ฮักหลาย

 ต่าย อรทัย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฮักหลาย ต่าย อรทัย

Dm | C |Dm C | Am Dm |

อ้าDmยกะละบ่เซาตั๋ว  น้อCงกะละบ่เซาโDmง่หัวใจA#กะเลยลงโต.. กับคำCว่าเจ็บหนัAmเจ็Dmบกะละยอมทุกอย่าง  ซังCกะละยังคงฮัFเจ็บหนัCก.. แต่Amเซาฮักบ่ไDmด้

กะย้อนว่าฮักหลGmาย  ฮักกว่AmาหัวใจตัวDmเองคนลืมบ่เก่Cง  ฮักเอAmงกะเจ็บเองน้ออ้Fาย   Amกะย้อนว่าฮักเพิ่Gmน  คิดนำเพิ่Amนสิเป็นสิตาFปานนั้Dmนกะยังบ่ดี  ปานนี้กะยังบ่ได้ CAm   บ่ได้ความจริงใจC.. จากอ้าDmย..เน๊าะ

A# Am | Dm |

น้อDmงกะละฮักคนเดียว  อ้าCยกะละเทียวหลายใDmบ่ทA#นสิฟังข่าวร้าย  เรื่องที่อ้าCยบ่จักพAmยอDmมละกะเป็นคนโง่  เจ็บCละกะยังฮักต่Fว่าสิพCอ  ใจAmยังเฮ็ดบ่ไDmด้

กะย้อนว่าฮักหลGmาย  ฮักกว่AmาหัวใจตัวDmเองคนลืมบ่เก่Cง  ฮักเอAmงกะเจ็บเองน้ออ้Fาย.. Amกะย้อนว่าฮักเพิ่Gmน  คิดนำเพิ่Amนสิเป็นสิตาFปานนั้Dmนกะยังบ่ดี  ปานนี้กะยังบ่ได้ CAm   บ่ได้ความจริงใจC.. จากอ้(Dm)ายเลยเน๊าะ

Dm | Gm Am | Dm A# | Am C Dm

ยอDmมละกะเป็นคนโง่  เจ็Fบละกะยังฮักต่อว่าสิพGmอ  แต่Cมันเฮ็ดบ่ไDmด้

** |

Dm C | A# Am |

หลายเทื่Gmออยากสิจบ อยากสิพAmแต่ก็C.. ยากนำคำว่าฮัก | C Am | Dm |คอร์ดเพลง ฮักหลาย ต่าย อรทัย

เนื้อเพลง ฮักหลาย ต่าย อรทัยอ้ายกะละบ่เซาตั๋ว น้องกะละบ่เซาโง่ หัวใจกะเลยลงโต กับคำว่าเจ็บหนัก เจ็บกะละยอมทุกอย่าง ซังกะละยังคงฮัก เจ็บหนัก แต่เซาฮักบ่ได้ กะย้อนว่าฮักหลาย ฮักกว่าหัวใจตัวเอง คนลืมบ่เก่ง ฮักเองกะเจ็บเองน้ออ้าย กะย้อนว่าฮักเพิ่น คิดนำเพิ่นสิเป็นสิตาย ปานนั้นกะยังบ่ดี ปานนี้กะยังบ่ได้ บ่ได้ความจริงใจ จากอ้ายเน๊าะ น้องกะละฮักคนเดียว อ้ายกะละเทียวหลายใจ บ่ทนสิฟังข่าวร้าย เรื่องที่อ้ายบ่จักพอ ยอมละกะเป็นคนโง่ เจ็บละกะยังฮักต่อ ว่าสิพอ ใจยังเฮ็ดบ่ได้ กะย้อนว่าฮักหลาย ฮักกว่าหัวใจตัวเอง คนลืมบ่เก่ง ฮักเองกะเจ็บเองน้ออ้าย กะย้อนว่าฮักเพิ่น คิดนำเพิ่นสิเป็นสิตาย ปานนั้นกะยังบ่ดี ปานนี้กะยังบ่ได้ บ่ได้ความจริงใจ จากอ้ายเลยเน๊าะ ยอมละกะเป็นคนโง่ เจ็บละกะยังฮักต่อ ว่าสิพอ แต่มันเฮ็ดบ่ได้ หลายเทื่ออยากสิจบ อยากสิพอ แต่ก็ ยากนำคำว่าฮัก