ถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ (Cover Version)

ข้าวทิพย์ ธิดาดิน, ถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

B | D#m |E | F# |

B | D#m |E | F# |

อ้ายเมื่อBยบ่น้อที่ต้องฝืนทนD#mยู่กับคนที่อ้ายเบิดใจอ้าEยสิฝืนเพื่อไผ  เมื่อสุดท้าF#ยอ้ายกะต้องลาบ่มีBความฮักในสายตาคือเก่าน้อD#mงผู้เก่ามื้อนี้เบิดค่าน้อEงแค่โตปัญหา ที่อ้ายหลูโตF#นน้องกะเข้าใจ

บ่ต้องห่วG#mง  บ่ต้องทD#mถ้าหากมีคEนดูแลใจอ้าBเมื่อฮัG#mกน้องนี้..บ่มีD#mความหมายคั่นยังจับมืEอน้องไว้  มันเสียเวลาแม่นบF#

กะถิ่มน้องไว้ตรงนี้Bล่ะถิ่มน้องสG#mา บ่เป็นหยังอยู่ไD#mด้ให้อ้ายไC#mป.. กับคนที่เขEาพาอ้ายไปได้F#ต่อกะถิ่มน้องไว้ตรงนี้Bล่ะ  ถิ่มภาระG#mของอ้ายได้บ่D#mอ้ายเมื่อยพEอล่ะเนาะ  น้องขF#อให้อ้ายBโชคดี

เมื่อฮักBเฮานี้..บ่เป็นคือฝันย่อD#mนอ้ายนั้นเปลี่ยนจุดหมายไปถึงEเฮ็ดดีปานใด๋  บ่มีผF#ลกับใจของอ้ายสิยื้Bอจังใด๋ มันก็ต้องจบลง  อ้าD#mยก็คงฮู้เหตุผลดีควEรจบกันสักที  น้องนี้สิยอF#มเป็นคนเสียใจ

* | ** |

B | D#m |E | F# |

B | D#m |E | F# |

* | ** |

อ้ายเมื่อยพEอล่ะเนาะ  น้องขF#อให้อ้ายBโชคดี

E F# | B |