ปริญญาสุรา (เมาพร้อมพ่อ)

 เต็ม นาวา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปริญญาสุรา (เมาพร้อมพ่อ) เต็ม นาวา

A | C#m |D | E | A |

อยาAกหลบบ้าน  แต่ไม่มีตาEงค์จะให้F#mพ่อแม่โอนมา กะบัดสีEคนพ่อส่งDให้ไปเรียนราEจุดเป้าหมC#mายอยากให้เป็นนายF#mคน4ปีDลูกเรียนสี่หEน แลท่าไม่จบAหลาว

เมืองมันกว้Aาง  มากสิ่งล่อตEกลางคืF#mนเที่ยวผับนั้งร้านเหล้า ไม่พักEเรียนเงินที่Dพ่อแม่นั้นโอนEมากลายเป็นขวC#mดสุรา ไม่ได้F#mอ่านเขียน..พอเงินหมDดชีวิตเลยเปลี่Eยนคิดถึงพ่อผู้เป็Aนธนาคาร

F#m   พ่อไม่ใช้ตู้ ATME นะลูกเหอD  ไม่ใช้กองทุนเพื่อการสุรA E/G#F#m   4ปีไม่จบ 8ปีแข้นจบEตะลูกญา   พ่อแBmม่ยิ่งแก่ชรา..ลงเพ้E | E

ถ้าเรียนไม่จAบ.. ให้ลูกหลEบมาตัดยางอย่าเที่ยF#mวผลาญเงินผลาญตางค์ให้พ่อแม่Eนั้นเหนื่อยเปล่ามาช่วยปลูกปาAล์ม  หลบมาทำสวEนที่บ้านเราวันศุDกร์ วันเสาร์นั้งพร้อมหน้Eา.. (เมาพร้อมพ่อ)

A |F#m | F#m |F#m | C#m |

D A | E A |F#m D | A E |

* | ** |

A  กินวันละแป๊ก กินวันละท่อE  พอเมาแล้วนอน แล้วค่อยถอนตีBmสี่A  เมากันให้พุ่ง แล้วไปรุ่งที่คอE  พอเมาจากคอน แล้วไปนอนปัตตาBmนีA  กินวันละแป๊ก กินวันละท่อE  พอเมาแล้วนอน แล้วค่อยถอนตีBmสี่A  เมากันให้พุ่ง แล้วไปรุ่งที่คอE  พอเมาจากคอน แล้วไปนอนปัตBm | Eตานี..

*** | *** |

A |คอร์ดเพลง ปริญญาสุรา (เมาพร้อมพ่อ) เต็ม นาวา

เนื้อเพลง ปริญญาสุรา (เมาพร้อมพ่อ) เต็ม นาวาอยากหลบบ้าน แต่ไม่มีตางค์ จะให้พ่อแม่โอนมา กะบัดสีคน พ่อส่งให้ไปเรียนราม จุดเป้าหมายอยากให้เป็นนายคน 4ปีลูกเรียนสี่หน แลท่าไม่จบหลาว เมืองมันกว้าง มากสิ่งล่อตา กลางคืนเที่ยวผับนั้งร้านเหล้า ไม่พักเรียน เงินที่พ่อแม่นั้นโอนมา กลายเป็นขวดสุรา ไม่ได้อ่านเขียน พอเงินหมดชีวิตเลยเปลี่ยน คิดถึงพ่อผู้เป็นธนาคาร พ่อไม่ใช้ตู้ ATM นะลูกเหอ ไม่ใช้กองทุนเพื่อการสุรา 4ปีไม่จบ 8ปีแข้นจบตะลูกญา พ่อแม่ยิ่งแก่ชราลงเพ้อ ถ้าเรียนไม่จบ ให้ลูกหลบมาตัดยาง อย่าเที่ยวผลาญเงินผลาญตางค์ ให้พ่อแม่นั้นเหนื่อยเปล่า มาช่วยปลูกปาล์ม หลบมาทำสวนที่บ้านเรา วันศุกร์ วันเสาร์นั้งพร้อมหน้า เมาพร้อมพ่อ กินวันละแป๊ก กินวันละท่อน พอเมาแล้วนอน แล้วค่อยถอนตีสี่ เมากันให้พุ่ง แล้วไปรุ่งที่คอน พอเมาจากคอน แล้วไปนอนปัตตานี กินวันละแป๊ก กินวันละท่อน พอเมาแล้วนอน แล้วค่อยถอนตีสี่ เมากันให้พุ่ง แล้วไปรุ่งที่คอน พอเมาจากคอน แล้วไปนอนปัตตานี