เท (Tay)

 เท The Mousses สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เท (Tay) The Mousses เดอะมูสส์

เหนื่Fอย.. มันเหนื่อยที่จะรักAmใครเหนื่อยที่ต้องใช้Dm..หัวใจCแล้วสุดท้าA#ยก็ไม่เหลือCใครอยู่อย่างนี้F.. ไม่เคยจะได้เจAmอเลยสักทีคนที่เค้DmารักเรCา.. คงไม่มีA# มันคงไม่มีCจริง

กี่คGmนที่เข้ามาที่ทำเหมือนจะดีพูดคำหวาAmนหลอกให้เรานั้นเทใจเบื่อก็ทิ้Gmงกันอย่างเดิมก็เทกันอย่างเดิมไม่อยากเสีCยใจ ไม่เอาแล้ว

Fอ..แล้Amว.. กับความรัDmกลวงหลCอกจากนี้A#... ไAmป..  ความรัGmกที่ไม่จริงฉันขอCพอเหนื่Fอย..แล้Amว.. ไม่อยากเสีDmยน้ำตCไม่อยากเสีA#ย..เวลAmา..  ไม่ขGmอรักใครแล้C

เบื่Fอ.. เบื่อที่ต้องเสียAmใจเบื่อที่ต้องร้Dmองไห้จCน..แทบไม่มีA#แม้น้ำตCา..ให้ไหFล..ถ้าใจฉันไม่มีAm..ใครต้องการงั้นฉันขDmอใช้มัCน.. รักฉันเอA#ง..ก็แล้Cวกัน

* | ** |

Gm | Am |Gm | C |

** |

จะไม่ขGmอ..  รัAmก..  ใคA#mร... อีกเลย

F | Am | Dm C | A# C | F |คอร์ดเพลง เท (Tay) The Mousses เดอะมูสส์

เนื้อเพลง เท The Mousses เดอะมูสส์เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร เหนื่อยที่ต้องใช้หัวใจ แล้วสุดท้ายก็ไม่เหลือใคร อยู่อย่างนี้ ไม่เคยจะได้เจอเลยสักที คนที่เค้ารักเรา คงไม่มี มันคงไม่มีจริง กี่คนที่เข้ามาที่ทำเหมือนจะดี พูดคำหวานหลอกให้เรานั้นเทใจ เบื่อก็ทิ้งกันอย่างเดิมก็เทกันอย่างเดิม ไม่อยากเสียใจ ไม่เอาแล้ว พอแล้ว กับความรักลวงหลอก จากนี้ ไป ความรักที่ไม่จริงฉันขอพอ เหนื่อยแล้ว ไม่อยากเสียน้ำตา ไม่อยากเสียเวลา ไม่ขอรักใครแล้ว เบื่อ เบื่อที่ต้องเสียใจ เบื่อที่ต้องร้องไห้จนแทบไม่มีแม้น้ำตาให้ไหล ถ้าใจฉันไม่มีใครต้องการ งั้นฉันขอใช้มัน รักฉันเองก็แล้วกัน จะไม่ขอ รัก ใคร อีกเลย