มาหยังตอนนี้ (สวนทาง)

 แซ็ค ชุมแพ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มาหยังตอนนี้ (สวนทาง) แซ็ค ชุมแพ

E | E | E |

F#m | G#m | A G#m |F#m B | E | E |

เจ้ามาช้าไF#mป..  ฮู้อยู่บ่C#m..ตอนอ้าBยบ่มีเขา แล้วเจ้าไปอยู่ไEหรือแม่นฟ้Aาลองใจอ้ายเบิ่Bว่าอ้ายสิมีG#mความมั่นคงฮักเจ้C#mาซ่ำได๋ฟ้าเลยสั่Aงคนที่ใจอ้ายตามหา..B | B.   มาลองใจอ้ายEเบิ่ง

ว่าสิเปลี่ยนไปบ่Aถ้ามื้อหนึ่งไปพ้Bอคนที่เคยตามหC#mฟ้าพาเขามAา ย่อนว่าBมาลองใจอ้ายEเบิ่งว่าสิเปลี่ยนไปบ่F#m ถ้ามื้อหนึ่งไปพ้อ..คนอ้ายเคยฝัG#mน สุดท้ายมีแต่ฮอC#mยว่างเปล่าฟ้าAตั๋วให้ปวดร้าBว.. โอ้Bย.. มันบ่แม่นดอE

สิถิ่มเขาไปA.. ผู้เก่Bามาแสนดีแท้น้C#mอีหล่านี้Aกะเป็นคนที่รBอ ตามหามาEนานความฮักเจ้าเอ๋F#mย ยามฟ้าลิขิC#mตั๋วAให้เฮาย่างสวนทEางความฮัF#mกเจ้าเอ๋ย เป็นทางขนานบ่มีมื้อBเป็นไปได้Eดอก

ผิดแม่นอ้าF#mยนี้.. ปะใจหC#mวั่นไหวพอเห็Bน..คนใหม่ที่ใจเคยตามหEแม่นเจ้Aาไปลี้อยู่ไสมBอ้ายนำหG#mา บ่เคย..ได้C#mเห็นหน้าเจ้าเข้ามาAตอนอ้ายมีเขBา. | ..B     มันบ่แม่นดอE

* | ** |

A B | E | F#m B | E |F#m | G#m C#m |A B | E |

* | ** |

ฟ้F#mาตั๋วให้ปวดร้าว.. โอ้Bย.. มันบ่แม่นดอก   | E B | E |คอร์ดเพลง มาหยังตอนนี้ (สวนทาง) แซ็ค ชุมแพ

เนื้อเพลง มาหยังตอนนี้ แซ็ค ชุมแพเจ้ามาช้าไป ฮู้อยู่บ่ ตอนอ้ายบ่มีเขา แล้วเจ้าไปอยู่ไส หรือแม่นฟ้าลองใจอ้ายเบิ่ง ว่าอ้ายสิมีความมั่นคงฮักเจ้าซ่ำได๋ ฟ้าเลยสั่งคนที่ใจอ้ายตามหา มาลองใจอ้ายเบิ่ง ว่าสิเปลี่ยนไปบ่ ถ้ามื้อหนึ่งไปพ้อคนที่เคยตามหา ฟ้าพาเขามา ย่อนว่ามาลองใจอ้ายเบิ่ง ว่าสิเปลี่ยนไปบ่ ถ้ามื้อหนึ่งไปพ้อ คนอ้ายเคยฝัน สุดท้ายมีแต่ฮอยว่างเปล่า ฟ้าตั๋วให้ปวดร้าว โอ้ย มันบ่แม่นดอก สิถิ่มเขาไป ผู้เก่ามาแสนดีแท้น้อ อีหล่านี้กะเป็นคนที่รอ ตามหามานาน ความฮักเจ้าเอ๋ย ยามฟ้าลิขิต ตั๋วให้เฮาย่างสวนทาง ความฮักเจ้าเอ๋ย เป็นทางขนาน บ่มีมื้อเป็นไปได้ดอก ผิดแม่นอ้ายนี้ ปะใจหวั่นไหว พอเห็นคนใหม่ที่ใจเคยตามหา แม่นเจ้าไปลี้อยู่ไสมา อ้ายนำหา บ่เคยได้เห็นหน้า เจ้าเข้ามาตอนอ้ายมีเขา มันบ่แม่นดอก ฟ้าตั๋วให้ปวดร้าว โอ้ย มันบ่แม่นดอก