ทางไกลใจใกล้กัน

 ทางไกลใจใกล้กัน The Rube สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทางไกลใจใกล้กัน The Rube

รักAฉันเอง หมดใจให้เธอแล้ว..

A | F#m |Dmaj7 C#m | Bm E |

F#m E/G# | A B |D C#m | Bm E |

ด้วยระยะAทาง.. ที่กาAงกั้นไว้ทำให้หัวF#mใจ.. ถูกเติมEด้วยความคิดถึงรอนับวันDmaj7เวลา..ทุก ๆ DmM7นาที จะพC#mบกันอีกครั้F#mงนึงเมื่อวันนั้Bmนได้มาถึEง  เราคงสุAขใจ

รู้ดีว่าเจEอกัน อีกไม่นาน..ต้องห่าF#mงกันอีกทีด้วยควาC#mมจำเป็นที่สองคน ก็มีF#mด้วยกันทั้งนั้นรู้ว่าจาBmกกัน..ไม่เท่าไร.. จะพC#mบเจออีกครั้งไม่มีข้อแม้Dเรื่องระยะทาง ระหว่าEงสองใจ

มีแต่คนว่าพบAกันเพื่อจากมีแต่คนว่ารัF#mกกันเพื่อเลิกแต่ฉันDmaj7..และเธC#mอ..ต่างจาBmกคนทั่วไEถ้าห่างกันเพียงแค่เพรAาะระยะทางไม่ได้ทำให้รัEmกสองเรAาเหือดหาDmaj7ย..           Fmaj7 Eห่างไกC#mลกันสักเท่F#mาไรยิ่งทำให้สBmอง..    หัC#mว..     ใDmaj7จ...  ได้ใกEล้..กัA

เปรียบความรักAเรา.. เป็นดัAงต้นไม้อาจไม่สูF#mงใหญ่.. แต่ยังไงEก็เป็นของเธอกับฉันไม่ต้องให้Dmaj7ใครมาพร่ำDmM7บอก.. ว่าสอC#mงเราจะรัF#mกกันจากวันนี้Bmมีเพียงแต่ฉัEนและเธอเสมAอไป

คิดดูว่าทำEไมล่ะสองใจ..ที่ไกF#mลกันคนละฟ้าผ่านวัC#mนและคืนกี่ช่วงเวลา กว่าจะมF#mาคู่เคียงดั่งฝันรักไม่เปลี่ยBmนเลย ไม่น้อยลง  กลับล้C#mนเต็มอีกครั้งไม่มีข้อแม้Dเรื่องระยะทาง ระหว่าEงสองใจ

** |

E | F#m |Bm C#m |Dmaj7 E |

ไม่มีคำว่าพAบกันเพื่อจากไม่มีคำว่ารักF#mกันเพื่อเลิกเมื่อฉัDmaj7น..และเธC#mอ.. ต่างจBmากคนทั่Eวไปถ้าห่างกันเพียงแค่เพราะระยะAทางก็ไม่ได้ทำให้รัEmกสองเรAาเหือดหาDmaj7ย..           Fmaj7 Eห่างไกC#mลกันสักเท่F#mาไรยิ่งทำให้สอBmง..    หัC#mว..     ใDmaj7จ...  อยู่ใกEล้..กัA

รัAกฉันเอง หมดใจให้เธอแล้วรัF#mกของเธอล่ะเป็นเหมือนฉันไหมรัDmaj7กฉันมีแต่เธC#mอ ไม่ให้ใคร ใBmจทั้งใจฉัEนมีแต่เธอแล้วรัF#mกฉันเองหมดใจให้เธอแล้วรักE/G#ของเธอล่ะเป็นเหมือนฉันไหมรัDmaj7กฉันมีแต่เธFmaj7อ ไม่ให้Eใครห่างไกC#mลกันสักเท่F#mาไหร่ยิ่งทำให้สอBmง..    หัC#mว..     ใDmaj7จ...  อยู่ใกEล้..กัA

ขอบฟ้C#mา..  ทะเF#mลกั้นไว้ไม่อาจจะขวBmาง..  สC#mอง..     ใDmaj7จ..   ให้รัEก.. กัAน..คอร์ดเพลง ทางไกลใจใกล้กัน The Rube

เนื้อเพลง ทางไกลใจใกล้กัน The Rubeรักฉันเอง หมดใจให้เธอแล้ว ด้วยระยะทาง ที่กางกั้นไว้ ทำให้หัวใจ ถูกเติมด้วยความคิดถึง รอนับวันเวลาทุกๆนาที จะพบกันอีกครั้งนึง เมื่อวันนั้นได้มาถึง เราคงสุขใจ รู้ดีว่าเจอกัน อีกไม่นานต้องห่างกันอีกที ด้วยความจำเป็นที่สองคน ก็มีด้วยกันทั้งนั้น รู้ว่าจากกันไม่เท่าไร จะพบเจออีกครั้ง ไม่มีข้อแม้เรื่องระยะทาง ระหว่างสองใจ มีแต่คนว่าพบกันเพื่อจาก มีแต่คนว่ารักกันเพื่อเลิก แต่ฉันและเธอต่างจากคนทั่วไป ถ้าห่างกันเพียงแค่เพราะระยะทาง ไม่ได้ทำให้รักสองเราเหือดหาย ห่างไกลกันสักเท่าไร ยิ่งทำให้สอง หัว ใจ ได้ใกล้กัน เปรียบความรักเรา เป็นดังต้นไม้ อาจไม่สูงใหญ่ แต่ยังไงก็เป็นของเธอกับฉัน ไม่ต้องให้ใครมาพร่ำบอก ว่าสองเราจะรักกัน จากวันนี้มีเพียงแต่ฉันและเธอเสมอไป คิดดูว่าทำไมล่ะสองใจที่ไกลกันคนละฟ้า ผ่านวันและคืนกี่ช่วงเวลา กว่าจะมาคู่เคียงดั่งฝัน รักไม่เปลี่ยนเลย ไม่น้อยลง กลับล้นเต็มอีกครั้ง ไม่มีข้อแม้เรื่องระยะทาง ระหว่างสองใจ ไม่มีคำว่าพบกันเพื่อจาก ไม่มีคำว่ารักกันเพื่อเลิก เมื่อฉันและเธอ ต่างจากคนทั่วไป ถ้าห่างกันเพียงแค่เพราะระยะทาง ก็ไม่ได้ทำให้รักสองเราเหือดหาย ห่างไกลกันสักเท่าไร ยิ่งทำให้สอง หัว ใจ อยู่ใกล้กัน รักฉันเอง หมดใจให้เธอแล้ว รักของเธอล่ะเป็นเหมือนฉันไหม รักฉันมีแต่เธอ ไม่ให้ใคร ใจทั้งใจฉันมีแต่เธอแล้ว รักฉันเองหมดใจให้เธอแล้ว รักของเธอล่ะเป็นเหมือนฉันไหม รักฉันมีแต่เธอ ไม่ให้ใคร ห่างไกลกันสักเท่าไหร่ ยิ่งทำให้สอง หัว ใจ อยู่ใกล้กัน ขอบฟ้า ทะเลกั้นไว้ ไม่อาจจะขวาง สอง ใจ ให้รัก กัน