อย่าให้เขาฮู้เด้อ

 ไผ่ พงศธร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าให้เขาฮู้เด้อ ไผ่ พงศธร

F#m | C#m |D | E |

D E | C#m F#m |D | E |

เป็นหยัAงคือเฮ็ดแนวนี้  มันบ่ดีC#m.. ฮู้บ่เมื่อเฮาDเมิดทางหย่างต่อ แล้วเจ้ากะพ้อAคนใหม่เจ้ายังเฮ็F#mดปานเฮาบ่ได้เลิกกันออกอากาC#mรจนเกินเลยไปเฮ็ดคือยังDฮักหลาย เฮ็ดปานว่Bmาอ้ายนั้นยังสำEคัญ

บ่ลืมกัBmน อ้ายขอบใจอ้ายซึ้งหลC#mาย  แต่อ้ายF#mหวั่นในฐานะDคนเคยฮักกันอ้ายอยากสิเตือBmนด้วยความห่วงใยE

อย่าให้เขAาฮู้เด้อ อ้ายเคยEเป็นไผ..ในหัวใF#mจของเจ้าอย่าให้เขAาฮู้เด้อ ว่าเรื่อEงของเฮา..เป็นมF#mาจังใด๋ย่านเจ้DากับเขาเลิกกัEย่านเขาพาC#mลถิ่มป๋า เพราะบ่F#mไว้ใจบ่อยาBmกให้เจ้าเสียใจE.. คือจังอ้ายเคยAเจอมา

อยู่กับAความจริงมื้อนี้ ลืมมันสC#mา..เมื่อวานอ้ายเป็นDแค่คนหย่างผ่าน  อ้ายเป็นแค่คนAเมิดค่าสักมื้อนึF#mงอ้ายคงสิทำใจได้  ถึงสิดC#mน สิใช้เวลาตั้งใจฮักDเขาสา บ่ต้องคึดเฮาเคยเป็นหยังEกัน

* | ** |

Bm F#m | Bm C#m |D E | A |

D E | C#m F#m |D E | A |

* | ** |

บ่อยาBmกให้เจ้าเสียใจE.. คือจังอ้ายเคยAเจอมาคอร์ดเพลง อย่าให้เขาฮู้เด้อ ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง อย่าให้เขาฮู้เด้อ ไผ่ พงศธรเป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบ่ดี ฮู้บ่ เมื่อเฮาเมิดทางหย่างต่อ แล้วเจ้ากะพ้อคนใหม่ เจ้ายังเฮ็ดปานเฮาบ่ได้เลิกกัน ออกอาการจนเกินเลยไป เฮ็ดคือยังฮักหลาย เฮ็ดปานว่าอ้ายนั้นยังสำคัญ บ่ลืมกัน อ้ายขอบใจ อ้ายซึ้งหลาย แต่อ้ายหวั่น ในฐานะคนเคยฮักกัน อ้ายอยากสิเตือนด้วยความห่วงใย อย่าให้เขาฮู้เด้อ อ้ายเคยเป็นไผในหัวใจของเจ้า อย่าให้เขาฮู้เด้อ ว่าเรื่องของเฮาเป็นมาจังใด๋ ย่านเจ้ากับเขาเลิกกัน ย่านเขาพาลถิ่มป๋า เพราะบ่ไว้ใจ บ่อยากให้เจ้าเสียใจ คือจังอ้ายเคยเจอมา อยู่กับความจริงมื้อนี้ ลืมมันสาเมื่อวาน อ้ายเป็นแค่คนหย่างผ่าน อ้ายเป็นแค่คนเมิดค่า สักมื้อนึงอ้ายคงสิทำใจได้ ถึงสิดน สิใช้เวลา ตั้งใจฮักเขาสา บ่ต้องคึดเฮาเคยเป็นหยังกัน บ่อยากให้เจ้าเสียใจ คือจังอ้ายเคยเจอมา