หน่าลา

 กิ๊ก รุ่งนภา หน่าลา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หน่าลา กิ๊ก รุ่งนภา

A# | Dm |D# | F |

A# Dm | Gm |Cm F | A# | A# |

มื้อนี้A#เป็นมื้อสันต์วันดี..ที่อ้ายมาพ้Dmน้องฟ้าD#วแต่งโตมารอ.. คนรูปหล่Fอที่ฮักเบิดใจมีเรื่อA#งสำคัญสิว่า จั่งมานัดไDmว้คิดD#เอาไว้จั่งใด๋ ขอให้เป็นคือFว่า..

บทละคD#รทีวี.. ฉากนี้Dmน้องยังจำไGmด้พระเอCmกต้องการเปิดใจเรียกนางเอกไปFเพื่อขอแต่งงานอ้าD#ยจ้องตาเงียFบขรึม  น้องปลื้Dmมจนยิ้มหน้าบGmานวัCmนที่รอมานาD#น..คือมื้Fอนี้..    F

หน่าน้องลA#า เมื่ออ้ายบอกว่DmาเฮาเลิกกันสGmาคำแพงแก้มแดง ๆCm น้องคงถอดสีF ซีดเซียวจนหมอA#งหม่นร่างกาCmยก็เริ่มอ่อนแรง  หัวใGmจแฮงเจ็บเกินทนก้มหน่าลCmาร้องไห้สับสFน..จนแทบขาดA#ใจ..

A# |

อย่าฟ่าA#วถิ่มกันได้บ่ น้องรับบ่ไDmด้ในฝันD#น้องยังมีอ้าย ฮักกันหลFาย บ่มีมื้อจาง

* | ** |

A# Dm | Gm |Cm F | A# |

D# F | Dm Gm |Cm D# | F || F |

** |

ก้มหน่าลCmาร้องไห้สับสน.F | F.      จนแทบขาดใจ..

A# Dm | Gm || Cm F | A# || A# |คอร์ดเพลง หน่าลา กิ๊ก รุ่งนภา

เนื้อเพลง หน่าลา กิ๊ก รุ่งนภามื้อนี้เป็นมื้อสันต์วันดีที่อ้ายมาพ้อ น้องฟ้าวแต่งโตมารอ คนรูปหล่อที่ฮักเบิดใจ มีเรื่องสำคัญสิว่า จั่งมานัดไว้ คิดเอาไว้จั่งใด๋ ขอให้เป็นคือว่า บทละครทีวี ฉากนี้น้องยังจำได้ พระเอกต้องการเปิดใจ เรียกนางเอกไปเพื่อขอแต่งงาน อ้ายจ้องตาเงียบขรึม น้องปลื้มจนยิ้มหน้าบาน วันที่รอมานานคือมื้อนี้ หน่าน้องลา เมื่ออ้ายบอกว่าเฮาเลิกกันสาคำแพง แก้มแดงๆน้องคงถอดสี ซีดเซียวจนหมองหม่น ร่างกายก็เริ่มอ่อนแรง หัวใจแฮงเจ็บเกินทน ก้มหน่าลาร้องไห้สับสนจนแทบขาดใจ อย่าฟ่าวถิ่มกันได้บ่ น้องรับบ่ได้ ในฝันน้องยังมีอ้าย ฮักกันหลาย บ่มีมื้อจาง ก้มหน่าลาร้องไห้สับสน จนแทบขาดใจ