ยาคุม

 ยาคุม วงขุนแผน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยาคุม วงขุนแผน

F#m E | F#m |F#m E | A |A |

เขาทำให้เธอเจ็บช้ำF#m  เธอไม่ต้องจำEไปฝังใF#mอย่าคิดระแวงอะไรD  ให้ลืมมันไปE เรื่องของเมื่อAวานอยู่กับเขBmา เขาให้เธอกินEยาคุมแต่ถูกแล้C#mวที่เธอป้องกันF#mไว้เผื่อพลาDดไป เธอไม่ต้อEงเสียใจคนเดียว

เพราะรัก เธอจึงป้องกัF#mน ก็ที่เธอทำEมันถูกแล้F#mไอ้หมอนั้นมันไม่มีแวDไม่มีความพร้อEมที่จะเป็นพ่อAเด็กก็เลยให้กินยาคุBmม คุมคุมเอาไEว้เพื่อเขC#mาจะเค้นหาคนF#mใหม่แต่ต่อจากนี้Dไป.. เธอไม่ต้องกิEนมันอีกแล้ว

เธอไม่ต้องกิF#mนยาคุมยาคุมเธอไม่ต้องคุC#mมกำนงกำเนิดเปิดเผDยไปเลย ไม่ต้องหลEบต้องซ่อนใครAอีกแล้วเธC#อไม่ต้องกิF#mนยาคุมยาคุมเพราะต่อจากนี้C#m ฉันขอให้เธอนั้นเริ่มต้นใหม่..กับฉัDน คนที่มีแต่รักแEท้

F#m | C#m |D E | A C# |F#m | C#m |D | E |

* | ** |

เธอไม่ต้องกิF#mนยาคุมยาคุมเธอไม่ต้องคุC#mมกำนงกำเนิดเปิดเผDยไปเลย ไม่ต้องหลEบต้องซ่อนใครAอีกแล้วเธC#อไม่ต้องกิF#mนยาคุมยาคุมเพราะต่อจากนี้C#m ฉันขอให้เธอนั้นเริ่มต้นใหม่..กับฉัDน คนที่มีแต่รักแEท้..ต่อจากนี้เธอไม่ต้องกินยาคุม

F#m E | F#m |F#m E | A |A |คอร์ดเพลง ยาคุม วงขุนแผน

เนื้อเพลง ยาคุม วงขุนแผนเขาทำให้เธอเจ็บช้ำ เธอไม่ต้องจำไปฝังใจ อย่าคิดระแวงอะไร ให้ลืมมันไป เรื่องของเมื่อวาน อยู่กับเขา เขาให้เธอกินยาคุม แต่ถูกแล้วที่เธอป้องกันไว้ เผื่อพลาดไป เธอไม่ต้องเสียใจคนเดียว เพราะรัก เธอจึงป้องกัน ก็ที่เธอทำมันถูกแล้ว ไอ้หมอนั้นมันไม่มีแวว ไม่มีความพร้อมที่จะเป็นพ่อเด็ก ก็เลยให้กินยาคุม คุมคุมเอาไว้ เพื่อเขาจะเค้นหาคนใหม่ แต่ต่อจากนี้ไป เธอไม่ต้องกินมันอีกแล้ว เธอไม่ต้องกินยาคุมยาคุม เธอไม่ต้องคุมกำนงกำเนิด เปิดเผยไปเลย ไม่ต้องหลบต้องซ่อนใครอีกแล้ว เธอไม่ต้องกินยาคุมยาคุม เพราะต่อจากนี้ ฉันขอให้เธอนั้นเริ่มต้นใหม่ กับฉัน คนที่มีแต่รักแท้ เธอไม่ต้องกินยาคุมยาคุม เธอไม่ต้องคุมกำนงกำเนิด เปิดเผยไปเลย ไม่ต้องหลบต้องซ่อนใครอีกแล้ว เธอไม่ต้องกินยาคุมยาคุม เพราะต่อจากนี้ ฉันขอให้เธอนั้นเริ่มต้นใหม่ กับฉัน คนที่มีแต่รักแท้ ต่อจากนี้เธอไม่ต้องกินยาคุม