หวิว (เวลาที่เรานึกถึง...)

 หวิว Portrait สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หวิว (เวลาที่เรานึกถึง...) PORTRAIT

เจ็บอีกแล้Dว..กับบาดแผBmลที่ฉันเคยคิดว่าไม่เป็F#mนไรกับร่องรอยAmความหลังที่ฉัDนหลบเอาไว้Gข้างในใจไม่รู้Gmนานเท่าไร

จนวันนี้D..ปลีกตัวเอBmง ยอมเดินออกมาจากโลกใบF#mเก่าซ่อนหัวใAmจที่มันเคยเต็Dมไปด้วยเรื่อGงที่เศร้า ๆหลงคิดC7ว่าแผลเก่า.. สักวันคงหายดีD | D

แต่กาAลเวลาได้ทำให้ฉันได้รู้F#  รู้ตัวสักทีต้องยอมรัBmบบาดแผลที่เกิAดกับใจนี้E/G#..

ยังเจ็บเบา ๆG  เวลาที่เรานึกถึF#mงความรักเจ็บเป็นพัก ๆEm  ไม่ถึงAกับมีน้ำตา   D C Dเจ็บเพียงหวิว ๆG  ให้หัวใจดวงเดิF#mมได้รู้ว่Bmา..มันยังคงรู้Emสึกอยู่  แต่มันก็เต้F#mนได้อยู่Cไม่ว่านานเท่าไ(A)ร  (เจ็บจนเป็นเรื่องธรรมดา)

D | Gm A |

เจ็บอีกแล้Dว..เจ็บที่ใBmจมันยังคงจำเรื่องของเรF#mยิ่งจะลืAmม ทำไมยิ่งจำD มันเลยทำGให้ยิ่งเหงาเจ็บแผC7ลตรงที่เก่า.. ทุกทีที่เห็นเธอ..D | Gm A |

G | Gm |F#m | Bm |G | E/G# | A |

* | ** |

ยังเจ็บเบา ๆG  เวลาที่เรานึกถึF#mงความรักเจ็บเป็นพัก ๆEm  ไม่ถึงAกับมีน้ำตา   D C Dเจ็บเพียงหวิว ๆG  ให้หัวใจดวงเดิF#mมได้รู้ว่Bmา..มันยังคงรู้Emสึกอยู่  แต่มันก็เต้F#mนได้อยู่Cไม่ว่านานเท่าไร  เจ็บจนแผลนี้A.. มันด้านชBm | Eา..

มันยังคงรู้Gmสึกอยู่ แต่มันก็เต้F#mนได้อยู่Cไม่ว่านานเท่าไร..A | A       เจ็บจนเป็นเรื่Aองธรรมดา

G F#m | Em D |G F#m | Em A || D |คอร์ดเพลง หวิว (เวลาที่เรานึกถึง...) PORTRAIT

เนื้อเพลง หวิว (เวลาที่เรานึกถึง...) PORTRAITเจ็บอีกแล้ว กับบาดแผลที่ฉันเคยคิดว่าไม่เป็นไร กับร่องรอยความหลังที่ฉันหลบเอาไว้ข้างในใจ ไม่รู้นานเท่าไร จนวันนี้ ปลีกตัวเอง ยอมเดินออกมาจากโลกใบเก่า ซ่อนหัวใจที่มันเคยเต็มไปด้วยเรื่องที่เศร้าๆหลงคิดว่าแผลเก่า สักวันคงหายดี แต่กาลเวลาได้ทำให้ฉันได้รู้ รู้ตัวสักที ต้องยอมรับบาดแผลที่เกิดกับใจนี้ ยังเจ็บเบาๆเวลาที่เรานึกถึงความรัก เจ็บเป็นพักๆไม่ถึงกับมีน้ำตา เจ็บเพียงหวิวๆให้หัวใจดวงเดิมได้รู้ว่า มันยังคงรู้สึกอยู่ แต่มันก็เต้นได้อยู่ ไม่ว่านานเท่าไร (เจ็บจนเป็นเรื่องธรรมดา) เจ็บอีกแล้ว เจ็บที่ใจมันยังคงจำเรื่องของเรา ยิ่งจะลืม ทำไมยิ่งจำ มันเลยทำให้ยิ่งเหงา เจ็บแผลตรงที่เก่า ทุกทีที่เห็นเธอ ยังเจ็บเบาๆเวลาที่เรานึกถึงความรัก เจ็บเป็นพักๆไม่ถึงกับมีน้ำตา เจ็บเพียงหวิวๆให้หัวใจดวงเดิมได้รู้ว่า มันยังคงรู้สึกอยู่ แต่มันก็เต้นได้อยู่ ไม่ว่านานเท่าไร เจ็บจนแผลนี้ มันด้านชา มันยังคงรู้สึกอยู่ แต่มันก็เต้นได้อยู่ ไม่ว่านานเท่าไร เจ็บจนเป็นเรื่องธรรมดา