เหตผลที่ลืมบ่ใด้

 กี้ พงษ์ศักดิ์ เหตผลที่ลืมบ่ใด้ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เหตผลที่ลืมบ่ใด้ กี้ พงษ์ศักดิ์

C# |

สิให้C#ลืมคน ๆ หนึ่ง นั้นมัFmนบ่ง่ายสิให้ลA#mบเจ้าออกจากใจ คงบ่Fmได้กะคF#maj7นเคยฮักกัน หลายปีหมื่นวัFmนผันผ่านไA#mแต่อ้าD#mยยังลืมบ่ได้จักเทื่G#

เลิD#mกกันไปตั้งดน เพราะเหตุผลหยัFmงจั่งลืมบ่ได้เหตุผD#mลข้อเดียวของอ้าF#ย..กะคือว่า..G# | G#.

อ้ายฮักเจ้าเด้F#maj7อ  ให้ลืมกะคงบ่ไFmด้ฮู้บ่หัวใD#mจ..อ้ายคิดG#ฮอดเจ้าแฮงหลC#ายยังฮักอยู่เด้F#maj7อ  ถึงน้องสิมีฮักใหFmม่ตัวจากไกD#mล  แต่หัวใจG#บ่เคยจากC#ลา..

G# |

เป็นจั่งใด๋แหน่น้C#อ  อยู่กับเขาฮักกันดีFmบ่อ้ายA#mเฮ็ดได้แค่ขอ..ให้เจ้ามีควาFmมสุขฮักเฮF#maj7าให้เป็นแค่อดีต เป็นความทรงจำFmที่ดีต่อกัA#mเก็บความฮัD#mก ความฝัG#น ลงในกล่องควาC#มทรงจำ

* | ** |

ยังฮักอยู่เด้F#อ  ถึงน้องสิมีฮักใหFmม่ตัวจากไกD#mล  แต่หัวใจG#บ่เคยจากลC#า..คอร์ดเพลง เหตผลที่ลืมบ่ใด้ กี้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อเพลง เหตผลที่ลืมบ่ใด้ กี้ พงษ์ศักดิ์สิให้ลืมคนๆหนึ่ง นั้นมันบ่ง่าย สิให้ลบเจ้าออกจากใจ คงบ่ได้ กะคนเคยฮักกัน หลายปีหมื่นวันผันผ่านไป แต่อ้ายยังลืมบ่ได้จักเทื่อ เลิกกันไปตั้งดน เพราะเหตุผลหยังจั่งลืมบ่ได้ เหตุผลข้อเดียวของอ้ายกะคือว่า อ้ายฮักเจ้าเด้อ ให้ลืมกะคงบ่ได้ ฮู้บ่หัวใจอ้ายคิดฮอดเจ้าแฮงหลาย ยังฮักอยู่เด้อ ถึงน้องสิมีฮักใหม่ ตัวจากไกล แต่หัวใจบ่เคยจากลา เป็นจั่งใด๋แหน่น้อ อยู่กับเขาฮักกันดีบ่ อ้ายเฮ็ดได้แค่ขอให้เจ้ามีความสุข ฮักเฮาให้เป็นแค่อดีต เป็นความทรงจำที่ดีต่อกัน เก็บความฮัก ความฝัน ลงในกล่องความทรงจำ ยังฮักอยู่เด้อ ถึงน้องสิมีฮักใหม่ ตัวจากไกล แต่หัวใจบ่เคยจากลา