เจ็บละเนาะ

  เจ็บละเนาะ   เพชร สหรัตน์   มหาหิงค์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ็บละเนาะ เพชร สหรัตน์ Feat.เอ มหาหิงค์

Cmaj7 | Bm7 |Am7 D | G |

กะเจ็บGล่ะเนาะ กะมีBmล่ะน้อน้ำEmตาเมื่อเจ้Gาบอกว่า..อย่าแส่Bmเข้ามาวุ่นวาEmแฟนเก่CากะคือแฟนDเก่า  ฮักแBmท้มันกินบ่ไEmด้เจ็Amบจนน้ำตาไหDล.. เมื่อได้DฟังคำบอกGลา

กะป่วGงล่ะน้อ กะซึมBmละน้อ เมื่อเจ้าEmลาเคGยเป็นเทวดา ต้องกลายBmเป็นหมา เมื่อเจ้าEmเมินเฮาเลิCกกันแล้วเข้าใจDบ่.. สมอBmงอย่าคิดล่วEmงเกินเชิญAmออกจากชีวิDตเขาไปสักทีG

Am D | G |

มีAmแค่ใจ จะเอBm7าอะไรสู้เขา เงCาหัวเรายังมองไม่DเจอAmนทั้งคน ทิ้งกัBm7นลงคอเลยเหรอเธCอจ๋าเธออย่าพึ่งทิ้งDกัน..  D

กอดขาไCmaj7ว้ เจ้ากะไปคือเก่Dฮ้องไห่คุกเข่Bm7า เจ้ากะบ่สนEmใจสิกราCบขอร้องส่ำใด๋D เจ้ากะไปคือGเก่าคนถูกทิ้Cง เหมือนหมาหาเจ้าDของคนที่ทิ้Bm7ง เหมือนหมาเดือนเก้Emกะเจ็Am7บล่ะเนาะ เมื่อเขBm7าบ่เอาเรAmามีแค่ตัวเปล่า.D | D.     อย่าไปสู้เขาให้เสียเว(G)ลา

G | Bm7 | Em |G | Bm7 | Em |

C D | Bm Em |Am D | G |

Am D | G |

* | ** |

Cmaj7 | Bm7 | Am7 D | G || G |คอร์ดเพลง เจ็บละเนาะ เพชร สหรัตน์ Feat.เอ มหาหิงค์

เนื้อเพลง เจ็บละเนาะ เพชร สหรัตน์ Feat.เอ มหาหิงค์กะเจ็บล่ะเนาะ กะมีล่ะน้อน้ำตา เมื่อเจ้าบอกว่าอย่าแส่เข้ามาวุ่นวาย แฟนเก่ากะคือแฟนเก่า ฮักแท้มันกินบ่ได้ เจ็บจนน้ำตาไหล เมื่อได้ฟังคำบอกลา กะป่วงล่ะน้อ กะซึมละน้อ เมื่อเจ้าลา เคยเป็นเทวดา ต้องกลายเป็นหมา เมื่อเจ้าเมิน เฮาเลิกกันแล้วเข้าใจบ่ สมองอย่าคิดล่วงเกิน เชิญออกจากชีวิตเขาไปสักที มีแค่ใจ จะเอาอะไรสู้เขา เงาหัวเรายังมองไม่เจอ คนทั้งคน ทิ้งกันลงคอเลยเหรอ เธอจ๋าเธออย่าพึ่งทิ้งกัน กอดขาไว้ เจ้ากะไปคือเก่า ฮ้องไห่คุกเข่า เจ้ากะบ่สนใจ สิกราบขอร้องส่ำใด๋ เจ้ากะไปคือเก่า คนถูกทิ้ง เหมือนหมาหาเจ้าของ คนที่ทิ้ง เหมือนหมาเดือนเก้า กะเจ็บล่ะเนาะ เมื่อเขาบ่เอา เรามีแค่ตัวเปล่า อย่าไปสู้เขาให้เสียเวลา