กะส่างแม่มันเถาะ

 กะส่างแม่มันเถาะ เพชร สหรัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กะส่างแม่มันเถาะ เพชร สหรัตน์

G | G |G | G |

C D | Bm Em |Am D |

คำGกะเลิก สองคำEmกะลาบ่เห็นใจCแหน่หว๋า เฮาสิอยู่Dจั่งใด๋กะแม่Gนล่ะน้อ..คนพร้Emอมสิไปคงบ่Cเหงาตายส่ำคนDอยู่หลูโตGนอ้ายบ่ นอนน้ำEmตาขูสิอยู่Cจั่งใด๋ เข้าใจDแหน่คั่นเจ้าGเหมิดฮัก คั่นเจ้Emาบ่แคร์กะส่างแม่Cมันเถาะ ขอรับDกรรม..ที่เคยก่G

แค่อกหัCก กะส่างแม่มันเถDาะบ่ได้ไปต่Bmอย้อนเขาพ้อคนใหEmม่

อกหักส่ำนี้C มันคงบ่ถึงตาDคอยบอกตัวเองไBmว้ กะส่างแม่มันเถEmาะคนเหมิดโลCก บ่มีแต่เฮาดอกน้Dที่ได้พ้Bmอคำว่าเสียใEmเขาบ่ฮัCก เขาพ้อของใหDม่ก็ปล่อยเขาไBmป กะส่างแม่มันเถEmาะ

กรรAmมที่ไผก่อ เวรที่ไผก่อ รอรับEmเอาเด้อเตือAmนตัวเองเสมอ บอกตัวเองเสมอฮักเจ้าขอDงแหน่เด้อ.. D

ส่างแม่Emมันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะส่างแม่Amมันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะกะส่างแม่Dมันเถาะ..ฮักถืกถิ่มลงท่Dอ.. กะส่างแม่มันEmเถาะ

C D | Bm Em |C D | G |

* | ** | *** |

Em    ฮักถืกถิ่มลงท่Dอ.. กะส่างแม่มันเถาEmะ..คอร์ดเพลง กะส่างแม่มันเถาะ เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง กะส่างแม่มันเถาะ เพชร สหรัตน์คำกะเลิก สองคำกะลา บ่เห็นใจแหน่หว๋า เฮาสิอยู่จั่งใด๋ กะแม่นล่ะน้อคนพร้อมสิไป คงบ่เหงาตายส่ำคนอยู่ หลูโตนอ้ายบ่ นอนน้ำตาขู สิอยู่จั่งใด๋ เข้าใจแหน่ คั่นเจ้าเหมิดฮัก คั่นเจ้าบ่แคร์ กะส่างแม่มันเถาะ ขอรับกรรมที่เคยก่อ แค่อกหัก กะส่างแม่มันเถาะ บ่ได้ไปต่อย้อนเขาพ้อคนใหม่ อกหักส่ำนี้ มันคงบ่ถึงตาย คอยบอกตัวเองไว้ กะส่างแม่มันเถาะ คนเหมิดโลก บ่มีแต่เฮาดอกน้อ ที่ได้พ้อคำว่าเสียใจ เขาบ่ฮัก เขาพ้อของใหม่ ก็ปล่อยเขาไป กะส่างแม่มันเถาะ กรรมที่ไผก่อ เวรที่ไผก่อ รอรับเอาเด้อ เตือนตัวเองเสมอ บอกตัวเองเสมอ ฮักเจ้าของแหน่เด้อ ส่างแม่มันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะ ส่างแม่มันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะ ฮักถืกถิ่มลงท่อ กะส่างแม่มันเถาะ ฮักถืกถิ่มลงท่อ กะส่างแม่มันเถาะ