เบิดแล้วบ้อฮัก

 ข้าวทิพย์ ธิดาดิน เบิดแล้วบ้อฮัก ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เบิดแล้วบ้อฮัก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

G | Em |C | D |G |

เคยโพสต์ เคยแท็Gก.. ถึงDน้องอยู่ประEm DจำไปไสCมาไส..กะเอิ้นกะถาม ปานอยู่DนำกันเทียGวไลน์ว่าคิดฮอด.. มาจอDดหน้าจอทุกวันคำคมEmอมยิ้ม  แคปชันหวาน ๆอ้ายกะCส่งมาให้อ่าDน.. อยู่บ่เซG Dา..

แต่ตอนนี้Gบ่ฮู้เป็นหยัDหลาย ๆ อย่Emางเบิ่งทรงเงียบเหDงาอ้ายบ่โทCร บ่แท็ก บ่ไลน์หาคือเก่าคือเฮDาฮักกันใหม่ ๆ C D

เบิดแล้วบ้อGฮัก  เว้Bmาสู่น้องฟัEmงแนยังฮักCกันอยู่ หรือว่าบ่แคร์ บอกแนDอ้ายคิดจั่งใด๋เบิดแล้วบ้อGฮัก  หรืออ้าDยกำลังมีไEmอ้ายจั่งCบ่ค่อยสนใจ..คนที่อ้ายเคDย..D บอกว่าฮักคักฮักGแหน่.. D

C | D |G | Em |C | D |

เว้าสู่ฟังแAmน เป็นหยัDงคือบ่คือBmเก่าใจน้อCงมันอุกอั่งเอ้า ย้อนคิดนำDหลาย.C D..

เบิดแล้วบ้อGฮัก  เว้Bmาสู่น้องฟัEmงแนยังฮักCกันอยู่ หรือว่าบ่แคร์ บอกแนDอ้ายคิดจั่งใด๋เบิดแล้วบ้อGฮัก  หรืออ้าDยกำลังมีไEmอ้ายจั่งCบ่ค่อยสนใจ..คนที่อ้ายเคDย..

เบิดแล้วบ้อGฮัก  เว้Bmาสู่น้องฟัEmงแนยังฮักCกันอยู่ หรือว่าบ่แคร์ บอกแนDอ้ายคิดจั่งใด๋เบิดแล้วบ้อGฮัก  หรืออ้าDยกำลังมีไEmอ้ายจั่งCบ่ค่อยสนใจ..คนที่อ้ายDเคย..C  บอกว่าDฮักคักฮักEmแหน่..Dเว้าCสู่น้องฟังDแน  เบิดฮักกันแล้วบ้อ

G | C | D | G |คอร์ดเพลง เบิดแล้วบ้อฮัก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

เนื้อเพลง เบิดแล้วบ้อฮัก ข้าวทิพย์ ธิดาดินเคยโพสต์ เคยแท็ก ถึงน้องอยู่ประจำ ไปไสมาไสกะเอิ้นกะถาม ปานอยู่นำกัน เทียวไลน์ว่าคิดฮอด มาจอดหน้าจอทุกวัน คำคมอมยิ้ม แคปชันหวานๆอ้ายกะส่งมาให้อ่าน อยู่บ่เซา แต่ตอนนี้บ่ฮู้เป็นหยัง หลายๆอย่างเบิ่งทรงเงียบเหงา อ้ายบ่โทร บ่แท็ก บ่ไลน์หาคือเก่า คือเฮาฮักกันใหม่ๆเบิดแล้วบ้อฮัก เว้าสู่น้องฟังแน ยังฮักกันอยู่ หรือว่าบ่แคร์ บอกแนอ้ายคิดจั่งใด๋ เบิดแล้วบ้อฮัก หรืออ้ายกำลังมีไผ อ้ายจั่งบ่ค่อยสนใจคนที่อ้ายเคย บอกว่าฮักคักฮักแหน่ เว้าสู่ฟังแน เป็นหยังคือบ่คือเก่า ใจน้องมันอุกอั่งเอ้า ย้อนคิดนำหลาย เบิดแล้วบ้อฮัก เว้าสู่น้องฟังแน ยังฮักกันอยู่ หรือว่าบ่แคร์ บอกแนอ้ายคิดจั่งใด๋ เบิดแล้วบ้อฮัก หรืออ้ายกำลังมีไผ อ้ายจั่งบ่ค่อยสนใจคนที่อ้ายเคย เบิดแล้วบ้อฮัก เว้าสู่น้องฟังแน ยังฮักกันอยู่ หรือว่าบ่แคร์ บอกแนอ้ายคิดจั่งใด๋ เบิดแล้วบ้อฮัก หรืออ้ายกำลังมีไผ อ้ายจั่งบ่ค่อยสนใจคนที่อ้ายเคย บอกว่าฮักคักฮักแหน่ เว้าสู่น้องฟังแน เบิดฮักกันแล้วบ้อ