ปากพนังไบเกอร์

เอฟ วรัญญู, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

พี่น้องเห้Gmอ...    พี่น้องเห้Gmอ...ปากพนังไบเกอร์.....       Gm | Gm | Gm | Gmปากพนังไบเกอร์.....       Gm | Gm | Gm | Gm

เขาลือว่าเห็Gmนควายเหล็ก เขาลือว่ามัGmนวิ่งเร็วมันมาเป็นฝูGmง เสียงดัง แถวปากพนัGmงเมืองคอนคือกลุ่มไบเกGmอร์ทักษิณ แดนดิGmนปักษ์ใต้รวมกลุ่มพวกมิGmตรสหาย ถึงไหGmนถึงกัน

ถึงเราA#แต่งตัวเฮฟวี่รับรอCงว่าเราใจดีทุกคน   Gm | GmโอบกอA#ดเพื่อนด้วยหัวใจมิตรภาCพมีให้แด่เพื่อนเสมอ..D | D

ปากพนัGmงไบเกอร์  ปากพนัGmงไบเกอร์ปากพนัA#งไบเกอร์ ไบเกอA#ร์เมืองคอนรวมเพื่อนฝูCmงหมู่มิตรสหายเพื่อทดแทCmนแผ่นดินเมืองไทยจึงร่วมใจDทำเพื่อแผ่นดิD

ปากพนัGmงไบเกอร์ ปากพนังGmไบเกอร์ปากพนัA#งไบเกอร์ ไบเกอA#ร์เมืองคอนก็ยังซิ่Cmง ไม่เคยกลัวฟ้า  ไปข้างหน้Cmา ไม่เคยกลัวฝนคือกลุ่มคนDปักษ์ใต้ไทยแลDนด์  ปากพนังไบเก(Gm)อร์

Gm | Gm |Gm | Gm |Gm | Gm |Gm | Gm |

* | ** | *** | **** |

Gm | Gm |Gm | Gm |A# | C |D | D |Gm | Gm |A# | A# |Cm | Cm |D | D |

ปากพนังไบเกอร์ ปากพนังไบเกอร์ปากพนังไบเกอร์ ไบเกอร์เมืองคอนปากพนังไบเกอร์ ปากพนังไบเกอร์ปากพนังไบเกอร์ ไบเกอร์เมืองคอน

*** | **** |

พี่น้องเห้อ...Gm | Gm           พี่น้องเห้อ...Gm | Gmพี่น้องเห้อ...Gm | Gm           พี่น้องเห้อ...Gm | Gm

Gm | Gm || Gm | Gm | ( x2 )

ปากพนังไบเกGmอร์