ห่อหมกฮวกไปฝากป้า

 เต๊ะ ตระกูลตอ ลำเพลิน วงศกร หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ห่อหมกฮวกไปฝากป้า เต๊ะ ตระกูลตอ feat.ลำเพลิน วงศกร

Gm |

Gm | Gm |Cm | Gm |

Gm | Gm |Cm | Gm || Gm |

มื้อนี้Gmเฮียนข่อย เพิ่นไGmปประสาฮีตฮอยลงท่Dmงหาหอย หาเห็Dmดและหาปลาเพิ่นส่อGmนอยู่บวก เพิ่นได้GmฮวกมาเขียดจีนDmา แมงดาและกบDmน้อย

มื้อนี้Gmเฮียนข่อย ประมาGmณหกโมงแลงเพิ่นเฮ็ดDmแนวกินแลง หอมหิ่น ๆDm กลิ่นตำดังมีตำGmบักหุ่ง หมกฮวGmกและกุ้งห่างถอDmนหายใจดัง ๆ กำลังนั่Dmงแม่ข่อยใช้

เทิ่งอยากสิฮ้อD#ง  อยากสิไFห้เพิ่นบอกข่อยให้ฟ้าวไDmเอาห่อหมดฮวกให้ป้าสาก่อGmเบิ่งไปฮอดเฮือนป้D#า  เอิ้นหาป้าหมากะหอFป้าเฮาบ่อยู่บ้Gm | Gmาน..

ห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้Gmป้าไปนานเลยฮ่อยไว้หน้าฮั่Gmขากลับรถเสือกยางฮั่Cmแหกลงแข่งฮั่ว รถกะเลยฮ่าDmเบิดแฮงหอบขึ้นฮึบ Cmๆ ฟ้าฮ้องฮึม Gmๆ ฝนกะตกฮำCmฮาดหัวไหล่มาฮอดหำFฝนตกฮำเฮDmา เปียกฮอดหมกGmฮวก      (Gm)

** |

Gm | Gm |Cm | Dm |

Gm | Gm |Cm | Dm || Gm |

ระยะทD# | D#าง..       มันกะไกลห่Fาง ซัวสิฮอดเฮียนเฮาDmหนหวยหD# | D#ลาย..    ฮุ้อยู่ดอกว่าเป็นลูFก ใช้เอา ใช้เอาDmเทิ้งสิฮD# | D#าก..       รถเฮากะฮ้Fาง จูงมาหมากะเห่Dmหูกะอื้D#อ หิวกะหิวข้าFโอ้ยหึGm   หึ ๆ หึ ๆ หึ ๆ ละกะ หึ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

** | ** |

ฮำฮอนนำห่อหมกฮวFก ห้อยอยู่แขงฮั้Dmวน้ำห่งหน้าGmดูฮ่วยป้าลาวฮู้บ่ฮู้F ว่าเฮาห่อหมกDmฮวก ไปฝากป้Gmฮ่วยป้าลาวฮู้บ่ฮู้F ว่าเฮาห่อหมกDmฮวก ไปฝากGmป้า

Gm | Gm |Gm | Gm |Gm |คอร์ดเพลง ห่อหมกฮวกไปฝากป้า เต๊ะ ตระกูลตอ feat.ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง ห่อหมกฮวกไปฝากป้า เต๊ะ ตระกูลตอ feat.ลำเพลิน วงศกรมื้อนี้เฮียนข่อย เพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลงท่งหาหอย หาเห็ดและหาปลา เพิ่นส่อนอยู่บวก เพิ่นได้ฮวกมา เขียดจีนา แมงดาและกบน้อย มื้อนี้เฮียนข่อย ประมาณหกโมงแลง เพิ่นเฮ็ดแนวกินแลง หอมหิ่นๆกลิ่นตำดัง มีตำบักหุ่ง หมกฮวกและกุ้งห่าง ถอนหายใจดังๆกำลังนั่งแม่ข่อยใช้ เทิ่งอยากสิฮ้อง อยากสิไห้ เพิ่นบอกข่อยให้ฟ้าวไป เอาห่อหมดฮวกให้ป้าสาก่อน เบิ่งไปฮอดเฮือนป้า เอิ้นหาป้าหมากะหอน ป้าเฮาบ่อยู่บ้าน ห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้า ป้าไปนานเลยฮ่อยไว้หน้าฮั่ว ขากลับรถเสือกยางฮั่ว แหกลงแข่งฮั่ว รถกะเลยฮ่าง เบิดแฮงหอบขึ้นฮึบๆฟ้าฮ้องฮึมๆฝนกะตกฮำ ฮาดหัวไหล่มาฮอดหำ ฝนตกฮำเฮา เปียกฮอดหมกฮวก ระยะทาง มันกะไกลห่าง ซัวสิฮอดเฮียนเฮา หนหวยหลาย ฮุ้อยู่ดอกว่าเป็นลูก ใช้เอา ใช้เอา เทิ้งสิฮาก รถเฮากะฮ้าง จูงมาหมากะเห่า หูกะอื้อ หิวกะหิวข้าว โอ้ยหึ หึๆหึๆหึๆละกะ หึๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆฮำฮอนนำห่อหมกฮวก ห้อยอยู่แขงฮั้วน้ำห่งหน้าดู ฮ่วยป้าลาวฮู้บ่ฮู้ ว่าเฮาห่อหมกฮวก ไปฝากป้า ฮ่วยป้าลาวฮู้บ่ฮู้ ว่าเฮาห่อหมกฮวก ไปฝากป้า