าEย..

เกลียวคลื่Aนยังสาด ชายหาF#mดยังขาวแต่สาDวไม่เคียงข้างกาEคันเบ็Aดเก่าร้าง..ที่ไม่F#mมีสาย ยังเก็Bmบไว้ให้อย่างดีEแหผืนAร้าย ๆ พอได้F#mหาปลา  หลบมDาอยู่กินกับพี่Eได้เลิAกตกเบ็ดคนเดียF#mวเสียที  ผู้ชาBmยคนนี้EยังรA E

A F#m | Bm E |A F#m | Bm E |D E | A A7 |

** |

เกลียวคลื่Aนยังสาด ชายหาF#mดยังขาวแต่สาDวไม่เคียงข้างกาEคันเบ็Aดเก่าร้าง..ที่ไม่F#mมีสาย ยังเก็Bmบไว้ให้อย่างดีEแหผืนAร้าย ๆ พอได้F#mหาปลา  หลบมDาอยู่กินกับพี่Eได้เลิAกตกเบ็ดคนเดียF#mวเสียทีผู้ชาBmยคนนี้Eยังรอ   A F#mผู้ชาBmยคนนี้ยังรEอ..  รักเธAอ...คอร์ดเพลง เบ็ดร้างแหร้าย บ่าววี อาร์สยาม

เนื้อเพลง เบ็ดร้างแหร้าย บ่าววี อาร์สยามเกลียวคลื่นยังสาด ชายหาดยังขาว พี่บ่าวยังคงคอยน้อง โขดหินตรงนี้ ก่อนนี้เราสอง นั่งมองขอบน้ำจรดฟ้า เห็นนกนางนวลที่มันโผบิน โฉบลงกินลูกปลา ค่ำลงคืนรัง เช้ายังกลับมา แต่น้องหายหน้า ไม่มาแล เราเคยอยู่สองคน ที่บนเกาะเสม็ด น้องชอบตกเบ็ด พี่ทอดแห ไหนบอกรักกัน ยึดมั่นรักแท้ แล้วมาผันแปรเปลี่ยนไป หลบไปอยู่บ้านเกิดที่ร้อยเอ็ด อยู่ภูเก็ตหรือเมืองเพชร เดี๋ยวนี้ตกเบ็ดอยู่กับใคร หรือชายทางนั้นช่วยเกี่ยวเหยื่อให้อย่างดี คันเบ็ดคงยาวใหญ่กว่าพี่ ใช่หม้าย เกลียวคลื่นยังสาด ชายหาดยังขาว แต่สาวไม่เคียงข้างกาย คันเบ็ดเก่าร้างที่ไม่มีสาย ยังเก็บไว้ให้อย่างดี แหผืนร้ายๆพอได้หาปลา หลบมาอยู่กินกับพี่ ได้เลิกตกเบ็ดคนเดียวเสียที ผู้ชายคนนี้ยังรอ เกลียวคลื่นยังสาด ชายหาดยังขาว แต่สาวไม่เคียงข้างกาย คันเบ็ดเก่าร้างที่ไม่มีสาย ยังเก็บไว้ให้อย่างดี แหผืนร้ายๆพอได้หาปลา หลบมาอยู่กินกับพี่ ได้เลิกตกเบ็ดคนเดียวเสียที ผู้ชายคนนี้ยังรอ ผู้ชายคนนี้ยังรอ รักเธอ