โลกที่ไม่มีเธอ

 Portrait สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โลกที่ไม่มีเธอ PORTRAIT

F |

เธอFอยู่ตรงนั้น เธอได้ยินฉันรึเปAmล่าฉันFอยู่ตรงนี้ มีแต่คิดถึงสุดหัวAmใจยังจำภาพสุดท้าA#ยของเธอที่จากA#mกันวันที่เป็นที่สุAmดของความเสียใDmแล้วโลกก็เปลี่ยGmนไป...   ตลอดกาCsus4 C

ไร้Fซึ่งจุดหมาย ในโลกที่แสนว่างเปAmล่ามองฟ้Fาตั้งแต่เช้า จนตะวันลับเลือนหาAmยไปในค่ำคืนที่ไร้A#ดาวบนฟ้A#mฉันยังคงมองหAmาว่าเธออยู่ที่ใDmช่วยมาบอกฉันGmที  ชีวิตCต้องทำยังไF

โลกที่ไม่มีเธA#อ  เป็นโลCกที่ฉันไม่เหลือAmใครมีเพียD7งร่างกายที่หาGmยใจ  แต่ทั้CงหัวใจสลFายชีวิตที่ไม่มีเธA#ทุกอย่าCงที่เหลือจากนี้A7ไม่มีความหมาDmจะทำGmเช่นไร เมื่อรักCได้ตายไปแFล้ว

Dm C | A# |Dm C | A# |

แค่เพีGmยงภาวนาไปอย่างสิ้นAmหวังให้ฉันA#ได้พบเธออีกครั้งนึFแค่มอGmงตากัน และกอดฉันAmอีกครั้งนึงอย่าปล่A#อยให้ทรมานอย่างนี้เลCย..

โลกที่ไม่มีเธA#อ  เป็นโลCกที่ฉันไม่เหลือAmใครมีเพียD7งร่างกายที่หาGmยใจ  แต่ทั้CงหัวใจสลFายชีวิตที่ไม่มีเธA#ทุกอย่าCงที่เหลือจากนี้A7ไม่มีความหมาDmจะทำGmเช่นไร เมื่อรักCได้ตายไปพร้อFมเธอ

ไม่Gmเหลืออะไร ในโลกที่Cไม่มีเธFอ...เธออยู่Fตรงนั้น เธอได้ยินฉันรึเปล่าคอร์ดเพลง โลกที่ไม่มีเธอ PORTRAIT

เนื้อเพลง โลกที่ไม่มีเธอ PORTRAITเธออยู่ตรงนั้น เธอได้ยินฉันรึเปล่า ฉันอยู่ตรงนี้ มีแต่คิดถึงสุดหัวใจ ยังจำภาพสุดท้ายของเธอที่จากกัน วันที่เป็นที่สุดของความเสียใจ แล้วโลกก็เปลี่ยนไป ตลอดกาล ไร้ซึ่งจุดหมาย ในโลกที่แสนว่างเปล่า มองฟ้าตั้งแต่เช้า จนตะวันลับเลือนหายไป ในค่ำคืนที่ไร้ดาวบนฟ้า ฉันยังคงมองหาว่าเธออยู่ที่ใด ช่วยมาบอกฉันที ชีวิตต้องทำยังไง โลกที่ไม่มีเธอ เป็นโลกที่ฉันไม่เหลือใคร มีเพียงร่างกายที่หายใจ แต่ทั้งหัวใจสลาย ชีวิตที่ไม่มีเธอ ทุกอย่างที่เหลือจากนี้ไม่มีความหมาย จะทำเช่นไร เมื่อรักได้ตายไปแล้ว แค่เพียงภาวนาไปอย่างสิ้นหวัง ให้ฉันได้พบเธออีกครั้งนึง แค่มองตากัน และกอดฉันอีกครั้งนึง อย่าปล่อยให้ทรมานอย่างนี้เลย โลกที่ไม่มีเธอ เป็นโลกที่ฉันไม่เหลือใคร มีเพียงร่างกายที่หายใจ แต่ทั้งหัวใจสลาย ชีวิตที่ไม่มีเธอ ทุกอย่างที่เหลือจากนี้ไม่มีความหมาย จะทำเช่นไร เมื่อรักได้ตายไปพร้อมเธอ ไม่เหลืออะไร ในโลกที่ไม่มีเธอ เธออยู่ตรงนั้น เธอได้ยินฉันรึเปล่า