ฮักเจ้าแค่เงาในฝัน

 กี้ พงษ์ศักดิ์ ฮักเจ้าแค่เงาในฝัน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฮักเจ้าแค่เงาในฝัน กี้ พงษ์ศักดิ์

A#m A#sus2 |

A#m | Fm |D#m | G# |

A#m | Fm |D#m | F | F |

สิทธิ์ของอ้าA#mย  รู้ได้G#เป็นเพียงผู้A#mแพ้เพราะเจ้G#าบ่แF#ล บ่แคG#ร์แม้เพียงหางC#ตาฮู้โตอยู่ดA#mอก อยากบอA#7กแต่มันบ่กD#mล้าฮู้D#โตได้แนมแค่ตA#mา  หัวใจG#มันบ่กล้าFเอ่ย

สิทธิ์ของอ้าA#mย รู้ได้G#แค่เพียงได้A#mมองบ่กล้G#าไปจอF#ง.. ว่าเป็G#นเจ้าของหัวC#ใจต้อยต่ำติดดิA#mน  เจ้าคA#7งอยู่สูงเกินD#mไปแต่ว่าหัวใA#mจของอ้ายคนนี้G#..ก็ยังฮักC#นาง

อ้ายมันจF#น อ้ายFmคนหาเช้ากินA#mค่ำตากแดG#ดโตดำF#  หย่างนำG#กะย่านคนC#ส่าปีนป่ายบ่ถึA#7ง เจ้าคงบ่ร่วงลงD#mมาแหงนคอรอคอยดอกฟ้A#mา.. ให้อยู้ใกล้ตG#านั้นคงบ่ไFmด้

สิทธิ์ของอ้าA#mย  รู้ได้G#แค่เพียงได้A#mเพ้อหลายคG#นเสนF#อ.. เงินทอG#ง จับจองทราC#มวัยอ้ายเริ่มจากศูนA#7ย์  ลงทุนแค่เพียงหัวใD#mมีสิทธิ์คิดไกA#mล  ฮักเจ้G#าแค่เงาในฝัC#

A#m | Fm |F# | C# |

A#m | Fm |D#m | G# |

* | ** | *** |คอร์ดเพลง ฮักเจ้าแค่เงาในฝัน กี้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อเพลง ฮักเจ้าแค่เงาในฝัน กี้ พงษ์ศักดิ์สิทธิ์ของอ้าย รู้ได้เป็นเพียงผู้แพ้ เพราะเจ้าบ่แล บ่แคร์แม้เพียงหางตา ฮู้โตอยู่ดอก อยากบอกแต่มันบ่กล้า ฮู้โตได้แนมแค่ตา หัวใจมันบ่กล้าเอ่ย สิทธิ์ของอ้าย รู้ได้แค่เพียงได้มอง บ่กล้าไปจอง ว่าเป็นเจ้าของหัวใจ ต้อยต่ำติดดิน เจ้าคงอยู่สูงเกินไป แต่ว่าหัวใจของอ้ายคนนี้ก็ยังฮักนาง อ้ายมันจน อ้ายคนหาเช้ากินค่ำ ตากแดดโตดำ หย่างนำกะย่านคนส่า ปีนป่ายบ่ถึง เจ้าคงบ่ร่วงลงมา แหงนคอรอคอยดอกฟ้า ให้อยู้ใกล้ตานั้นคงบ่ได้ สิทธิ์ของอ้าย รู้ได้แค่เพียงได้เพ้อ หลายคนเสนอ เงินทอง จับจองทรามวัย อ้ายเริ่มจากศูนย์ ลงทุนแค่เพียงหัวใจ มีสิทธิ์คิดไกล ฮักเจ้าแค่เงาในฝัน