ฮักแพง (Ost.ฮักแพง)

  ก้อง ห้วยไร่   แซ็ค ชุมแพ   เบิ้ล ปทุมราช   ฮักแพง   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮักแพง เบิ้ล ปทุมราช, ก้อง ห้วยไร่, แซ็ค ชุมแพ (Ost.ฮักแพง)

Am | Am |Am | Am |

F G | Am |Dm G | C

ร่วมก่อC7สายใยฮักแพFร่วมกันแสดGงงานศิลป์ด้วยAmใจสร้างสรรค์ผลงานเอาไว้F.. ด้วยหัวใจGของลูกอีสาCโลกC7สิหมุนเวียนเปลี่ยนไปFรักษาเอาไว้Gให้เป็นตำนAmานรวมเป็นหนึ่งใจเดียวกัDmน จากลูกหลGานอีสานบ้านCเฮา

คนAmบ้านนอกคอกนาเข้ามาหาฝันหวังแค่เพียFงสักวัน สิได้ซ่อGยบ้านเมืองเปลี่ยCนแผ่นดินแห้งแล้Amงให้มันรุ่งเรืองมาล่าฝันFในเมือง อยากให้พี่Gให้น้องมีCกิน..G

เสียCงพิณแคEmนแว่วมาแต่Amไกล..   Emก้องอยู่ในFใจ สืบสาGนตำนานบ้าCนเฮา.. GจดจำเอาไFว้ สิโดนซำใด๋G อย่าลืมรากเหAmง้าให้พี่น้องอีสานของเฮDmได้พึ่งหมู่เจ้Gา ร่วมกันสรรค์สร้Cาง

** |

Am | C |F | G C |F C || F C |

ร่วมใจสร้างฝัCน  คนบ้านเดียวกัEmน บ่หนีไปไAmสุขทุEmกข์กอดคอกันไFว้ เพิ่มเติมแรงใจG เฮาเลือดอีCสานเฮาGสิกอดกันกลมเกลีFยว ด้วยคำว่าGเสี่ยวที่เฮาเว่าAmกันเหนียวแน่นคือจั้งข้าวสาDmหลายเม็ดรวมกัGน.. นึ่งจนเป็นCก้อน.. G

* | ** |

ฮักแพFง  ร่วมแรGงร่วมใจสรรค์สร้Amางจับมือกันย่าFง.. บนเส้นทาGงของคนสู้Cฝันขอบคุณเด้Fอ.. ที่เคียงข้าAmงก้าวไปนำกัDmแฟนเพลGงแสนพันหมื่นล้าEmอยู่เคียงข้างกันGด้วยใจฮักแพAmแฟนเพลGงแสนพันหมื่นล้Emานบ่ทอดทิ้งGกัน.. เพราะใจฮักแพAmง...คอร์ดเพลง ฮักแพง เบิ้ล ปทุมราช, ก้อง ห้วยไร่, แซ็ค ชุมแพ (Ost.ฮักแพง)

เนื้อเพลง ฮักแพง เบิ้ล ปทุมราช, ก้อง ห้วยไร่, แซ็ค ชุมแพ (เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง ฮักแพง)ร่วมก่อสายใยฮักแพง ร่วมกันแสดงงานศิลป์ด้วยใจ สร้างสรรค์ผลงานเอาไว้ ด้วยหัวใจของลูกอีสาน โลกสิหมุนเวียนเปลี่ยนไป รักษาเอาไว้ให้เป็นตำนาน รวมเป็นหนึ่งใจเดียวกัน จากลูกหลานอีสานบ้านเฮา คนบ้านนอกคอกนาเข้ามาหาฝัน หวังแค่เพียงสักวัน สิได้ซ่อยบ้านเมือง เปลี่ยนแผ่นดินแห้งแล้งให้มันรุ่งเรือง มาล่าฝันในเมือง อยากให้พี่ให้น้องมีกิน เสียงพิณแคนแว่วมาแต่ไกล ก้องอยู่ในใจ สืบสานตำนานบ้านเฮา จดจำเอาไว้ สิโดนซำใด๋ อย่าลืมรากเหง้า ให้พี่น้องอีสานของเฮา ได้พึ่งหมู่เจ้า ร่วมกันสรรค์สร้าง ร่วมใจสร้างฝัน คนบ้านเดียวกัน บ่หนีไปไส สุขทุกข์กอดคอกันไว้ เพิ่มเติมแรงใจ เฮาเลือดอีสาน เฮาสิกอดกันกลมเกลียว ด้วยคำว่าเสี่ยวที่เฮาเว่ากัน เหนียวแน่นคือจั้งข้าวสาร หลายเม็ดรวมกัน นึ่งจนเป็นก้อน ฮักแพง ร่วมแรงร่วมใจสรรค์สร้าง จับมือกันย่าง บนเส้นทางของคนสู้ฝัน ขอบคุณเด้อ ที่เคียงข้างก้าวไปนำกัน แฟนเพลงแสนพันหมื่นล้าน อยู่เคียงข้างกันด้วยใจฮักแพง แฟนเพลงแสนพันหมื่นล้าน บ่ทอดทิ้งกัน เพราะใจฮักแพง