ใครคนนั้น

 พลพล Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใครคนนั้น พลพล x Labanoon ลาบานูน

Am | D | G || G |

กาลเวลAmาทำให้เราต้องจาDกกันความผูกพัGนไม่เคยจางหาEmยังคงนึกถึAmงวันที่มีความหมDาย.. อยู่เสมอ..G | GหวนคิดถึAmงใครคนนั้นที่จาDกไปป่านนี้เธGอจะเป็นเช่นไEmได้เเต่ฝากไAmว้ผ่านสายลมความห่วDงใย..ช่วยส่งถึงGเธอ    G7

และยังคงคิดถึCงเสมอ..DยังคงรักเธGอ..ไม่เคยเปลี่ยนแปEmลงยังคงจำเรื่องราCว..ทุกวินาทีDที่มีเธอร่วมเดิGน ร่วมสร้างความฝัG7ฉันยังคงคิดถึCงทุกครั้ง..Dยามลืมตาขึ้นมGา  ตื่นมาจากฝัEmแม้รู้ว่าคงไม่Amมีวัน แต่ฉันยังคงแอบยิ้มDทุกครั้งคราวนึกถึงGเธอ   G

กอดแน่นแค่ไหAmน  สุดท้ายก็ต้อDงปล่อยฝันดีแค่ไหGน  สุดท้ายก็ต้อEmงตื่นกอดเก็บเรื่องราAmวที่ไม่อาจจะย้อDนคืนฉันคงต้องเข้าGใจ

** |

Em  ยังคงจำเรื่องราCว.. เธอเเละฉัGน  ไม่เคDยลืมEm  ยังมีคำภาวนCา.. จากใจฉัGน.. ให้เธDอ..อยู่เสมอ..

Am | D | G || G |

** |

แต่ฉันยังคงแอบยิ้Amมทุกครั้งแด่ใครคนนั้นที่ทำDให้จำ ก็สุขใจ...

G | G | G | G |G |คอร์ดเพลง ใครคนนั้น พลพล x Labanoon ลาบานูน

เนื้อเพลง ใครคนนั้น พลพล x Labanoon ลาบานูนกาลเวลาทำให้เราต้องจากกัน ความผูกพันไม่เคยจางหาย ยังคงนึกถึงวันที่มีความหมาย อยู่เสมอ หวนคิดถึงใครคนนั้นที่จากไป ป่านนี้เธอจะเป็นเช่นไร ได้เเต่ฝากไว้ผ่านสายลมความห่วงใย ช่วยส่งถึงเธอ และยังคงคิดถึงเสมอ ยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลง ยังคงจำเรื่องราวทุกวินาที ที่มีเธอร่วมเดิน ร่วมสร้างความฝัน ฉันยังคงคิดถึงทุกครั้ง ยามลืมตาขึ้นมา ตื่นมาจากฝัน แม้รู้ว่าคงไม่มีวัน แต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้ง คราวนึกถึงเธอ กอดแน่นแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องปล่อย ฝันดีแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องตื่น กอดเก็บเรื่องราวที่ไม่อาจจะย้อนคืน ฉันคงต้องเข้าใจ ยังคงจำเรื่องราว เธอเเละฉัน ไม่เคยลืม ยังมีคำภาวนา จากใจฉัน ให้เธออยู่เสมอ แต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้ง แด่ใครคนนั้นที่ทำให้จำ ก็สุขใจ