ดีบ่พอ ขออภัย

 ดีบ่พอ ขออภัย ต้าเหวิน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดีบ่พอขออภัย ต้าเหวิน

E | C#m | A | B |A Am | G#m C#m |F#m F#7 | B |

ฮัEกที่อ้ายให้ไป เพียงพอกับใC#mจของเจ้าบ่หนอAอบอกอ้ายได้บ่  มันเป็นจั่งใBด๋เจ้Eาบ่เคยเห็นค่า หรือเป็นนำว่C#mาบ่เคยเปิดใจจัAกสิเฮ็ดจั่งใด๋ อ้ายจั่งคว้าใจBเจ้าถึง

เฮ็ดหยังไปAซงบ่ถืกตา คือกับว่G#mาผีบ้าคนหนึ่งคืAอจั่งหมาโตหนึ่Bง อยู่นอกสายEตาห่าลังเทื่Aอกะคิดน้อยใจ  เว่าหยังไG#mป มีแต่ถืกด่าบ่เคAยเห็นอ้ายมีค่าอยู่ในหัวBใจ...           C#m D#m E B

โง่ส่ำควEาย กะอ้ายนิล่ะซั่วกว่าหมG#mา กะอ้ายอีกคือเก่าอาจเฮ็ดให้Aโตเจ้า ให้โตเจ้ารำคาBญหัวใจต้องขอโทEษที่เป็นแบบนี้  ดีบ่พG#mอ กะขออภัยแต่ว่าในAหัวใจ ในหัวใจ ฮักน้อBงคนเดี่ยว.. B  (เบิดEใจ)

อ้าEยแค่อยากให้ฮู้.. ว่าที่เป็นอC#mยู่ มันฮักส่ำใด๋อาAจบ่ดีคือไผ แต่อ้ายเฮ็ดได้Bส่ำนี้ถึงเจ้Eาสิว่าจั่งใด๋  ว่าโง่คือควC#mาย ที่เป็นแบบนี้กะAขอโทษอิหลี ที่อ้ายยังดีBบ่พอ

C#m | G#m |A B | E E F#m G#m |A Am | G#m C#m |F#m F#7 | B |C#m D#m E B |

* | ** |

C#m | G#m | F#m B || E |คอร์ดเพลง ดีบ่พอขออภัย ต้าเหวิน

เนื้อเพลง ดีบ่พอขออภัย ต้าเหวินฮักที่อ้ายให้ไป เพียงพอกับใจของเจ้าบ่หนอ พอบอกอ้ายได้บ่ มันเป็นจั่งใด๋ เจ้าบ่เคยเห็นค่า หรือเป็นนำว่าบ่เคยเปิดใจ จักสิเฮ็ดจั่งใด๋ อ้ายจั่งคว้าใจเจ้าถึง เฮ็ดหยังไปซงบ่ถืกตา คือกับว่าผีบ้าคนหนึ่ง คือจั่งหมาโตหนึ่ง อยู่นอกสายตา ห่าลังเทื่อกะคิดน้อยใจ เว่าหยังไป มีแต่ถืกด่า บ่เคยเห็นอ้ายมีค่าอยู่ในหัวใจ โง่ส่ำควาย กะอ้ายนิล่ะ ซั่วกว่าหมา กะอ้ายอีกคือเก่า อาจเฮ็ดให้โตเจ้า ให้โตเจ้ารำคาญหัวใจ ต้องขอโทษที่เป็นแบบนี้ ดีบ่พอ กะขออภัย แต่ว่าในหัวใจ ในหัวใจ ฮักน้องคนเดี่ยว เบิดใจ อ้ายแค่อยากให้ฮู้ ว่าที่เป็นอยู่ มันฮักส่ำใด๋ อาจบ่ดีคือไผ แต่อ้ายเฮ็ดได้ส่ำนี้ ถึงเจ้าสิว่าจั่งใด๋ ว่าโง่คือควาย ที่เป็นแบบนี้ กะขอโทษอิหลี ที่อ้ายยังดีบ่พอ