ใจนอกคอก

 ใจนอกคอก วงดังเอ๊ก เอ็ม สรายุทธ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจนอกคอก เอ็ม สรายุทธ (วงดังเอ๊ก)

Em D | G |

Am Em | Am Em |C | D |

เมื่อคนGไม่รัก มันก็คือไม่รักจะเก็บGไว้หนักหัวใจDทำไมต่อGให้เอาช้างมาฉุดก็ไม่ไหวหัวใจCไปไกลยื้อดึงต่อไปเดี๋ยวช้างตาD

เมื่อเราGยังหลง มันก็แปลว่าหลงยังGงง ๆ งงตัวเอDงไม่หายบัฟGฟาโล่ กับเราคงใช้ได้เป็นลูกCผู้ชาย เสียดาDย สิ้นไร้ไม้ตอG

รู้ว่าเขาหCก  รู้ว่าเขาเท็Dรู้ไปเสียเหม็Cด ถึงใครไม่บอGแสร้งทำเบลCอ แล้วยอมให้หลอกเจ็บน้ำไหลออกDตา

ขี้หกเป็นไฟC ว่าหัวใจDเธอมีแต่เรGขี้หกว่าเขCาคนนั้นไม่เคDยมีไรกันมGช้างตายหลายตัCว ใบบัวปิDด..ไม่มิด เธอผิGดศีลมุสEmทั้งข้อกาเมCสุมิจฉAmา.. จารDา เวระมะณีG

กาเมสุมิจฉCา.. จารDา เวระมะณีGมุสCา วาทDา เวระมะณีG

Am | D |G | D |

เมื่อมีGแค่ฉัน เธอไม่มันไม่หรอยเชื้อฟืGนมีน้อย จึงไม่พDอโหมไฟมีเพียGงแค่รัก กับตัวและหัวใจจะรักCให้ตายยังไง ยังไงก็ไม่พD

ก็ทัศGนคติไม่ตรงกันเธออ้าGงกับฉัน เพราะคนนั้นDมันรอยังอยาGกจะรัก ยังอยากจะง้อใจเนCาะ ไอ้หัวใจD.. ไซร้นอกคอG

* | ** | *** |คอร์ดเพลง ใจนอกคอก เอ็ม สรายุทธ (วงดังเอ๊ก)

เนื้อเพลง ใจนอกคอก เอ็ม สรายุทธ (วงดังเอ๊ก)เมื่อคนไม่รัก มันก็คือไม่รัก จะเก็บไว้หนักหัวใจทำไม ต่อให้เอาช้างมาฉุดก็ไม่ไหว หัวใจไปไกลยื้อดึงต่อไปเดี๋ยวช้างตาย เมื่อเรายังหลง มันก็แปลว่าหลง ยังงงๆงงตัวเองไม่หาย บัฟฟาโล่ กับเราคงใช้ได้ เป็นลูกผู้ชาย เสียดาย สิ้นไร้ไม้ตอก รู้ว่าเขาหก รู้ว่าเขาเท็จ รู้ไปเสียเหม็ด ถึงใครไม่บอก แสร้งทำเบลอ แล้วยอมให้หลอก เจ็บน้ำไหลออกตา ขี้หกเป็นไฟ ว่าหัวใจเธอมีแต่เรา ขี้หกว่าเขาคนนั้นไม่เคยมีไรกันมา ช้างตายหลายตัว ใบบัวปิดไม่มิด เธอผิดศีลมุสา ทั้งข้อกาเมสุมิจฉา จารา เวระมะณี กาเมสุมิจฉา จารา เวระมะณี มุสา วาทา เวระมะณี เมื่อมีแค่ฉัน เธอไม่มันไม่หรอย เชื้อฟืนมีน้อย จึงไม่พอโหมไฟ มีเพียงแค่รัก กับตัวและหัวใจ จะรักให้ตายยังไง ยังไงก็ไม่พอ ก็ทัศนคติไม่ตรงกัน เธออ้างกับฉัน เพราะคนนั้นมันรอ ยังอยากจะรัก ยังอยากจะง้อ ใจเนาะ ไอ้หัวใจ ไซร้นอกคอก