เสีย (Lose)

 เสีย เสีย (Lose) The Rube สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสีย (Lose) The Rube

A Amaj7 | A7 A6 |Bm | E |

Bm   ตั้งแต่เธอไปจากฉัE   จากวันนั้Aนไม่เหมือนเดิE/G#ม..อีกต่อไF#mป..Bm   ตั้งแต่ที่เราเลิกกัEน..   ชีวิตAฉัน..หมE/G#ดความหมEmาย   ไม่Aอาจหาถ้อยคำDมาอธิบาEย.. ว่าตอนนี้

 ฉัAนเสียใE/G#จ  เสียดาF#mย  เสียควาEมรู้สึก..D เสียคนC#m ๆ หนึ่งที่รัBmกที่ซึ้งทั้งหัวEใจ ต้องเสีF#mยเธอให้เขEา เสียคำDว่าเราที่เคยAใช้เสีBmยใจ แต่ไม่พร้อEมปล่อยเธอให้ไปรักใครอยู่ดี(A)

Bm   ต่อไปคงมีแต่ฉัE   อยู่ลำพัAง  ไร้เธE/G#อข้างกาF#mBm   อยากให้มันเป็นแค่ฝัE   แค่เท่านั้Aน แค่เพีE/G#ยงฝันร้าF#m   เกิAนจะหาถ้อยคำDจะมาบรรยาEย.. ว่าตอนนี้

** |

F#m | Bsus4 B |D | E F# |

B F#/A# | G#m | F# |E D#m | C#m F# |

  ฉัBนเสียใF#/A#จ  เสียดาG#mย  เสียควาF#มรู้สึก..C#m  เสียคนD#m ๆ หนึ่งที่รัEกที่ซึ้งทั้งหัวF#ใจ  ต้องเสีG#mยเธอให้เขF#า เสียคำEว่าเราที่เคยBใช้  เสีC#mยใจ.. ที่รั้งF#เธอไว้ไม่ไหว

  บอกเลยว่า.. ฉัBนเสียใF#/A#จ  เสียดาG#mย  เสียควาF#มรู้สึก..E  เสียคนD#m ๆ หนึ่งที่รัC#mกที่ซึ้งทั้งหัวF#ใจ  ต้องเสีG#mยเธอให้เขF#า เสียคำEว่าเราที่เคยBใช้  เสีC#mยใจ  แต่ไม่พร้อF#มปล่อยเธอให้ไปรักใครอยู่ดี

B Bmaj7 | B7 B6 | C#m F# | B |คอร์ดเพลง เสีย (Lose) The Rube

เนื้อเพลง เสีย (Lose) The Rubeตั้งแต่เธอไปจากฉัน จากวันนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ตั้งแต่ที่เราเลิกกัน ชีวิตฉันหมดความหมาย ไม่อาจหาถ้อยคำมาอธิบาย ว่าตอนนี้ ฉันเสียใจ เสียดาย เสียความรู้สึก เสียคนๆหนึ่งที่รักที่ซึ้งทั้งหัวใจ ต้องเสียเธอให้เขา เสียคำว่าเราที่เคยใช้ เสียใจ แต่ไม่พร้อมปล่อยเธอให้ไปรักใครอยู่ดี ต่อไปคงมีแต่ฉัน อยู่ลำพัง ไร้เธอข้างกาย อยากให้มันเป็นแค่ฝัน แค่เท่านั้น แค่เพียงฝันร้าย เกินจะหาถ้อยคำจะมาบรรยาย ว่าตอนนี้ ฉันเสียใจ เสียดาย เสียความรู้สึก เสียคนๆหนึ่งที่รักที่ซึ้งทั้งหัวใจ ต้องเสียเธอให้เขา เสียคำว่าเราที่เคยใช้ เสียใจ ที่รั้งเธอไว้ไม่ไหว บอกเลยว่า ฉันเสียใจ เสียดาย เสียความรู้สึก เสียคนๆหนึ่งที่รักที่ซึ้งทั้งหัวใจ ต้องเสียเธอให้เขา เสียคำว่าเราที่เคยใช้ เสียใจ แต่ไม่พร้อมปล่อยเธอให้ไปรักใครอยู่ดี