ที่จริงเราไม่ได้รักกัน

 ที่จริงเราไม่ได้รักกัน Cover The Rube สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ที่จริงเราไม่ได้รักกัน The Rube

Amออเอิงเอย...รักใครก็รักไป ไม่สนใจGลืมหรือไง ป็นใคร..ก่อนหน้าFนั้นเราไม่เคยจะให้ใจ..รู้จักกันD#จริง ๆ นั้น ไม่รักกันไปก่อนจะเสีDยใจ

Am7 Em7 | Dm7 |Am7 Em7 | Dm7 |Am7 Em7 | Dm7 |Am7 Em7 | Dm7 |

Am7  วันเวลาที่เรEm7าได้เคียงชิดใกDm7ล้  วันเวลาที่เราห่างกันแสนไกลAm7  วันเวลาเหล่านั้Em7นได้ทำให้เสียDm7ใจ  และสุขใจพร้อมกันAm7  วันเวลาที่เธEm7อจูงมือฉันเดิDm7  ทำให้เรานั้นเพลินจนเราเคลิ้มไปAm7  ทำให้เรานั้นลืมEm7ว่าเรานั้นเคยDm7เป็นใคร ที่ไม่รู้จักกัน

Am7 Em7 | Dm7 |Am7 Em7 | Dm7 |

Am7  ทำอะไรให้กัEm7นไปจนมากมาDm7  ทำอะไร ๆ ก็คิดถึงกันAm7  ทำให้ในวันนี้Em7ที่ใจฉันเริ่มDm7หวั่น  และอยากจะพูดไปAm7  ว่าคนที่คอยประคอEm7งอยู่เคียงข้างกัDm7  มีแต่เธอเท่านั้น และฉันซึ้งใจAm7  แต่ลืมหรือเปล่าว่าเรEm7าที่จริงนั้นเป็Dm7นแค่ใคร..  ที่ไม่รู้จักกัน..

เอFย.. ที่แท้ไม่แน่ใEmอาจจะหลงไปA#maj7ด้วยแรงผลักดันหัวใจเท่านั้G

ที่จริงเราไม่ได้รัCกกัน เราก็แค่หลDmงไปเคลิบเคลิ้มไปกับควาEmมประทับใจ..ในแต่ละวัFหากเราGลองมาคิAmดดี ๆ ทบทวนอีกซัGmกทีจะรู้C7ที่จริงเราไม่Fได้รักกัEmก็แค่ควDmามผูกพัGนเท่านั้นเอง

Am7 Em7 | Dm7 |Am7 Em7 | Dm7 |

Am7  คำว่ารักที่พูดEm7มันจนมากไDm7  จนมันเริ่มทำลายอะไรของเราAm7  ความรู้สึกดี ๆEm7 ที่มีก็เริ่มDm7เก่า  และเปลี่ยนเป็นเศร้าใจAm7  คงต้องโทษเวลาEm7ที่มันเนิ่นนาDm7  ทำให้เราสราญจนลืมหายใจAm7  ทำให้เรานั้นลืมEm7ว่าเรานั้นเคยเDm7ป็นใคร.. ที่ไม่Gรู้จักกัน

* | ** |

Am  คนที่เธอนั้นมองหามีอD7ยู่  คนที่เขานั้นพร้อมเดินเคียงคู่F  มองหาเขาดู คนที่มีEmอยู่ ที่ไม่ใช่ฉัน

Am7 | Am7 |Am7 | Am7 |

Am7 | Dm7 |Am7 | Dm7 |Am7 | Dm7 |F | G |

ที่จริงเราไม่ได้รัAmกกัน เราก็แค่หลE/G#งไปเคลิบเคลิ้GมไปกับควาD/F#มประทับใจ..ในแต่ละวัDmหากเราลอEmงมาคิดAmดี ๆ ทบทวนอีกซัGmกทีจะรู้C7ที่จริงเราไม่Fได้รักกัEmก็แค่ควDmามผูกพัGนเท่านั้นเอง

ที่จริงเราไม่ได้รักกัน...

C | Dm |Em | F G |Am | Gm C7 |F Em |

ก็แค่ควDmามผูกพัGนเท่านั้นเอCคอร์ดเพลง ที่จริงเราไม่ได้รักกัน The Rube

เนื้อเพลง ที่จริงเราไม่ได้รักกัน The Rubeเออเอิงเอย รักใครก็รักไป ไม่สนใจ ลืมหรือไง ป็นใครก่อนหน้านั้น เราไม่เคยจะให้ใจรู้จักกัน จริงๆนั้น ไม่รักกันไปก่อนจะเสียใจ วันเวลาที่เราได้เคียงชิดใกล้ วันเวลาที่เราห่างกันแสนไกล วันเวลาเหล่านั้นได้ทำให้เสียใจ และสุขใจพร้อมกัน วันเวลาที่เธอจูงมือฉันเดิน ทำให้เรานั้นเพลินจนเราเคลิ้มไป ทำให้เรานั้นลืมว่าเรานั้นเคยเป็นใคร ที่ไม่รู้จักกัน ทำอะไรให้กันไปจนมากมาย ทำอะไรๆก็คิดถึงกัน ทำให้ในวันนี้ที่ใจฉันเริ่มหวั่น และอยากจะพูดไป ว่าคนที่คอยประคองอยู่เคียงข้างกัน มีแต่เธอเท่านั้น และฉันซึ้งใจ แต่ลืมหรือเปล่าว่าเราที่จริงนั้นเป็นแค่ใคร ที่ไม่รู้จักกัน เอย ที่แท้ไม่แน่ใจ อาจจะหลงไปด้วยแรงผลักดันหัวใจเท่านั้น ที่จริงเราไม่ได้รักกัน เราก็แค่หลงไป เคลิบเคลิ้มไปกับความประทับใจในแต่ละวัน หากเราลองมาคิดดีๆทบทวนอีกซักที จะรู้ที่จริงเราไม่ได้รักกัน ก็แค่ความผูกพันเท่านั้นเอง คำว่ารักที่พูดมันจนมากไป จนมันเริ่มทำลายอะไรของเรา ความรู้สึกดีๆที่มีก็เริ่มเก่า และเปลี่ยนเป็นเศร้าใจ คงต้องโทษเวลาที่มันเนิ่นนาน ทำให้เราสราญจนลืมหายใจ ทำให้เรานั้นลืมว่าเรานั้นเคยเป็นใคร ที่ไม่รู้จักกัน คนที่เธอนั้นมองหามีอยู่ คนที่เขานั้นพร้อมเดินเคียงคู่ มองหาเขาดู คนที่มีอยู่ ที่ไม่ใช่ฉัน ที่จริงเราไม่ได้รักกัน เราก็แค่หลงไป เคลิบเคลิ้มไปกับความประทับใจในแต่ละวัน หากเราลองมาคิดดีๆทบทวนอีกซักที จะรู้ที่จริงเราไม่ได้รักกัน ก็แค่ความผูกพันเท่านั้นเอง ที่จริงเราไม่ได้รักกัน ก็แค่ความผูกพันเท่านั้นเอง