บ่ฝืนใจฮัก

 บ่ฝืนใจฮัก ลำเพลิน วงศกร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่ฝืนใจฮัก ลำเพลิน วงศกร

Dm A# | F C |Dm A# | F C |

Dm A# | F C |Dm A# | F C |

ถืกเจ้าถิ่มไFป  แต่อ้าC/Eยกะยังฮักเจ้าอDmยู่ทั้งทั้งที่ฮู้A#.. ว่าเจ้าCคงบ่กลับมFเจ้าลืA#ม ลืมสัญญาCฮักเฮาที่เคยเว้Amานำกันก่อนหDmน้าเคยบอกกันว่Gmา.. สิฮักกันCจนฮอดมื้อตาF

เจ้าเปลี่ยนใFจ.. จากฮักอ้าC/Eยกลายเป็นฮักเขDmเจ้าเปลี่ยนคำว่าเฮA#า.. เอาไปใช้CกับเขาคนFอื่นอ้ายต้องฝืA#น ฝืนยอมรับCความจริงเมื่อถูกเจ้าถิ่มAmไปกับผู้อื่Dmแทบล้มทั้งยืGmน  ตอนฮู้ว่าเจ้าCฮักเขาเบิดใF

เจ็บA# Cเด้..     เจ็บหลDmาย..ที่อ้ายยังบ่ตาA#ย กะแค่อ้าCยยังหายใจFอยู่แต่ใจA#ของอ้าCย.. มันตาAmยตั้งแต่ได้ฮู้Dmว่าคGmนที่อ้ายฮักอCยู่..    A#   ได้เปลี่ยนใจCไปฮักกับเขF

แต่บ่เป็นหยัFง  อ้ายพร้C/Eอมที่สิทำDmใจถึงฮักสลาA#ย ถึงอ้ายต้องกลาCยไปเป็นคนFอื่นอ้ายสิยอA#ม ยอมเจ็บCกะได้ ยอมยกใAmจให้เจ้าไปคืDmอ้าGmยสิบ่ทนฝืCน..     A#  ฝืนใจฮักCคนบ่จริงใF

Dm A# | F C |Dm A# | F C |

Dm A# | F C |Dm A# | F C |

* | ** |

อ้าA#ยบ่อยากทนฝืC | Cน..      ฝืนใจฮักคนบ่จริงFใจ

Dm A# | F C | ( x2 ) | Dm |คอร์ดเพลง บ่ฝืนใจฮัก ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง บ่ฝืนใจฮัก ลำเพลิน วงศกรถืกเจ้าถิ่มไป แต่อ้ายกะยังฮักเจ้าอยู่ ทั้งทั้งที่ฮู้ ว่าเจ้าคงบ่กลับมา เจ้าลืม ลืมสัญญาฮักเฮา ที่เคยเว้านำกันก่อนหน้า เคยบอกกันว่า สิฮักกันจนฮอดมื้อตาย เจ้าเปลี่ยนใจ จากฮักอ้ายกลายเป็นฮักเขา เจ้าเปลี่ยนคำว่าเฮา เอาไปใช้กับเขาคนอื่น อ้ายต้องฝืน ฝืนยอมรับความจริง เมื่อถูกเจ้าถิ่มไปกับผู้อื่น แทบล้มทั้งยืน ตอนฮู้ว่าเจ้าฮักเขาเบิดใจ เจ็บเด้ เจ็บหลาย ที่อ้ายยังบ่ตาย กะแค่อ้ายยังหายใจอยู่ แต่ใจของอ้าย มันตายตั้งแต่ได้ฮู้ ว่าคนที่อ้ายฮักอยู่ ได้เปลี่ยนใจไปฮักกับเขา แต่บ่เป็นหยัง อ้ายพร้อมที่สิทำใจ ถึงฮักสลาย ถึงอ้ายต้องกลายไปเป็นคนอื่น อ้ายสิยอม ยอมเจ็บกะได้ ยอมยกใจให้เจ้าไปคืน อ้ายสิบ่ทนฝืน ฝืนใจฮักคนบ่จริงใจ อ้ายบ่อยากทนฝืน ฝืนใจฮักคนบ่จริงใจ