คำหวานๆ (ไม่หรอยเลย)

 บ.เบิ้ล สามร้อย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คำหวานๆ (ไม่หรอยเลย) บ.เบิ้ล

C D | Bm Em |C D | G |

ก็เป็นเพียGงคนธรรมดา  ไม่มีค่Bmาเหมือนเธอฝันไม่ใช่CคนสำคัDญ..เหมือนใคร ๆGมีเธอมาคอCยดูแล  มาเทคแคBmร์เอาใจใEmส่ทำไปCเพื่ออะไร บอกฉันทีD

มาตอแหEmลว่าไม่มีใคร  ทำอ้อร้Bmอว่าไม่รักใครเธอเสแสร้Cงแหลงเรื่อยไปจะไม่มองใคDรนอกจากฉัน..  D

คำGหวาน ๆ คัดสรรBmค์มาจากส่วนไหนมันไม่Cใช่หัวใDจของคนอย่างเธGอยู่ดี ๆC มาทำให้รัDก  ให้อกหัBmกชาติเหมือเบEmร๋อเจ็บใจCเสียจริงเหDวอ ไม่หรอยเลG

D |

เธอGลงทุนลงแรง  ทำแกล้Bmงว่ารักจริงหรือเช็Cคเรตติ้DงของตัวเอGว่ายังมีCคนโง่เหลยหม้Dาย  ที่มอบใBmจให้เธอละเลEmเธอเปลี่ยนหัวใจCเหมือนเปลี่ยนกางเกDง ทำเร็วจริG

G | Bm |C D | G |C D | Bm Em |C D | G | G |

* | ** |

วันนี้Cเธอทิ้งฉัDน  รู้ว่าอกหัBmกเป็นพันนี้Emทั้งแค้CนและบัดสีD เธอทำกัน     C Cm | Gคอร์ดเพลง คำหวานๆ (ไม่หรอยเลย) บ.เบิ้ล

เนื้อเพลง คำหวานๆ (ไม่หรอยเลย) บ.เบิ้ลก็เป็นเพียงคนธรรมดา ไม่มีค่าเหมือนเธอฝัน ไม่ใช่คนสำคัญเหมือนใครๆมีเธอมาคอยดูแล มาเทคแคร์เอาใจใส่ ทำไปเพื่ออะไร บอกฉันที มาตอแหลว่าไม่มีใคร ทำอ้อร้อว่าไม่รักใคร เธอเสแสร้งแหลงเรื่อยไป จะไม่มองใครนอกจากฉัน คำหวานๆคัดสรรค์มาจากส่วนไหน มันไม่ใช่หัวใจของคนอย่างเธอ อยู่ดีๆมาทำให้รัก ให้อกหักชาติเหมือเบร๋อ เจ็บใจเสียจริงเหวอ ไม่หรอยเลย เธอลงทุนลงแรง ทำแกล้งว่ารักจริง หรือเช็คเรตติ้งของตัวเอง ว่ายังมีคนโง่เหลยหม้าย ที่มอบใจให้เธอละเลง เธอเปลี่ยนหัวใจเหมือนเปลี่ยนกางเกง ทำเร็วจริง วันนี้เธอทิ้งฉัน รู้ว่าอกหักเป็นพันนี้ ทั้งแค้นและบัดสี เธอทำกัน