คนเคยโง่

  คนเคยโง่   ตั๊กแตน ชลดา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนเคยโง่ ตั๊กแตน ชลดา

A#m | Fm |A#m | Fm |C# | C | C |

มือขวFmาทุบที่อกซ้าย  มือซ้าCmยกะป้ายน้ำตาฮ้องแฮง ๆC# ขึ้นไปเทิงฟ้D#า.. ว่าอย่าซั่วหลG#ายพ่อแม่เลี้ยC#งมาให้เป็นคD#เป็นหยัCmงจั่งกลายเป็นFmควายถืกตั๋วC#จนเมื่อย เจ็บจCmนแป๋ตายชั่A#mวย้อนเชื่อคนง่าD#ย..D# จากคนต้องกลCmายเป็นควายกลาFmงท่ง

A#mงบ่มีอีกแล้ว.. ความโFmง่สิโผล่ให้เห็นต่A#mอไปนี้สิเป็น.. คนดีFmที่ไม่ยอมโง่พร้อมสิโผC#ล่..หัวออกมาบอกเจ้าว่Cา..

พึ่งฮู้โตC#ว่าโง่หลD#าย  ทุ่มเทไCmป เขาบ่เห็นค่FmเศษฮัA#mก เขาโยนเข้าป่D#า เขี่ยหาก็ไม่G#เจอตบหน้C#าตัวเองดัง ๆD#ฮ้องบอกเจ้าขอCmงว่าพอได้แล้วเด้Fmไอ้เรC#าทั้งฮัก..ทั้งห่วCmงเสมอFmแต่เขA#mากลับไปบำเรD#อ.. ฮักกับคFmนอื่น

A#m | Fm |A#m | Fm |C# | D# |

* | ** | ** |

A#m | Fm || C# | C || Fm |คอร์ดเพลง คนเคยโง่ ตั๊กแตน ชลดา

เนื้อเพลง คนเคยโง่ ตั๊กแตน ชลดามือขวาทุบที่อกซ้าย มือซ้ายกะป้ายน้ำตา ฮ้องแฮงๆขึ้นไปเทิงฟ้า ว่าอย่าซั่วหลาย พ่อแม่เลี้ยงมาให้เป็นคน เป็นหยังจั่งกลายเป็นควาย ถืกตั๋วจนเมื่อย เจ็บจนแป๋ตาย ชั่วย้อนเชื่อคนง่าย จากคนต้องกลายเป็นควายกลางท่ง คงบ่มีอีกแล้ว ความโง่สิโผล่ให้เห็น ต่อไปนี้สิเป็น คนดีที่ไม่ยอมโง่ พร้อมสิโผล่หัวออกมาบอกเจ้าว่า พึ่งฮู้โตว่าโง่หลาย ทุ่มเทไป เขาบ่เห็นค่า เศษฮัก เขาโยนเข้าป่า เขี่ยหาก็ไม่เจอ ตบหน้าตัวเองดังๆฮ้องบอกเจ้าของว่าพอได้แล้วเด้อ ไอ้เราทั้งฮักทั้งห่วงเสมอ แต่เขากลับไปบำเรอ ฮักกับคนอื่น