คิดฮอดผู้บ่าวสะแบง

  ก้านตอง ทุ่งเงิน   คิดฮอดผู้บ่าวสะแบง   หมอลำ   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คิดฮอดผู้บ่าวสะแบง ก้านตอง ทุ่งเงิน

F#m | F#m |Bm | F#m |

F#m | F#m | A E | F#m |Bm | Bm | C#m | F#m |

ยาF#mมเมื่อฟ้าค่ำแลF#mหอมดอกสะแบF#mงแดงชมพูบ้านนF#mลมแล้F#mงวอย ๆ พัดพAา..ให้คึดฮอดหน้Bา..ผู้บ่าวคนC#mไกล

มื้อเฮF#mานั่งเคียงอยู่ที่เถียงนF#mอ้ายให้สัญญF#mากับสะแบงรูปหัวAใจยังหอมF#mกลิ่นความฮักใหม่ ๆBmแต่บ่พอหอมให้Eอ้ายอยากมC#mาหากัF#mบ่พอหอมให้Eอ้ายอยากมC#mาหากัF#m                                                        | E C#m | F#m |

เฟF#mซกะบ่ค่อยไลF#mค์ไลน์ก็บ่ทัF#mก จักว่ายากหยังหนF#mโทรมF#mาคุยยังบ่พBmให้สมคนรBอ ดน ๆ เทื่อเว้ากัC#m

ไสหนEอว่าอ้ายสิมF#mา..เอาบุญผ้าป่F#mา..มาทอดอยู่บ้าAจักว่ายุ่F#mง..เฮ็ดเวียกเฮ็ดงาBmหรือว่าอ้ายนั้นย่าEนน้องทวงคำC#mสัญญF#mหรืออ้ายนั้นย่าEนน้องทวงคำC#mสัญญF#m                                                        | E C#m | F#m |

คึดฮอEดผู้บ่าวสะแบEคึดฮอดแฮEง ยามสะแบงร่วงหล่F#mลมพัF#mดดอกไปไกลต้Aใจอ้ายกะหล่Bmนตกไกลไปหน้C#mปีหน้EาดอกสะแบงบานใหEม่บ่คือฮักอ้าEย น้องกะบ่ได้ว่F#mลืมแล้วบ้F#mอน้อคำสัญญBmสิบ่ขอถ่Eา น้องสิหC#mาแฟนใหF#mม่สิบ่ขอถ่าE น้องสิหC#mาแฟนใF#mหม่                                                       | E C#m | F#m |

ยาF#mมฟ้ามืดอำถ่ำF#mกะคึดอำลำF#mนำกับผู้ลาF#mงคนจากลF#mาบ้านนาไปดBmกะอย่าลืมส่Bนบ้านเฮาเด้ออ้าC#mฮ้อนลF#mมแล้งยังมีฝF#mย่านใจอ้ายโดF#mนลมเมืองพัดไกAมายามบ้าF#mนเฮาแนเด้ออ้าBmดอกสะแบงตกไกEล กะอย่าไหC#mลลืมต้F#mสะแบงตกไกEล กะอย่าไหC#mลลืมต้F#m

E | E |E C#m | F#m |A B | F#m |Bm | F#m |

* | ** |

F#m | F#m | A E | F#m | F#m |คอร์ดเพลง คิดฮอดผู้บ่าวสะแบง ก้านตอง ทุ่งเงิน

เนื้อเพลง คิดฮอดผู้บ่าวสะแบง ก้านตอง ทุ่งเงินยามเมื่อฟ้าค่ำแลง หอมดอกสะแบงแดงชมพูบ้านนา ลมแล้งวอยๆพัดพา ให้คึดฮอดหน้าผู้บ่าวคนไกล มื้อเฮานั่งเคียงอยู่ที่เถียงนา อ้ายให้สัญญากับสะแบงรูปหัวใจ ยังหอมกลิ่นความฮักใหม่ๆแต่บ่พอหอมให้อ้ายอยากมาหากัน บ่พอหอมให้อ้ายอยากมาหากัน เฟซกะบ่ค่อยไลค์ ไลน์ก็บ่ทัก จักว่ายากหยังหนอ โทรมาคุยยังบ่พอ ให้สมคนรอ ดนๆเทื่อเว้ากัน ไสหนอว่าอ้ายสิมา เอาบุญผ้าป่ามาทอดอยู่บ้าน จักว่ายุ่งเฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน หรือว่าอ้ายนั้นย่านน้องทวงคำสัญญา หรืออ้ายนั้นย่านน้องทวงคำสัญญา คึดฮอดผู้บ่าวสะแบง คึดฮอดแฮง ยามสะแบงร่วงหล่น ลมพัดดอกไปไกลต้น ใจอ้ายกะหล่นตกไกลไปหน้า ปีหน้าดอกสะแบงบานใหม่ บ่คือฮักอ้าย น้องกะบ่ได้ว่า ลืมแล้วบ้อน้อคำสัญญา สิบ่ขอถ่า น้องสิหาแฟนใหม่ สิบ่ขอถ่า น้องสิหาแฟนใหม่ ยามฟ้ามืดอำถ่ำ กะคึดอำลำนำกับผู้ลางคน จากลาบ้านนาไปดน กะอย่าลืมส่นบ้านเฮาเด้ออ้าย ฮ้อนลมแล้งยังมีฝน ย่านใจอ้ายโดนลมเมืองพัดไกล มายามบ้านเฮาแนเด้ออ้าย ดอกสะแบงตกไกล กะอย่าไหลลืมต้น สะแบงตกไกล กะอย่าไหลลืมต้น