อินดี้ขาดง

  ศร สินชัย   หมอลำ   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อินดี้ขาดง ศร สินชัย

Dm | C |A# | C || Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm || Dm |

Dm | Dm || Dm | Dm |Dm | Dm || Dm | Dm |

อ้ายเป็Dmนหละผู้บ่าวบ้าน ๆDmงานบ้านใด๋Dm กะไปเต้นหน้าเวทีAmใส่เกิบCผ้าใบเก่า ๆC   ซ่งขาดเข่Cาเฮาก็เAmท่เต็มDmทีความหล่อบ่หลDmาย อีพ่อให้มาส่ำนี้Fหน้าตาบ่ดีGm  แต่อยากมีแฟAmนเคียงใจAm

สาวใDmดสิเห็นใจบ้าDmส่อยบ่าวฮ้าง ๆDm ให้มองเห็นทางสดใAmจีบสาCว เขาก็หัวเราะเยCาะหน้าเอาะเจCาะเพิ่นบ่อยาAmกยิ้มใDmส่ขี่รถฮ้าง ๆDm ก็มีแต่มอเตอร์ไซFค์จอบแนมไกล Gmๆ คงบ่ได้แอ้Cมคนดี

Dm | Dm |Dm | Dm || Dm |

อินดี้ขาดCง หวีเหน็บถAmง ใส่ซ่CงขาเดDmฮักไDmผ กะอกหักตามสเต็Dmอยู่ในวงเล็Gmบ..ว่าต้องเจ็บAmฟรีAm  อินดี้ขาดCง  หลงฮักขาเลAmาะหน้าตาสCวยคนดีDmถ้าหากว่าแฟDmนควงแขนบ่มีFอยากชวนคนดีGmเป็นแฟนอินดี้C..ขาดDmอยากชวนคนดีGmเป็นแฟนอินดี้Cขาดง                  | Dm | Gm Am | Dm |

อ้ายเป็Dmนหละผู้บ่าวบ้านนอDmยี่ห้อก็บอDmก เท่บ่มีเงินถAmพกควาCมมั่นใจเกินร้อCหัวหน้าเด็กน้อCย ย่างค้องกะปอAmมเลาะท่Dmบ่ได้ดีไซDmน์ อ้ายมันสไตล์ขาดFใส่ซ่งขาเดGmฟ คอนเซ็ปผู้บ่าAmวบ้าน ๆFหม่องใด๋มีงาGmน ต้องเจออินดี้C..ขาดDmหม่องใด๋มีงาGmน ต้องเจออินดี้C.. ขาDmดง

Dm | Dm |Dm | Dm |Dm | Dm |Dm | Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm || Dm |

* | ** |

Dm | Dm | Dm | Dm |Dm | Dm | Dm | Dm |

Dm | Dm || Dm | Dm || Dm || Dm |คอร์ดเพลง อินดี้ขาดง ศร สินชัย

เนื้อเพลง อินดี้ขาดง ศร สินชัยอ้ายเป็นหละผู้บ่าวบ้านๆงานบ้านใด๋ กะไปเต้นหน้าเวที ใส่เกิบผ้าใบเก่าๆซ่งขาดเข่าเฮาก็เท่เต็มที ความหล่อบ่หลาย อีพ่อให้มาส่ำนี้ หน้าตาบ่ดี แต่อยากมีแฟนเคียงใจ สาวใดสิเห็นใจบ้าง ส่อยบ่าวฮ้างๆให้มองเห็นทางสดใส จีบสาว เขาก็หัวเราะเยาะ หน้าเอาะเจาะเพิ่นบ่อยากยิ้มใส่ ขี่รถฮ้างๆก็มีแต่มอเตอร์ไซค์ จอบแนมไกลๆคงบ่ได้แอ้มคนดี อินดี้ขาดง หวีเหน็บถง ใส่ซ่งขาเดฟ ฮักไผ กะอกหักตามสเต็ป อยู่ในวงเล็บว่าต้องเจ็บฟรี อินดี้ขาดง หลงฮักขาเลาะหน้าตาสวยคนดี ถ้าหากว่าแฟนควงแขนบ่มี อยากชวนคนดีเป็นแฟนอินดี้ขาดง อยากชวนคนดี เป็นแฟนอินดี้ขาดง อ้ายเป็นหละผู้บ่าวบ้านนอก ยี่ห้อก็บอก เท่บ่มีเงินถง พกความมั่นใจเกินร้อย หัวหน้าเด็กน้อย ย่างค้องกะปอมเลาะท่ง บ่ได้ดีไซน์ อ้ายมันสไตล์ขาดง ใส่ซ่งขาเดฟ คอนเซ็ปผู้บ่าวบ้านๆหม่องใด๋มีงาน ต้องเจออินดี้ขาดง หม่องใด๋มีงาน ต้องเจออินดี้ ขาดง