คิดฮอดผู้บ่าวสะแบง

ก้านตอง ทุ่งเงิน, แนวเพลง: หมอลำ, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

F#m | F#m |Bm | F#m |

F#m | F#m | A E | F#m |Bm | Bm | C#m | F#m |

ยาF#mมเมื่อฟ้าค่ำแลF#mหอมดอกสะแบF#mงแดงชมพูบ้านนF#mลมแล้F#mงวอย ๆ พัดพAา..ให้คึดฮอดหน้Bา..ผู้บ่าวคนC#mไกล

มื้อเฮF#mานั่งเคียงอยู่ที่เถียงนF#mอ้ายให้สัญญF#mากับสะแบงรูปหัวAใจยังหอมF#mกลิ่นความฮักใหม่ ๆBmแต่บ่พอหอมให้Eอ้ายอยากมC#mาหากัF#mบ่พอหอมให้Eอ้ายอยากมC#mาหากัF#m                                                        | E C#m | F#m |

เฟF#mซกะบ่ค่อยไลF#mค์ไลน์ก็บ่ทัF#mก จักว่ายากหยังหนF#mโทรมF#mาคุยยังบ่พBmให้สมคนรBอ ดน ๆ เทื่อเว้ากัC#m

ไสหนEอว่าอ้ายสิมF#mา..เอาบุญผ้าป่F#mา..มาทอดอยู่บ้าAจักว่ายุ่F#mง..เฮ็ดเวียกเฮ็ดงาBmหรือว่าอ้ายนั้นย่าEนน้องทวงคำC#mสัญญF#mหรืออ้ายนั้นย่าEนน้องทวงคำC#mสัญญF#m                                                        | E C#m | F#m |

คึดฮอEดผู้บ่าวสะแบEคึดฮอดแฮEง ยามสะแบงร่วงหล่F#mลมพัF#mดดอกไปไกลต้Aใจอ้ายกะหล่Bmนตกไกลไปหน้C#mปีหน้EาดอกสะแบงบานใหEม่บ่คือฮักอ้าEย น้องกะบ่ได้ว่F#mลืมแล้วบ้F#mอน้อคำสัญญBmสิบ่ขอถ่Eา น้องสิหC#mาแฟนใหF#mม่สิบ่ขอถ่าE น้องสิหC#mาแฟนใF#mหม่                                                       | E C#m | F#m |

ยาF#mมฟ้ามืดอำถ่ำF#mกะคึดอำลำF#mนำกับผู้ลาF#mงคนจากลF#mาบ้านนาไปดBmกะอย่าลืมส่Bนบ้านเฮาเด้ออ้าC#mฮ้อนลF#mมแล้งยังมีฝF#mย่านใจอ้ายโดF#mนลมเมืองพัดไกAมายามบ้าF#mนเฮาแนเด้ออ้าBmดอกสะแบงตกไกEล กะอย่าไหC#mลลืมต้F#mสะแบงตกไกEล กะอย่าไหC#mลลืมต้F#m

E | E |E C#m | F#m |A B | F#m |Bm | F#m |

* | ** |

F#m | F#m | A E | F#m | F#m |