เคยฮัก

 กิ๊ก รุ่งนภา เคยฮัก ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เคยฮัก กิ๊ก รุ่งนภา

C# | Fm |D#m G# | C# |

สิบปีC#..กะคองถ่Fmา..  ซาC#วพรรษา..กะคองG#อยู่กะทั้F#งที่ใจกะฮู้.. ว่ามัC#นเป็นไปบ่ได้G#กะเลC#ยถามใจเจ้าขอFmฮ้องผ่านภูFmผ่านฟ้า บอกว่A#mาคิดฮอดส่ำใดหัวใจF#..กะยังว่D#mา.. ฮักท่อฟ้F#าเสมอด้ามดังใจG#

ลมC#พัดไผ่ใกล้กกFmสะแบงฟ้C#ายามแลง แสงตะG#เว็นอ่อนค่ำคล้อยลF#งบัดแฮงเหงายามนอนแสนอาวรC#ณ์ คิดฮอดสุดใจG#ถ้ามื้อใด๋C#สองเฮาพ้อกัFmน  มันสิมีFmบ่หนอมื้อA#mนั้นหัวใจF#..มันสั่D#mน  ตั้งแต่มื้อนั้F#นมันกะบ่คือเก่า  G# | G#

กะเลยมานั่งเศร้C#า เหงาอยู่ข้างเถีFmยงได้ยินเสียA#mงหัวใจมันสั่Fmแค่เพียF#งคิดถึง..ครั้งหนึ่งเคยFmฮักกันที่มันผ่าD#mนมาแล้วหลายปีG#

ที่ต้องมานั่งเศร้C#า เหงาอยู่ข้างเถีFmยงที่เคยข้างเคียA#mงกับเธอหม่อFmงนี้ความทรงจำF#ครั้งหนึ่งที่เคยฮู้Fmสึกดีแม่นมื้อนี้D#mมันสิบ่คือเก่G#า..

F# | Fm |F# | Fm |C# D#m | Fm F# |G# | G# | G# |

* | ** |

ย้อนว่าเหA#mงา ย้อนคิดฮอดความเก่G#ชาตินี้เฮC#าคงต้องอยู่ห่างกัA#mดาวอยู่เทิงฟ้F#าสิลอยห่างดวงจันD#mทร์คือเป็นจังซั้Fmนหนอฮักที่แสนเศA#mร้าหากเฮาC#มีกรรม เลยต้องจำA#mใจห่างกับความหลัD#mงที่มันฮ้าง ๆD#mกะส่างมาคิดฮอA#mด..แท้หนอใจG#เฮา

กะเลยมานั่งเศร้C#า เหงาอยู่ข้างเถีFmยงได้ยินเสียA#mงหัวใจมันสั่F7น..

F# Fm | D#m G# |

* | ** |

สองเฮาห่างกัน

C# | Fm | D#m G# | C# |คอร์ดเพลง เคยฮัก กิ๊ก รุ่งนภา

เนื้อเพลง เคยฮัก กิ๊ก รุ่งนภาสิบปีกะคองถ่า ซาวพรรษากะคองอยู่ กะทั้งที่ใจกะฮู้ ว่ามันเป็นไปบ่ได้ กะเลยถามใจเจ้าของ ฮ้องผ่านภูผ่านฟ้า บอกว่าคิดฮอดส่ำใด หัวใจกะยังว่า ฮักท่อฟ้าเสมอด้ามดังใจ ลมพัดไผ่ใกล้กกสะแบง ฟ้ายามแลง แสงตะเว็นอ่อน ค่ำคล้อยลงบัดแฮงเหงายามนอน แสนอาวรณ์ คิดฮอดสุดใจ ถ้ามื้อใด๋สองเฮาพ้อกัน มันสิมีบ่หนอมื้อนั้น หัวใจมันสั่น ตั้งแต่มื้อนั้นมันกะบ่คือเก่า กะเลยมานั่งเศร้า เหงาอยู่ข้างเถียง ได้ยินเสียงหัวใจมันสั่น แค่เพียงคิดถึงครั้งหนึ่งเคยฮักกัน ที่มันผ่านมาแล้วหลายปี ที่ต้องมานั่งเศร้า เหงาอยู่ข้างเถียง ที่เคยข้างเคียงกับเธอหม่องนี้ ความทรงจำครั้งหนึ่งที่เคยฮู้สึกดี แม่นมื้อนี้มันสิบ่คือเก่า ย้อนว่าเหงา ย้อนคิดฮอดความเก่า ชาตินี้เฮาคงต้องอยู่ห่างกัน ดาวอยู่เทิงฟ้าสิลอยห่างดวงจันทร์ คือเป็นจังซั้นหนอฮักที่แสนเศร้า หากเฮามีกรรม เลยต้องจำใจห่าง กับความหลังที่มันฮ้างๆกะส่างมาคิดฮอดแท้หนอใจเฮา กะเลยมานั่งเศร้า เหงาอยู่ข้างเถียง ได้ยินเสียงหัวใจมันสั่น สองเฮาห่างกัน