ปากพนังไบเกอร์

 เอฟ วรัญญู สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปากพนังไบเกอร์ เอฟ วรัญญู วงฟิน FIN

พี่น้องเห้Gmอ...    พี่น้องเห้Gmอ...ปากพนังไบเกอร์.....       Gm | Gm | Gm | Gmปากพนังไบเกอร์.....       Gm | Gm | Gm | Gm

เขาลือว่าเห็Gmนควายเหล็ก เขาลือว่ามัGmนวิ่งเร็วมันมาเป็นฝูGmง เสียงดัง แถวปากพนัGmงเมืองคอนคือกลุ่มไบเกGmอร์ทักษิณ แดนดิGmนปักษ์ใต้รวมกลุ่มพวกมิGmตรสหาย ถึงไหGmนถึงกัน

ถึงเราA#แต่งตัวเฮฟวี่รับรอCงว่าเราใจดีทุกคน   Gm | GmโอบกอA#ดเพื่อนด้วยหัวใจมิตรภาCพมีให้แด่เพื่อนเสมอ..D | D

ปากพนัGmงไบเกอร์  ปากพนัGmงไบเกอร์ปากพนัA#งไบเกอร์ ไบเกอA#ร์เมืองคอนรวมเพื่อนฝูCmงหมู่มิตรสหายเพื่อทดแทCmนแผ่นดินเมืองไทยจึงร่วมใจDทำเพื่อแผ่นดิD

ปากพนัGmงไบเกอร์ ปากพนังGmไบเกอร์ปากพนัA#งไบเกอร์ ไบเกอA#ร์เมืองคอนก็ยังซิ่Cmง ไม่เคยกลัวฟ้า  ไปข้างหน้Cmา ไม่เคยกลัวฝนคือกลุ่มคนDปักษ์ใต้ไทยแลDนด์  ปากพนังไบเก(Gm)อร์

Gm | Gm |Gm | Gm |Gm | Gm |Gm | Gm |

* | ** | *** | **** |

Gm | Gm |Gm | Gm |A# | C |D | D |Gm | Gm |A# | A# |Cm | Cm |D | D |

ปากพนังไบเกอร์ ปากพนังไบเกอร์ปากพนังไบเกอร์ ไบเกอร์เมืองคอนปากพนังไบเกอร์ ปากพนังไบเกอร์ปากพนังไบเกอร์ ไบเกอร์เมืองคอน

*** | **** |

พี่น้องเห้อ...Gm | Gm           พี่น้องเห้อ...Gm | Gmพี่น้องเห้อ...Gm | Gm           พี่น้องเห้อ...Gm | Gm

Gm | Gm || Gm | Gm | ( x2 )

ปากพนังไบเกGmอร์คอร์ดเพลง ปากพนังไบเกอร์ เอฟ วรัญญู วงฟิน FIN

เนื้อเพลง ปากพนังไบเกอร์ เอฟ วรัญญู วงฟิน FINพี่น้องเห้อ พี่น้องเห้อ ปากพนังไบเกอร์ ปากพนังไบเกอร์ เขาลือว่าเห็นควายเหล็ก เขาลือว่ามันวิ่งเร็ว มันมาเป็นฝูง เสียงดัง แถวปากพนังเมืองคอน คือกลุ่มไบเกอร์ทักษิณ แดนดินปักษ์ใต้ รวมกลุ่มพวกมิตรสหาย ถึงไหนถึงกัน ถึงเราแต่งตัวเฮฟวี่ รับรองว่าเราใจดีทุกคน โอบกอดเพื่อนด้วยหัวใจ มิตรภาพมีให้แด่เพื่อนเสมอ ปากพนังไบเกอร์ ปากพนังไบเกอร์ ปากพนังไบเกอร์ ไบเกอร์เมืองคอน รวมเพื่อนฝูงหมู่มิตรสหาย เพื่อทดแทนแผ่นดินเมืองไทย จึงร่วมใจทำเพื่อแผ่นดิน ปากพนังไบเกอร์ ปากพนังไบเกอร์ ปากพนังไบเกอร์ ไบเกอร์เมืองคอน ก็ยังซิ่ง ไม่เคยกลัวฟ้า ไปข้างหน้า ไม่เคยกลัวฝน คือกลุ่มคนปักษ์ใต้ไทยแลนด์ ปากพนังไบเกอร์ ปากพนังไบเกอร์ ปากพนังไบเกอร์ ปากพนังไบเกอร์ ไบเกอร์เมืองคอน ปากพนังไบเกอร์ ปากพนังไบเกอร์ ปากพนังไบเกอร์ ไบเกอร์เมืองคอน พี่น้องเห้อ พี่น้องเห้อ พี่น้องเห้อ พี่น้องเห้อ ปากพนังไบเกอร์