ดาวจรัสฟ้า (Ost.ดาวจรัสฟ้า)

 ดาวจรัสฟ้า ต่าย อรทัย หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดาวจรัสฟ้า ต่าย อรทัย (เพลงประกอบละคร ดาวจรัสฟ้า)

Cm | G# |Fm | Gm |Cm |

Fm | Cm |Gm | Cm |Cm |

บ่ได้อยู่เทิงฟ้Cmา  ก็แค่ผู้หญิงธรรมดาบ้านเฮCmเส้นทางหมอลำชักนำทางก้าD#ว..รับบทเป็นดาA#/Dวเด่นบนเวCmทีสิเป็นดาวจรัสฟ้D#า หรือสิหล่นจมธรนีFmสิมีบ่หนอวันพรุ่งนี้Gm..  ฝากไว้ที่ศรัทธาแฟCmน ๆ

Cm |

ละขอฟังเสียงแน่น ๆยืนยันว่าแฟน ๆ  ยังเหนียวแน่น ยังคือเก่าละขอเสียงกรี้ดยาว ๆ  ยู้ส่งดาวขึ้นสู่ฟ้าศรัทธาเจ้าอย่าห่างใจ..ฝากสาวนาคนนี้ไว้..ในใจอยู่นิรันดร์กาลจากนี้ไปนานแสนนาน.. ให้ฮักฉัน.. เด้อแฟนเอย

Cm | Cm |Cm | Cm |

Cm | Cm |Fm | Fm Gm |Cm | Cm |Fm A# | Gm Cm |Cm | Cm |

ยังคุ้นเคCmยกันอยู่บ่หนอหมอลำคนนี้Cmอยู่บนเวทีCm ค่ำคืนนี้ ทำหน้าที่ดาCmบ่ลืมโตดอD#กว่าเป็นสาวบ้านนอกบ้านเฮFmดำนาเกี่ยวข้าA#ว ได้เป็นดาGmวแค่ยามแสCmดง

อยู่ได้ด้วยแรFmงแห่งรักคอยผลักให้สู้CmจึงยังยืนอFmยู่..บนเวทีที่มีสีแสGmคงอยู่บ่ไหFmว หากวันใดใจรักหมดแFmรงอยากให้ดาวยังส่องแสGmง ขอแรงA#รักเอยอย่าลCmอย่าลา อย่าลFmา..  อย่าลGmา อย่าลCmา..อย่าลA#า อย่าCm | Cm A# | Cmลา...

ผืนแผ่นฟ้าบันเทิงแสนกว้างใหCmญ่ (สร้อย)เบิ่งทางใด๋กะเห็นดาวเกลื่อนฟ้Cmา ส่งแสงจ้าแข่งกัน..

Cm |

ขอสวรFmรค์ปั้นเป็นดาFวจรัสฟ้Cmแบ่งตารางวFmาบนแผ่นดินศรัทธาผอGmงชนแบ่งให้ฉัFmนมีที่อยู่ที่ยืนนาFmนดนอุ้มชูสาวนาจน ๆD#  อยู่บนถนA#นเสียงลำนาน ๆCmอย่าลืA#ม อย่าลืCmม..  อย่าลืD#ม อย่าลืFmม..อย่าลืA#ม อย่าลืCmม..  อย่าลืA#ม อย่าCm | Cm A# | Cmลืม...

ขอยืมอ้อมฮักเหนียวแน่Cmน (สร้อย)อ้อมแขนหัวใจคนจCmหลูโตนสาวนาผู้นี้Cm  ให้มีที่แบ่งส่องแสCmขอฮักแฮงช่วยเดิมแสงดาวจ้Cmา (สร้อย)จรัสฟ้างามCm ๆ  ดน ๆ เด้อ..

Cm | Cm || Fm | Fm Cm |Cm | Cm | Fm A# | Gm Cm |Cm | Cm |คอร์ดเพลง ดาวจรัสฟ้า ต่าย อรทัย (เพลงประกอบละคร ดาวจรัสฟ้า)

เนื้อเพลง ดาวจรัสฟ้า ต่าย อรทัย (เพลงประกอบละคร ดาวจรัสฟ้า)บ่ได้อยู่เทิงฟ้า ก็แค่ผู้หญิงธรรมดาบ้านเฮา เส้นทางหมอลำชักนำทางก้าว รับบทเป็นดาวเด่นบนเวที สิเป็นดาวจรัสฟ้า หรือสิหล่นจมธรนี สิมีบ่หนอวันพรุ่งนี้ ฝากไว้ที่ศรัทธาแฟนๆละขอฟังเสียงแน่นๆยืนยันว่าแฟนๆยังเหนียวแน่น ยังคือเก่า ละขอเสียงกรี้ดยาวๆยู้ส่งดาวขึ้นสู่ฟ้า ศรัทธาเจ้าอย่าห่างใจ ฝากสาวนาคนนี้ไว้ในใจอยู่นิรันดร์กาล จากนี้ไปนานแสนนาน ให้ฮักฉัน เด้อแฟนเอย ยังคุ้นเคยกันอยู่บ่หนอหมอลำคนนี้ อยู่บนเวที ค่ำคืนนี้ ทำหน้าที่ดาว บ่ลืมโตดอกว่าเป็นสาวบ้านนอกบ้านเฮา ดำนาเกี่ยวข้าว ได้เป็นดาวแค่ยามแสดง อยู่ได้ด้วยแรงแห่งรักคอยผลักให้สู้ จึงยังยืนอยู่บนเวทีที่มีสีแสง คงอยู่บ่ไหว หากวันใดใจรักหมดแรง อยากให้ดาวยังส่องแสง ขอแรงรักเอยอย่าลา อย่าลา อย่าลา อย่าลา อย่าลา อย่าลา อย่าลา ผืนแผ่นฟ้าบันเทิงแสนกว้างใหญ่ เบิ่งทางใด๋กะเห็นดาวเกลื่อนฟ้า ส่งแสงจ้าแข่งกัน ขอสวรรค์ปั้นเป็นดาวจรัสฟ้า แบ่งตารางวาบนแผ่นดินศรัทธาผองชน แบ่งให้ฉันมีที่อยู่ที่ยืนนานดน อุ้มชูสาวนาจนๆอยู่บนถนนเสียงลำนานๆอย่าลืม อย่าลืม อย่าลืม อย่าลืม อย่าลืม อย่าลืม อย่าลืม อย่าลืม ขอยืมอ้อมฮักเหนียวแน่น อ้อมแขนหัวใจคนจน หลูโตนสาวนาผู้นี้ ให้มีที่แบ่งส่องแสง ขอฮักแฮงช่วยเดิมแสงดาวจ้า จรัสฟ้างามๆดนๆเด้อ