กรู้ววว จบแล้ว (แซว)

  กรู้ววว จบแล้ว (แซว)   อีส ชำนาญ   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กรู้ววว จบแล้ว (แซว) อีส ชำนาญ อีสานพาสวบ

G | Am |D | G |Am D |

G | Am |D | G |Am D | G |

สอบแล้ว กินเหล้า สุขใจเสียGจริงบ่ว่Dาผู้ชายผู้หญิEmง เกย์ควีนเกย์คิง กระเทยทอมตุ๊Gมันต้องฉลGอง จบแล้Dว ดีใจสุดEm ๆแต่ความม่วนต้องมาสะดุCป๋ายุทธบอกว่Dา..จบแล้Gวเฮ็ดหยัง..   G

เรียนจบนิติทำงานโรงGงานการบัญชีDเลี้ยงลูกอยู่บ้าEmคนได้งานคือเด็กเกษGตรเกี่ยวข้าวรับจ้าGง  ไถนาฮุDด รับจ๊อบพิเศEmศึกษาศาสตร์ เอกต่างประเทCแหย่สาดให้เเDม่ แล้วเอาผัวGฝรั่ง...  G

เรียนจบเอกคอม เฮ็ดแต่เว็ปโปGร๊ครูพลDะแต่งโตอย่างโEmก้เลาะเตะตระกร้อเดิมพันทั่วGแดนเอกวิทย์สุดยอGด  บุคคDลที่ยังขาดEmแคลนคำนวณหมื่อบั้งไฟแสCงานบุญเดือนหDก เฮาต้องGมาหนึ่ง..  G

เรียนจบเอกศิลป์ ปั้นเตาเผาGถ่านเอกบDริหารจัดกEmาร  นั่งเก็บต๋งส่งค่านมลูGสังคมศึกษGา  จบแล้DวมีงานพันEmผูกคือส่อยอิแม่ต่ำหูCก  เอาผ้าไปขาDยให้การGตลาด..  G

เรียนจบการเมืองมีงานรองGรับทำผิDดละจะต้องโดนจัEmเพิ่งรับตำเเหน่งเป็นตำรวจGบ้านมีสี่คณGะ  บ่ต้องเรียDนเจ้ากะมีงEmานขวัญใจคืออีสาCน ระเบียบฯ ประฐDมฯ วีรพงษ์วงGศิลป์

G | Am |D | G |Am D | G |

* | ** | *** | **** | ***** |

มีสี่คณGะ  บ่ต้องเรียDนเจ้ากะมีงEmานขวัญใจคืออีสาCน ระเบียบฯ ประฐDมฯ วีรพงษ์วงGศิลป์คอร์ดเพลง กรู้ววว จบแล้ว (แซว) อีส ชำนาญ อีสานพาสวบ

เนื้อเพลง กรู้ววว จบแล้ว (แซว) อีส ชำนาญ อีสานพาสวบสอบแล้ว กินเหล้า สุขใจเสียจริง บ่ว่าผู้ชายผู้หญิง เกย์ควีนเกย์คิง กระเทยทอมตุ๊ด มันต้องฉลอง จบแล้ว ดีใจสุดๆแต่ความม่วนต้องมาสะดุด ป๋ายุทธบอกว่าจบแล้วเฮ็ดหยัง เรียนจบนิติทำงานโรงงาน การบัญชีเลี้ยงลูกอยู่บ้าน คนได้งานคือเด็กเกษตร เกี่ยวข้าวรับจ้าง ไถนาฮุด รับจ๊อบพิเศษ ศึกษาศาสตร์ เอกต่างประเทศ แหย่สาดให้เเม่ แล้วเอาผัวฝรั่ง เรียนจบเอกคอม เฮ็ดแต่เว็ปโปร๊ ครูพละแต่งโตอย่างโก้ เลาะเตะตระกร้อเดิมพันทั่วแดน เอกวิทย์สุดยอด บุคคลที่ยังขาดแคลน คำนวณหมื่อบั้งไฟแสน งานบุญเดือนหก เฮาต้องมาหนึ่ง เรียนจบเอกศิลป์ ปั้นเตาเผาถ่าน เอกบริหารจัดการ นั่งเก็บต๋งส่งค่านมลูก สังคมศึกษา จบแล้วมีงานพันผูก คือส่อยอิแม่ต่ำหูก เอาผ้าไปขายให้การตลาด เรียนจบการเมืองมีงานรองรับ ทำผิดละจะต้องโดนจับ เพิ่งรับตำเเหน่งเป็นตำรวจบ้าน มีสี่คณะ บ่ต้องเรียนเจ้ากะมีงาน ขวัญใจคืออีสาน ระเบียบฯ ประฐมฯ วีรพงษ์วงศิลป์ มีสี่คณะ บ่ต้องเรียนเจ้ากะมีงาน ขวัญใจคืออีสาน ระเบียบฯ ประฐมฯ วีรพงษ์วงศิลป์