ถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ

  ข้าวทิพย์ ธิดาดิน   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

B | D#m |E | F# |

B | D#m |E | F# |

อ้ายเมื่อBยบ่น้อที่ต้องฝืนทนD#mยู่กับคนที่อ้ายเบิดใจอ้าEยสิฝืนเพื่อไผ  เมื่อสุดท้าF#ยอ้ายกะต้องลาบ่มีBความฮักในสายตาคือเก่าน้อD#mงผู้เก่ามื้อนี้เบิดค่าน้อEงแค่โตปัญหา ที่อ้ายหลูโตF#นน้องกะเข้าใจ

บ่ต้องห่วG#mง  บ่ต้องทD#mถ้าหากมีคEนดูแลใจอ้าBเมื่อฮัG#mกน้องนี้..บ่มีD#mความหมายคั่นยังจับมืEอน้องไว้  มันเสียเวลาแม่นบF#

กะถิ่มน้องไว้ตรงนี้Bล่ะถิ่มน้องสG#mา บ่เป็นหยังอยู่ไD#mด้ให้อ้ายไC#mป.. กับคนที่เขEาพาอ้ายไปได้F#ต่อกะถิ่มน้องไว้ตรงนี้Bล่ะ  ถิ่มภาระG#mของอ้ายได้บ่D#mอ้ายเมื่อยพEอล่ะเนาะ  น้องขF#อให้อ้ายBโชคดี

เมื่อฮักBเฮานี้..บ่เป็นคือฝันย่อD#mนอ้ายนั้นเปลี่ยนจุดหมายไปถึงEเฮ็ดดีปานใด๋  บ่มีผF#ลกับใจของอ้ายสิยื้Bอจังใด๋ มันก็ต้องจบลง  อ้าD#mยก็คงฮู้เหตุผลดีควEรจบกันสักที  น้องนี้สิยอF#มเป็นคนเสียใจ

* | ** |

B | D#m |E | F# |

B | D#m |E | F# |

* | ** |

อ้ายเมื่อยพEอล่ะเนาะ  น้องขF#อให้อ้ายBโชคดี

E F# | B |คอร์ดเพลง ถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ ข้าวทิพ ธิดาดิน

เนื้อเพลง ถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ ข้าวทิพย์ ธิดาดินอ้ายเมื่อยบ่น้อที่ต้องฝืนทน อยู่กับคนที่อ้ายเบิดใจ อ้ายสิฝืนเพื่อไผ เมื่อสุดท้ายอ้ายกะต้องลา บ่มีความฮักในสายตาคือเก่า น้องผู้เก่ามื้อนี้เบิดค่า น้องแค่โตปัญหา ที่อ้ายหลูโตนน้องกะเข้าใจ บ่ต้องห่วง บ่ต้องทน ถ้าหากมีคนดูแลใจอ้าย เมื่อฮักน้องนี้บ่มีความหมาย คั่นยังจับมือน้องไว้ มันเสียเวลาแม่นบ่ กะถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ ถิ่มน้องสา บ่เป็นหยังอยู่ได้ ให้อ้ายไป กับคนที่เขาพาอ้ายไปได้ต่อ กะถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ ถิ่มภาระของอ้ายได้บ่ อ้ายเมื่อยพอล่ะเนาะ น้องขอให้อ้ายโชคดี เมื่อฮักเฮานี้บ่เป็นคือฝัน ย่อนอ้ายนั้นเปลี่ยนจุดหมายไป ถึงเฮ็ดดีปานใด๋ บ่มีผลกับใจของอ้าย สิยื้อจังใด๋ มันก็ต้องจบลง อ้ายก็คงฮู้เหตุผลดี ควรจบกันสักที น้องนี้สิยอมเป็นคนเสียใจ อ้ายเมื่อยพอล่ะเนาะ น้องขอให้อ้ายโชคดี