หมอลำลงตับ

 เพชร สหรัตน์ ลำไย ไหทองคำ หมอลำลงตับ หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หมอลำลงตับ เพชร สหรัตน์ Feat.ลำไย ไหทองคำ

Am | Dm |F G | C |Am | Dm |F G | E |

แม้Amรักเคยถูกทำร้ายใจDmมาหลายทีอกหัFกหน้าเวทีG ไม่เคยจำCฉัAmนยังยิ้มสู้เพราะว่าใจDmมักหมอลำอกหัFกแค่ขำ ๆG ขาดหมอลำE ฉันลงแดAm

Am | Am |G E | Am |

Am | Am |Am | Am |

Am | Am |C | C |D | D |F | G |Am G | Am |

ถ้Amาเธอจะทิ้ง จะนอกDmใจ ก็ไปเลยเพราะฉันFไม่เคยGอยู่ในสายCตาทำAmดีแทบตาย เธอก็ไม่Dmเห็นค่าจะไม่ขFอเสียเวลGาให้คนAmเลว

ม่วAmนอย่างเดียว บ่ได้เคียDmว แค่คลื้นเคลงFอหมอลำบรรเลGงกะครึ้มCใจบ่Amฮักกันแล้ว สิไปตาDmยทางใด๋กะไปเอFาหมอลำวงใหGญ่ปัวใจช้ำAm

ก็ฉันEเป็นโรคหมอลำAmลงตับยอมรัFบว่ากลับไปGบ่ได้Amไม่ต้อDmงมาง้อ ขอกลับไปAmเริ่มใหม่ฉันเทFหัวใจ..ไว้หน้าเวทีGหมอลำE..      E

ฉันเป็นโรFคหมอลำGลงตับAm ๆ ๆขอพัFบเรื่องรักGไว้ชั่วครCาวไผสิว่Fาบ้าหมอลำG  ว่าเฮEmาเป็นคนหลงซาAmวด์กะดีFกว่าเอาความฮักGให้คนลวAm

ฉันเป็นโรFคหมอลำGลงตับAm ๆ ๆ ๆ ๆเต้นให้ยัFบให้สมกับGฉายใหCม่หมอลำFเข้าเส้Gน  ต้องเต้Emนให้มันกระจาAmเชื้อโรFคร้ายแรงตัวใหGม่..     คือหมอลำลงตัAm

ตับ ๆ  ตับ ๆ  ตับ ๆAm        ตับ ๆ  ตับ ๆ  ตับ ๆAmตับ ๆ  ตับ ๆ  ตับ ๆAmตัAmบ    ตัGบ    ตัAmบ    ตัCบ        ตัAmบ    ตัGบ    ตัAmบ    ตัCตับCละลับตับตับ     หDmมอ      ลCำ      ลG/Bง        ตัAm

Am | Am |Am | Am || Am |

Am | Am |Am | Am |Am | Am || Am |

Bm | Bm |Bm | Bm |Am | Am | Am |Am G Am C |Am G Am C || C |Dm C G/B Am | G Am |

Am | Am |Am | Am || Am |

* | ** | * | ** |

ตับ ๆ  ตับ ๆ  ตับ ๆAm        ตับ ๆ  ตับ ๆ  ตับ ๆAmตับ ๆ  ตับ ๆ  ตับ ๆAm        หDmมอ      ลCำ      ลG/Bง        ตัAm

Bm | Bm | Bm | Bm |Am | Am | Am |Am G Am C |Am G Am C |C | Dm C G/B Am | G Am |คอร์ดเพลง หมอลำลงตับ เพชร สหรัตน์ Feat.ลำไย ไหทองคำ

เนื้อเพลง หมอลำลงตับ เพชร สหรัตน์ Feat.ลำไย ไหทองคำแม้รักเคยถูกทำร้ายใจมาหลายที อกหักหน้าเวที ไม่เคยจำ ฉันยังยิ้มสู้เพราะว่าใจมักหมอลำ อกหักแค่ขำๆขาดหมอลำ ฉันลงแดง ถ้าเธอจะทิ้ง จะนอกใจ ก็ไปเลย เพราะฉันไม่เคยอยู่ในสายตา ทำดีแทบตาย เธอก็ไม่เห็นค่า จะไม่ขอเสียเวลาให้คนเลว ม่วนอย่างเดียว บ่ได้เคียว แค่คลื้นเคลง พอหมอลำบรรเลงกะครึ้มใจ บ่ฮักกันแล้ว สิไปตายทางใด๋กะไป เอาหมอลำวงใหญ่ปัวใจช้ำ ก็ฉันเป็นโรคหมอลำลงตับ ยอมรับว่ากลับไปบ่ได้ ไม่ต้องมาง้อ ขอกลับไปเริ่มใหม่ ฉันเทหัวใจไว้หน้าเวทีหมอลำ ฉันเป็นโรคหมอลำลงตับๆๆขอพับเรื่องรักไว้ชั่วคราว ไผสิว่าบ้าหมอลำ ว่าเฮาเป็นคนหลงซาวด์ กะดีกว่าเอาความฮักให้คนลวง ฉันเป็นโรคหมอลำลงตับๆๆๆๆเต้นให้ยับให้สมกับฉายใหม่ หมอลำเข้าเส้น ต้องเต้นให้มันกระจาย เชื้อโรคร้ายแรงตัวใหม่ คือหมอลำลงตับ ตับๆตับๆตับๆตับๆตับๆตับๆตับๆตับๆตับๆตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ตับละลับตับตับ หมอ ลำ ลง ตับ ตับๆตับๆตับๆตับๆตับๆตับๆตับๆตับๆตับๆหมอ ลำ ลง ตับ