พี่ยอมไม่กินหมู(ซายอ2)

 บ.เบิ้ล สามร้อย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พี่ยอมไม่กินหมู (ซายอ2) บ.เบิ้ล

F Am | Dm |A# C | F |

หาFกพี่แหลงออกไAmปไม่ถูกใจน้อDmตัA#วพี่บ่าวก็ต้อCงบัดสีเปล่Fาหล่าว CหาFกจะแหลงคำมีAmอยู่..เต็มอกDmบ่าวเดี๋ยวจะไม่A#เข้าใจกันหลCาว เหมือนกะแซะแดมอ F C

พี่Fไทยพุทธ น้องเป็AmนไทยมุสลิDmอยาA#กให้เธอได้ลิ้Cมวิถีบ้าFนพี่  Cน้อFงคงไม่มีใคAmร เช็คตามมาหลาDmยที่ความรู้สึA#กของคนประนี้C อยากแหลงยาวีให้Fชับ..  F7

ซายอกะแซะแดมA#พี่ไม่ขCอแหลงเหมือนใคFรเขาอยากจะแหลงภาษาบ้านเรA#แบบใต้ ๆC ว่าชอบสูจังFเลยบอกตามคำสั่งหัวใA#จ มันร้อนรุ่ม ๆC ไม่กล้าเฉFลยแต่พอเจอหน้ากลับช็อตA#เลยเพราะเรCามันคนขี้Fอาย..  C

เพราะเธอนั้นน่ารัA#ก อยากจะลัCกพาเธอหยFบไว้ทางศาสนาไม่เป็นไA#ร แค่เพียงหัวใCจน้องให้กันมFป้ะม้ะน้อA#งคงไม่ว่าไรC  ถ้าพี่ทำAmได้เหมือน..ที่Dmว่าจะยอA#มอดหมูเดินหน้Cา  ถ้าน้องให้เป็Fนแฟน

A# C | F Dm |A# C | F |A# | C |

* | ** | *** |

A# C | F |คอร์ดเพลง พี่ยอมไม่กินหมู (ซายอ2) บ.เบิ้ล

เนื้อเพลง พี่ยอมไม่กินหมู บ.เบิ้ลหากพี่แหลงออกไปไม่ถูกใจน้อง ตัวพี่บ่าวก็ต้องบัดสีเปล่าหล่าว หากจะแหลงคำมีอยู่เต็มอกบ่าว เดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันหลาว เหมือนกะแซะแดมอ พี่ไทยพุทธ น้องเป็นไทยมุสลิม อยากให้เธอได้ลิ้มวิถีบ้านพี่ น้องคงไม่มีใคร เช็คตามมาหลายที่ ความรู้สึกของคนประนี้ อยากแหลงยาวีให้ชับ ซายอกะแซะแดมอ พี่ไม่ขอแหลงเหมือนใครเขา อยากจะแหลงภาษาบ้านเรา แบบใต้ๆว่าชอบสูจังเลย บอกตามคำสั่งหัวใจ มันร้อนรุ่มๆไม่กล้าเฉลย แต่พอเจอหน้ากลับช็อตเลย เพราะเรามันคนขี้อาย เพราะเธอนั้นน่ารัก อยากจะลักพาเธอหยบไว้ ทางศาสนาไม่เป็นไร แค่เพียงหัวใจน้องให้กันมา ป้ะม้ะน้องคงไม่ว่าไร ถ้าพี่ทำได้เหมือนที่ว่า จะยอมอดหมูเดินหน้า ถ้าน้องให้เป็นแฟน